اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تأثیر منفی در سازگاری اجتماعی، روابط باهمسالان و پیشگویی‌کنندۀ اختلالات روان‌پزشکی در دوران نوجوانی است و در صورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگ‌سالی ادامه پیدا می‌کند و ازاین‌رو مشکلات بسیاری فراروی فرد قرارمی‌گیرد؛ بنابراین شناسایی درمان مؤثر برای این اختلال، ازجمله اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای بر اضطراب جدایی کودکان، هدف پژوهش بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (دو و سه‌ماهه) همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری پس از غربالگری از بین 388 کودک پیش­دبستان و کلاس اول دبستان شهر قم که با علائم اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای خوشه‌ای به تعداد 76 نفر بودند؛ در هر دو گروه آزمایش و کنترل 33 کودک 6 و 7 ساله با روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده‌ها در چهار مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو و سه‌ماهه از «پرسشنامه علائم مرضی کودکان» استفاده شد.

نتایج: تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تفاوت معنی‌داری بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اثرات متغیرهای جنس و سن و اثرات متقابل روش درمان و جنس و سن معنادار بودند.

بحث و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر مؤید مؤثر بودن درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای در کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان دختر و پسر 6 و 7 ساله هست و با توجه به اثربخش‌تر بودن این روش درمانی برای پسران، استفاده از این پروتکل را برای ایشان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Modular Cognitive-Behavioral Therapy (MCBT) on reducing the symptoms of separation anxiety in 6 and 7 year old children

نویسندگان [English]

  • Zohreh Abbasi
  • Sholeh Amiri
  • Hushang Talebi
چکیده [English]

Introduction: Separation Anxiety in children is a disorder that has a negative impact on social adjustment and peer relations which predicting psychiatric disorders in adolescence. If separation anxiety is not treated in childhood, the person will face a lot of problems in adulthood. Therefore the objective of this study was the effectiveness of Modular cognitive-behavioral therapy (MCBT) on reducing the symptoms of separation anxiety in children which is an effective treatment for separation anxiety.
Method: The design of the study was experimental, pre-test and post-test and follow up (two and three months) test with control group. Statistical population consisted of 388 preschool and first grade of primary school students in Qom that had separation anxiety symptoms while 76 students were selected as sample using multi-stage cluster sampling. Subjects were categorized randomly in two 33-students of 6 and 7 year old experimental and control groups. The experimental group received sessions of MCBT intervention. But no intervention was applied in control group. The Child Symptom Inventory (CSI) was used for data collection.
Results: ANOVA with repeated measure showed a significant difference between experimental and control groups. The results also indicated that the effects of gender and age and interaction of treatment method and gender and age were significant. 
Discussion and conclusion: Results of the study showed the effectiveness of Modular cognitive-behavioral therapy (MCBT) on reducing the symptoms of separation anxiety in 6 and 7 year old girls and as this therapy is more effective for the boys, we recommend this protocol for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation anxiety
  • Children
  • Cognitive behavior therapy
  • Modular approach
  • MCBT