دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، اسفند 1394 (25) 
مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش‌آموزان پسر دارای نشانه‌های اختلال سلوک

صفحه 33-42

10.22070/13.2.33

پرویز شریفی درآمدی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ نصرالله ویسی؛ مجتبی بختی؛ حافظ پادروند


تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست

صفحه 65-75

10.22070/13.2.65

فرشته حقیقت؛ علیرضا مرادی؛ محمدعلی مظاهری؛ صدیقه حنطوش‌زاده؛ عباسعلی الهیاری؛ عباس پسندیده


نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس‌بوک

صفحه 105-114

10.22070/13.2.105

سالومه قاصدی مرکیه؛ سیاوش طالع‌پسند؛ اسحاق رحیمیان بوگر


اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

صفحه 115-128

10.22070/13.2.115

علیرضا آقایوسفی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهناز علی‌اکبری؛ حمیدرضا حمیدرضا ایمانی‌فر


ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

صفحه 151-162

10.22070/13.2.151

راحله مسعودی ثانی؛ بهمن بهمنی؛ علی عسگری؛ محمدسعید خانجانی؛ نسیم پاک‌نیا