سبک‌های هویت و محیط‌های اولیه‌ی تحول: با تأکید بر سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و حوزه‌های طرح‌واره

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3 دانشگاه تبریز

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

مقدمه: کسب هویت از مهم‌ترین چالش‌های تحولی است که نوجوان را برای ورود به مرحله‌های بعدی تحول آماده کند. از همین رو شناسایی حوزه‌هایی که نوجوان را برای کسب هویت یا شکست در این چالش اساسی روبرو می‌کند حائز اهمیت است. پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس ابعاد سبک‌های دلبستگی، حوزه‌های طرح‌واره و تمایزیافتگی خود انجام گرفت.

روش: بدین منظور 300 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان رباط‌کریم که در سال تحصیلی 91 – 92 مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد و با پرسشنامه‌ی سبک‌های هویت برزونسکی، پرسشنامه‌ی تمایزیافتگی خود اسکوورن، نسخه کوتاه پرسشنامه طرح‌واره یانگ (وای. اس. کیو. – اس. اف.) و مقیاس دلبستگی هازن و شیور مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام‌به‌گام با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. هفده تجزیه‌وتحلیل شد.

نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین متغیرهای پیش‌بین، حوزه‌ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و حوزه‌ی خودمختاری و عملکرد مختل، سبک هویت اطلاعاتی را پیش‌بینی می‌کند و حوزه‌ی دیگرجهت‌مندی و آمیختگی با دیگران، سبک هویت هنجاری را پیش‌بینی می‌کند. همچنین حوزه‌ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و موقعیت من سبک هویت سردرگم/اجتنابی را پیش‌بینی می‌کند و درنهایت موقعیت من و سبک دلبستگی ایمن، تعهد هویت را پیش‌بینی می‌کند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای دست‌یابی موفق به هویت می‌بایست توجه ویژه‌ای به محیط‌های اولیه کودک داشت؛ بنابراین اغلب اثرات روابط والد و فرزند به دروان نوجوانی و بزرگ‌سالی انتقال می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity styles and early environment of development: with emphasis on attachment atyles, self-differentiation, and schema domains

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rahimkhanli 1
  • Mansour Alimehdi 2
  • Samad Fahimi 3
  • Mansour Bayrami 3
  • Mina Mojtabai 4
چکیده [English]

Introductoin: Obtaining identity is one of the major developmental challenges which prepare the teenager for entering the next stage of development. Therefore, it is important to identify the areas in which teenager Obtain identity or fail to face this challenge. This research was done based on the dimensions of attachment styles, schema domain, and self-differentiation to predict the identity styles.
Method: For this purpose 300 high school boy students who were in third grade selected from high schools of Robat Karim city in 2012 by multi stage random cluster sampling. They were tested by identity styles inventory (ISI), Skowron differentiation of self-inventory (DSI), schema questionnaire and a short form of Young (YSQ-SF), Hazan and Shaver attachment scale Identity questionnaire. Research data were analyzed by multivariate regression and Pearson correlation test with the help of SPSS-17 software.
Results: The results of current study showed that from predictive variables, the domains of disconnection and rejection, safe attachment, impaired autonomy and performance predict the information identity, and domains of directedness domains and fusion with others predict the normative identity style. Moreover, disconnection and rejection domain, safe attachment style and self I- position are the best predictors of diffuse-avoidant identity style. Finally self I- position and safe attachment style predict the Commitment identity.
Discussion and Conclusion: According to results of the present study about successful gaining of identity there should be a special attention to the early environment of the child. Therefore most of the effects of child and parent relationship transfer into adolescence and adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • Attachment styles
  • Differentiation of self
  • Schema domains