اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه بقیه الله

چکیده

مقدمه: هدف اصلی نظریه‌های خانواده‌درمانی تمرکز بر تعارضات زناشویی بوده است. بااین‌وجود تعارضات زناشویی، موضوعی پیچیده باقی‌مانده است. خانواده‌درمانی ساختاری یک رویکرد اساسی در بین نظریه‌های سیستماتیک خانواده است که بر ایجاد یک سلسله‌مراتب سازمانی سالم در سیستم خانواده تأکید دارد. در دیدگاه سیستمی، تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین زوج‌ها می‌داند. اسناد علی و بهزیستی اجتماعی نیز توجه زیادی را در تحقیقات خانواده‌درمانی به خود معطوف داشته است.

روش: در این تحقیق نیمه آزمایشی، 25 زن با تعارضات زناشویی شدید و با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغیر مستقل خانواده‌درمانی ساختارگرایی مینوچین بود. پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی، سبک اسناد و بهزیستی اجتماعی در مراحل پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردید.

نتایج: نتایج آزمون فریدمن و اندازه‌گیری مکرر نشان داد که رویکرد ساختارگرایی مینوچین به‌طور مؤثر و معنادار تعارضات زناشویی را کاهش داد. پیوستگی اجتماعی (که یکی از پنج زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی است) را افزایش داد و باعث افزایش معنادار سبک اسناد پایدار و سبک اسناد س. پی. ان. سی. (نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبی ) آزمودنی‌ها گردید.

بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج در پیگیری 6 ماه بعد گروه آزمایش برای هر دو متغیر، همچنان تداوم داشت و نشان داد گروه درمانی شناختی وجودگرا می‌تواند در افزایش سلامت معنوی و ایجاد تصور مثبت از خدا در والدین فرزندان مبتلا به سرطان اثر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of structuralism on marital conflicts, attribution styles and social well-being

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghayousefi 1
  • Ali Fathi Ashtiani 2
  • Mahnaz Aliakbari 1
  • Hamidreza Imanifar 1
چکیده [English]

Introductoin: The main objective of theories of family therapy is focused on marital conflicts. Nevertheless marital conflicts still remains a complicated subject. Structural Family Therapy is a fundamental approach among family systemic theories that emphasize on creating a healthy organizational hierarchy in the family system. In system theory, conflict is considered as any dispute over the authority sources between the couples. Attribution styles and social well-being has attracted much attention in the family therapy researches.
Method: The design of the research was quasi-experimental. A total of 25 females with severe marital conflict were selected as sample using simple random sampling and these subjects were categorized two experimental and control groups. The independent variable was Minuchin's structural family therapy. Research tools were marital conflict, attribution styles and social well-being which completed by subjects in the pretest-posttest and follow-up.
Results: The results of Friedman test and repeated measures showed that Minuchin's structural family therapy approach effectively and significantly reduced marital conflict. It increased the social coherence which is one of the five subscales of social well-being and also increased significantly stability attribution style and CPCN attribution style (combined positive score minus combined negative score) in females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribution style
  • marital conflicts
  • social well-being
  • Structural Family Therapy