رابطه بین سبک یادگیری و سبک فرزندپروری با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: یادگیری خودتنظیمی تصور یا عقیده‌ای است که نشان‌دهنده یادگیری فرد است و موضوع آن این است که فرد چگونه، چه زمانی و چطور یاد می‌گیرد. ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر بررسی روابط بین یادگیری خودتنظیمی و سبک فرزندپروری و سبک یادگیری دانش‌آموزان و تعیین سهم سبک فرزندپروری و سبک یادگیری در پیش‌بینی یادگیری خودتنظیمی بود.

روش: در این پژوهش 313 دانش‌آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک یادگیری کلب، پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامه خودتنظیمی دانش‌آموز زیمرمن و پونز را تکمیل کردند. داده‌ها به کمک شیوه آماری همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند.

نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های مورد بررسی، مؤلفه سبک فرزندپروری مقتدرانه در میان سبک‌های فرزندپروری 05%0 واریانس یادگیری خودتنظیمی و سبک یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی 08% واریانس یادگیری خودتنظیمی را پیش‌بینی می‌کند که از میان این مؤلفه‌ها، سبک فرزندپروری مقتدرانه قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشتری دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر لزوم پرداختن به سبک یادگیری و سبک فرزند پروری را در فرایند یادگیری خودتنظیمی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between learning style and parenting style with self-regulated learning in students

نویسندگان [English]

  • Leila Valizadd Bahador
  • Mohammad Hossein Abdollahi
  • Mahnaz Shahgholian
چکیده [English]

Introductoin: Self-regulated learning is a belief that indicates when and how a person learn. The purpose of present research was to investigate the relationship between self-regulated learning and parenting style as well as learning style in students and determine the role of parenting style and learning style in predicting self-regulated learning.
Method: In this research, 313 female students were selected as sample using multi-stage cluster sampling. The subjects replied to all the items of Kolb's Learning Styles Inventory (KLSI), Parental Authority Questionnaire (PAQ), and Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986). Data are analyzed by using Pearson correlation method and Stepwise Regression Model.
Results: The results showed that authoritative parenting style predicts with self-regulated learning variance 0.05 and abstract conceptualization learning style predicts self-regulated learning variance 0.08. Accordingly, among the studied variables, authoritative parenting owns the greatest share in visualizing self-regulation learning.
Discussion and Conclusion: The present research emphasizes learning style and parenting style in self-regulated learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulated learning
  • Learning styles
  • parenting styles
  • Students