اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد - کودک (CPRT) بر شدت نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر شدت نشانه‌های مرضی کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی را مورد مطالعه قرار داده است.

روش: در این مطالعه تجربی بر اساس طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه مداخله نما، از میان جامعه آماری (69 زوج مادر-کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه) 30 زوج به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و مداخله نما جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش و مداخله نما در 2 مرحله با استفاده از مقیاس درجه‌بندی کانرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسی معناداری آماری و همچنین بررسی معناداری بالینی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته‌های تحقیق گویای کاهش معنادار آماری و بالینی مشکلات عمومی و کاهش معنادار آماری شدت نشانه‌های توجه و یادگیری در کودکان مبتلا به این اختلال است.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر و نیز در نظر گرفتن پژوهش‌های قبلی می‌توان چنین نتیجه گرفت؛ که این مداخلات، در کنار دارودرمانی دارای مزایایی جهت کنترل رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه است و دارای امتیازات و امکانات قابل‌توجهی جهت بهره‌مندی‌های بعدی در جمعیت ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) on severity of symptoms of Attention Deficit/hyperactivity Disorder (ADHD)

نویسندگان [English]

  • Amin Nejati 1
  • Roghaye Mousavi 2
  • Rasol Roshan Chesli 2
  • Javad Mahmoudi Qaraee 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to investigate the effectiveness of group Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) on severity of Symptoms of ADHD in children aged 8-11.
Method: In this experimental study 30 couples (from 69 child-parent couples suffering from ADHD) were selected randomly based on pretest, posttest design with placebo treatment group. They assigned into two groups of experimental and placebo treatment group. The subjects of the two groups were assessed by Conner's Parents Rating Scale (CPRS-48)”. Data were analyzed by parametric tests algorithms Multivariate analysis of variance (MANOVA) for studying the statistical meaning and clinical meaning.
Results: The findings of the study showed that there's a significant statistical and clinical reduction in general problems and a significant statistical reduction in the intensity of symptoms of learning and attention in children suffering from the disorder.
Discussion and Conclusion: According to the findings of the current study and previous researches we can conclude that these therapies along with pharmacotherapy can control the behavior of the children suffering from ADHD and offers significant facilities for future use in Iranian population.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-Parent Relationship Therapy (CPRT)
  • ADHD
  • Conner's Parents Rating Scale (CPRS-48)