تفاوت ویژگی‌های شخصیتی در بین مددجویان با تکمیل و عدم تکمیل دوره درمان اقامتی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: ترک روند درمان در درمان سوءمصرف مواد همواره یکی از مشکلات عمده بوده است و دستیابی به روش‌های مؤثر برای نگهداری مددجویان تا پایان روند درمان یکی از اهداف درمانی مهم در این حوزه می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های شخصیتی سوءمصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان عاملی مؤثر در پیروی از اصول درمان و تکمیل دوره درمان و یا ترک روند درمان است.

روش: گروه نمونه در این پژوهش شامل 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) بوده که به روش دسترس از میان سوءمصرف کنندگان شیشه 20 تا 40 ساله که در کمپ‌های درمانی تحت درمان اقامتی بودند، انتخاب شدند. طول درمان اقامتی به مدت 28 روز (4 هفته) بود و ماندگاری در درمان به معنی به پایان رساندن دوره درمان محسوب شده است. ویژگی‌های شخصیتی توسط پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در ابعاد سرشتی و منشی سنجیده شد. برای تجزیه تحلیل داده از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.

نتایج: یافته‌ها نشان دادند، افرادی که دوره درمان خود را به پایان رساندند در ابعاد آسیب پرهیزی و پشتکار نمرات بالا و افرادی که درمان را به اتمام نرساندند در بُعد نوجویی نمرات بالا کسب کرده‌اند.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند، افرادی که دوره درمان خود را به پایان رساندند در ابعاد آسیب پرهیزی و پشتکار نمرات بالا و افرادی که درمان را به اتمام نرساندند در بُعد نوجویی نمرات بالا کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality traits difference between client with completing and uncompleted rehabilitation treatment process

نویسندگان [English]

  • Lily Siahjani
  • Mohammad Oraki
  • Hossein Zare
چکیده [English]

Introduction: Leaving treatment process during drug abuse treatment has been always one of the main problems, and access to effective methods to keep clients until the end of the treatment process is one of the important treatment goals of this field. The purpose of this study is to investigate the personality traits of drug abusers as an effective factor in following up the treatment, completing the treatment period or giving up the treatment procedure.
Method: The sample included 200 methamphetamine abusers (100 men and 100 women) aged 0-40 under rehabilitation treatment who were selected by convenience sampling. The length of the treatment was 28 days (4 weeks) and treatment adherence was to complete the process of the therapy. Personality traits were measured by Cloninger's Treatment and Character Inventory in the dimension of treatment and character. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The finding showed that participants who completed their treatment period had high scores in harm avoidance and persistence dimension and those who failed to complete the treatment period had high scores in novelty seeking dimension.
Discussion and Conclusion: The finding showed that participants who completed their treatment period had high scores in harm avoidance and persistence dimension and those who failed to complete the treatment period had high scores in novelty seeking dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Drug Abuse
  • Methamphetamine
  • Treatment Adherence