مقایسه ویژگی‌های تنیدگی، شیوه‌های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی، در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون تأثیر عوامل روان‌شناختی در بروز و تشدید بیماری‌های مزمن از جمله مولتیپل اسکلروزیس، هدف پژوهش حاضر مقایسه: تنیدگی، شیوه‌های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی افراد دارای ام. اس. و افرادی عادی بود.

روش: روش تحقیق از نوع پس رویدادی یا علی مقایسه‌ای بوده است، جامعه آماری شامل تمام افراد عادی و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌باشد که در تابستان و پاییز سال 1393 به متخصصین مغز و اعصاب در استان لرستان مراجعه نموده‌اند. از جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، گروه نمونه‌ای به‌اندازه 150 نفر (75 فرد عادی و 75 فرد مبتلا) انتخاب شدند، سپس پرسش‌نامه‌های: استرس (رویدادها و تغییرات زندگی)، شیوه‌های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی بر روی آنان اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد در مقیاس‌های تنیدگی، شیوه مقابله اجتناب و شیوه مقابله حل مسئله مدبرانه، نمره کل تیپ شخصیتی سی و مؤلفه بازداری اجتماعی از مقیاس تیپ شخصیتی دی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، در تمام شاخص‌های مطرح شده به‌جز حل مسئله مدبرانه، گروه بیمار نمرات بالاتری را کسب کردند.

بحث و نتیجه‌گیری: آنچه از یافته‌ها برمی‌آید این است که استرس به‌عنوان عامل مهمی در تشدید علائم ام. اس. و همچنین عوامل شخصیتی و شیوه‌های مقابله به‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده استرس و بیماری نقش مهمی را در بیماری مولتیپل اسکلروزیس ایفا می‌کند. افراد با تیپ شخصیتی دی و سی در معرض خطر فزاینده بیماری‌های جسمی قرار دارند. محققان این دو نوع شخصیت را به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌شناختی در نظر گرفته‌اند که ممکن است بر تندرستی و طول عمر اثر بگذارد و نیازمند درمان روان‌شناختی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of stress features, coping strategies, type C and type D personality in patient with multiple sclerosis and normal

نویسندگان [English]

  • Kobra Moradi 1
  • Alireza Aghayousefi 1
  • Ahmad Alipour 1
  • Parviz Bahrami 2
چکیده [English]

Introduction: Since the psychological factors are very effective in incidence and severity of chronic disease such as Multiple sclerosis, this study intended to compare stress, coping strategies, type C and type D personality in MS patients and normal individuals
Methods: The research method was post facto or cause and effect. The population included all normal and MS patients who referred to neurologist in Lorestan province during the summer and fall in 2014. 150 subjects (75 normal subjects and 75 patients) were selected from the population by convenience sampling. Then they completed the type C and type D personality questionnaire, coping style questionnaire and stress questionnaire (their life events and changes). Data were analyzed by using the multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results showed that among terms stress, avoiding and management solving strategy, the total score of type C personality and social inhibition of type D personality was significantly different between the two groups. The patient group had higher scores in all indices except for management solving strategy.
Discussion & Conclusion: The findings indicated that stress as a major factor in intensifying the symptoms of MS and also personality traits and coping strategies as modifying factors of stress and disease, have an important role in multiple sclerosis. People with type C and type D personality are susceptible to physical illness. Researchers consider these two types of personality as one of the pathological factors which may affect health and longevity and require psychological treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Stress
  • Coping strategies
  • Type C Personality
  • Type D Personality