اعتبار و پایایی پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سوالی) در دو نمونه ایرانی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

نوشته حاضر نتایج دو مطالعه جداگانه را که با هدف بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه زمینه یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سوالی) (SF-36) در جمعیت ایرانی انجام شده، ارائه می کند. پرسشنامه زمینه یابی سلامت دارای 36 سوال است و 8 خرده مقیاس مربوط به سلامت را مورد سنجش قرار می دهد. این 8 خرده مقیاس عبارتند از: عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، درد بدنی، سلامت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش هیجانی و سلامت روانی. در مطالعه اول، 404 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شاهد پرسشنامه را تکمیل کردند. به منظور بررسی ضرایب بازآمایی خرده مقیاس های پرسشنامه، به فاصله یک هفته، پرسشنامه مذکور دوباره بر روی 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) از همان افراد نمونه اول اجرا شد.

نتایج تحلیل های آماری حاکی از وجود پایایی و همسانی درونی مطلوب تمام خرده مقیاس های پرسشنامه مورد مطالعه است (ضرایب بازآزمایی خرده مقیاس های پرسشنامه بین 0.43 تا 0.79 و ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های آن بین 0.70 تا 0.85 متغیر است). در مطالعه دوم، اعتبار پرسشنامه سلامت از طریق اجرای آن در دو گروه سالم (48 نفر) و بیمار (81 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون آماری t برای گروه های مستقل، نمرات دو گروه سالم و بیمار در تمام خرده مقیاس های پرسشنامه، با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تحلیل های آماری حاکی از وجود تفاوت های آماری معنادار در تمام خرده مقیاس های پرسشنامه بین دو گروه سالم و بیمار است. نتایج دو مطالعه انجام شده حاکی از اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه سلامت در نمونه بزرگسال ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of the SF-36 Health Survey Questionnaire in Two Iranian Samples

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Asghari Moghaddam
  • Samaneh Faghehi
چکیده [English]

This paper presents the finding of two studies which examining the validity and reliability of the Short Form 36 Health Survey Questionnaire (SF-36) tapping a wide range of physical and mental health constructs. In the first study, 404 male and female university students completed the SF-36 questionnaire. The questionnaire  was re-administrated to a subsample of 120 of the original espondents one week after the first assessment. Considerable evidence was found for the reliability of the FS-36 questionnaire (cronbach & values for eight dimensions of the SF-36 ranged from 0.70 to 0.85, and the corresponding values for test-retest coefficients ranged from 0.43 to 0.79). In the second study, the validity of the SF-36 questionnaire was examined through distinguishing between groups with expected health differences. In this study, 48 healthy subjects were compared with 84 ill subjects on all eight dimensions of the SF-36. The scores of these two groups were significantly on all eight dimensions. These results provide support for the SF-36 as an instrument for measuring health perception in Iranian adult samples. According to the present finding, the SF-36 is easy to use, acceptable to subjects and fulfills stringent criteria of reliability and validity. The present authors highly recommend further studies aimed at examining the sensitivity of SF-36 to health status changes over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Survey Questionnaire
  • Validity
  • reliability
  • Mental Health
refrences