وارسی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در نظریه خودمختاری، انگیزش را به شش بخش تقسیم می‌کند: انگیزش درونی، تنظیم یکپارچه، تنظیم همانندسازی شده، تنظیم تزریقی، تنظیم بیرونی و بی‌انگیزگی. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) براساس این نظریه، در کانادا طراحی و اجرا شده است. این پژوهش کوشیده تا پس از آماده‌سازی مقیاس حاضر، مطالعات روان‌سنجی مربوط بدان را در مورد دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران دنبال کند. در این تحقیق 838 آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، نشانگر پنج عامل در این مقیاس بود، اما به علت وجود تفاوت معنادار بین دخترها و پسرها در پاسخگویی به عوامل به دست آمده، نمرات هنجار به‌طور جداگانه برای هر گروه ارائه شد. مطالعات مربوط به روایی و پایایی مقیاس، نشانگر وضعیت مناسب مقیاس انگیزش تحصیلی در جامعه دانش‌آموزان مورد بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Academic Motivation Scale (AMS) among the High School Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Naser Bagheri
  • Mehrnaz Shahraray
  • Valiollah Farzad
چکیده [English]

The present study aims at introducing the determination theory and standardizing Academic Motivation Scale (AMS) among the high school students in Tehran. The self-determination theory divides motivation into six parts: intrinsic motivation, integrated regulation and identified regulation based on this theory AMS has been planned and performed in Canada. In the present research, this Scale has been completed by students who studying at Tehran’s high schools. Then the exploratory factor analysis was used and resulted in five factors. Validity and reliability of the scale was computed as well. The results show that the scale enjoys a high degree of validity and reliability in Iran’s society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Motivation Scale
  • Self-determination theory
  • Intrinsic Motivation
  • Identified Regulation
refrences