جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بزرگ‌سالان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

ارزش‌ها، مبانی مهمی هستند که پایه بینش و کنش انسان را تشکیل می‌دهند. بر این مبنا، در این مطالعه، تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر ساختار ارزشی جوانان و بزرگ‌سالان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله اصلی تحقیق همین است که ساختار ارزشی ساکنین شهر تهران، بیشتر از نوع ارزش های سنتی یا مدرن و اینکه آیا میان ساختار ارزشی جوانان و بزرگسالان تفاوت وجود دارد یا نه و سرانجام چه عواملی بر ساختار ارزشی افراد تأثیر دارند؟

در این راستا، طرح تحقیقی فراهم و با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختمند اجرا شده است. نتایج، بیانگر تفاوت ساختار ارزشی جوانان با بزرگ‌سالان است و عواملی مانند پایبندی دینی، احساس وجود نابرابری در جامعه، میزان دستیابی به هدف‌های زندگی، هویت طبقاتی ذهنی، جنسیت، سن و وضع تأهل در زمره عوامل مؤثر بر ساختار ارزشی سنتی یا مدرن بوده‌اند. زنان بیش از مردان دارای ارزش‌های سنتی‌اند و جوانان بیش از بزرگ‌سالان دارای ارزش‌های مدرن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Socioeconomic Factors on the Value Structure of Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Zahra Daripour 1
  • Mahmood Ketabi 2
  • Hooshang Talebi 2
چکیده [English]

Values are significant principals by which human insight and actions are formed. In this work, the impact of socioeconomic factors on the value structure of Tehran citizens is studied. The main point of this paper is to find out the following:

Is the value structure of Tehran citizens traditional or modern?

Are there any differences between value structure of youths and adults?

Which factors affect the value structure?

The results suggest that there are differences between the values of youths and adults. Religious beliefs, sense of social inequality, rate of accessibility of the objectives, subjective class identity age, gender and marital status are the factors that affecting the traditional or modern value structure. It is also understood that woman compare enjoy more traditional value comparing to men and youths follow modern values more than the adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Modernity
  • Modernization
  • Value
  • Value Structure
  • Political Orientation
  • Religious Orientation
Reference