مقایسه متغیرهای مربوط به گستره آزمون رورشاخ در آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اساسی پژوهش کنونی، مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای W، D، Dd و S آزمون رورشاخ در آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی بوده است. بدین خاطر در مرحله نخست، 164 آزمودنی 14 ساله (دانش‌آموز) و 85 آزمودنی بزرگ‌سال (دانشجو) بر اساس آزمون‌های نظام عملیاتی پیاژه مورد بررسی قرار گرفتند تا آزمودنی‌هایی که عملیات عینی و انتزاعی در آن‌ها استقرار یافته انتخاب گردند. سپس در مرحله دوم تحقیق، 70 آزمودنی سطح عینی و 62 آزمودنی سطح انتزاعی، با آزمون رورشاخ مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست آمده نشانگر تفاوت معنادار بین دو گروه در متغیرهای W، D و Dd بود، در حالی که در متغیر S تفاوت معناداری دیده نشد. البته این پژوهش نیم‌نگاهی نیز به مقایسه آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی با آزمودنی‌های 14 ساله و بزرگ‌سال آمریکایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing W,D, Dd and S Scores of Rorschach and piaget’s Operational Test Among Subjects with Concrete and Abstract Intelligence levels

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shairi
چکیده [English]

The present study aimed to compare the location of response (based on the Rorschach test) with the concrete and abstract periods (based on the Piaget’s test) among high School (N= 164) and university students (N= 85). In order to find the subjects who have been settled in the concrete or abstract period, the Piaget’s operational test was conducted on the subject. From them, it was revealed that of 132 students that 70 have been settled on the concrete and 62 on the abstract periods then the Rorschach test was carried out on the subjects. Significant differences were found on the W, D, and Dd scores between the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rorschach test
  • Piaget's Operational Test
  • Concrete and Abstract Operation
  • W
  • D
  • Dd and S
Reference