بررسی تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای «انجمن آمریکایی عقب‌ماندگی ذهنی» در گروهی از دانش‌آموزان آموزشگاه‌های کودکان استثنایی اصفهان

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

قلمرو تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی به معنای امروزی یکی از قلمروهای مهم کاربرد یافته‌های تحولی در سطح روان‌شناسی بالینی است. با توجه به اهمیت شیوه‌های تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی، این مقاله به بررسی تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای انجمن آمریکایی عقب‌ماندگی ذهنی (American Association on Mental Retardation (AAMR)) در گروهی از دانش‌آموزان آموزشگاه‌های کودکان استثنایی پرداخته است. بدین منظور 121 آزمودنی به‌طور تصادفی با میانگین سنی 11 سال و 8 ماه از بین دانش‌آموزان مراکز آموزشی مناطق آموزش‌وپرورش اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

معیارهای انجمن آمریکایی عقب‌ماندگی ذهنی در تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی به‌طور عمده عبارت‌اند از:

الف) بین مقیاس رفتار سازشی لمبرت و آزمون وکسلر رابطه منفی وجود دارد.

ب) بین مقیاس رفتار سازشی لمبرت و بهره هوش کلامی رابطه معکوس وجود دارد.

ج) بین مقیاس رفتار سازشی لمبرت و بهره هوش غیرکلامی رابطه معکوس وجود دارد.

د) بین مقیاس رفتار سازشی لمبرت و بهره هوش کلی رابطه معکوس وجود دارد.

در این پژوهش، مقیاس هوش وکسلر و مقیاس رفتار سازشی انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا به‌عنوان ابزارهای ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌های به‌دست آمده با بهره‌گیری از روش‌های آماری توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسن تحلیل شده‌اند. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بین پاره تست‌های وکسلر با مقیاس رفتار سازشی لمبرت، رابطه منفی و معنادار (0/01>P < span dir="RTL">) دیده می‌شود. نتیجه پژوهش آن است که معیارهای تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا در تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان ایرانی معتبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Investigation of Diagnosis of M.R on the Basis of M.R Criteria of “American Association on M.R” among the Retarded Students of Isfahan Institutes

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Kajbaf
چکیده [English]

This study is designed to investigate the application of Wechsler scale and adaptation scale for diagnosis of M.R on the basis of M.R criteria (according to Americans Association on M.R).

The major aim of this research is to see whether there was a relation between Wechsler test and adaptation scale.

Subjects were 121 students from grade one through five with an average age of 11 years and 8 months that randomly selected from different regions of Isfahan schools. The basic hypothesis was a negative and statistically significant correlation between Wechsler scale and adaptation scale for diagnosis of M.R. The instruments which have been used in this research are: WISC-R. which is adapted and standardized to Iranian population by Shahim (1994), and adaptation scale, which adapted and standardized by Shehni Yaiagh (1996).

Collected data have been analyzed by means of statistical methods of Pearson, correlation coefficient.

The major result of this research is a negative and statistically significant relationship between adaptation scale and WISC-R.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wechsler (WISC-R)
  • Adaptation Scale
  • Exceptional Children
  • Mentally Retarded
Reference