مقایسه نارسایی حافظه بیماران اسکیزوفرن پارانویید و باقیمانده با افراد بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 بیمارستان سلامت اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نارسایی حافظه در بیماران مبتلابه اسکیزوفرن پارانویید و اسکیزوفرن باقیمانده و مقایسه آن با افراد بهنجار است. جامعه آماری پژوهش، بیماران مبتلابه اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان سلامت اهواز بودند. افراد بهنجار از میان کارکنان همان بیمارستان به‌طور تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به‌منظور بررسی حافظه در آزمودنی‌های سه گروه (20 زن و 20 مرد در هر گروه) از آزمون حافظه بالینی وکسلر استفاده شد. آزمودنی‌ها از نظر سن، جنس و میزان تحصیلات همتا شدند. داده‌های پژوهش با روش‌های آمار توصیفی (میانگین، میانه و…) و استنباطی (تحلیل واریانس یک‌راهه و دوراهه و آزمون پیگیری توکی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که عملکرد نمونه بهنجار در آزمون حافظه وکسلر به‌طور معنادار بهتر از دو گروه اسکیزوفرن پارانویید و باقیمانده است. مقایسه زنان و مردان گروه بهنجار با زنان و مردان اسکیزوفرن باقیمانده و پارانویید نیز حاکی از آن است که زنان و مردان بهنجار در آزمون حافظه وکسلر عملکرد بهتری نسبت به زنان و مردان اسکیزوفرن باقیمانده و پارانویید دارا هستند؛ ولی بین دو گروه اسکیزوفرن پارانویید و باقیمانده از این لحاظ تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Memory Deficit in Paranoid & Residual Schizophrenic patients with Normal Subjects

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 1
  • Bahman Najarian 2
  • Nahid Ansarian 2
چکیده [English]

This research attempts to study memory deficits in paranoid and residual schizophrenic patients and compares them with normal subjects. The population consisted of all schizophrenic patients who hospitalized in Ahvaz Salamat Mental Hospital.

Normal subjects were randomly selected and recruited from the staff of the same hospital. According to the formal diagnosis of patient already carried out by the hospital psychiatrists, patients were randomly allocated to either residual or paranoid sub-groups, each consisting of 20 male and 20 female subjects. In order to measure memory deficit, Wechsler Memory test (WMT) was administrated to the subjects.

Data analysis revealed that the performance of normal subjects on WMT was significantly superior to that of both other groups, i.e., paranoid and residual schizophrenic patients. The comparison of normal male and female subjects with their schizophrenic counterparts indicated that the performance of normal subjects (male and female) WMT was significantly superior to that of male and female paranoid and residual schizophrenic subjects. However, the two schizophrenic groups did not differ from on another significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory
  • Schizophrenia
Reference