اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: افسردگی، شایع‌ترین واکنش‌های روان­شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است که بر وضعیت عملکرد، مدت بستری و حتی نتیجه درمانی بیماران مبتلا به سرطان تأثیر منفی دارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش ذهن ­آگاهی مبتنی بر شناخت برکاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر، ‌نیمه آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون - پس‌­آزمون بود و بدین منظور 30  نفر از  بیماران زن و مردکه مبتلا به سرطان و در بیمارستان بستری بودند به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با روش نمونه‌گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش 8 جلسه آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت ارائه شد. هر دو گروه از طریق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسشنامه افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌­ها از کوواریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان دادندکه نمرات پس‌آزمون افسردگی درگروه آزمایش بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین تعامل بین نمرات پیش‌آزمون گروه آزمایش وکنترل معنی‌دار نبود؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری:به نظر می­رسد که آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر درمان شناخت می­تواند افسردگی بیماران مبتلا به سرطان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive-Based Mindfulness Training of Depression Reduction on Patient Suffering from Cancer

نویسندگان [English]

  • Azar Validi Pak 1
  • Ali Khodai 2
  • Shojaa Sheykhaleh 1
چکیده [English]

Introduction: Depression is the most common psychological reaction in patient suffering from cancer which has a negative effect on functional status, hospitalization and even on the treatment of the patient. The research was done to investigate the degree of efficacy of cognitive-based mindfulness training on depression reduction of patient suffering from cancer.
Method: This was a quasi-experimental research with pretest posttest pattern. For this purpose, 30 male and female patient suffering from cancer who were hospitalized in the hospital were selected as the research sample and divided into experimental (15 individuals) and control group (15 individuals). The experimental group received 8 cognitive-based mindfulness training sessions. Both groups were evaluated through pretest posttest by Beck Depression Inventory (BDI). Data were analyzed by Covariance.
Results: Results showed that posttest scores of depression in experimental group are significantly lower than those of the control group. Moreover, the interaction between pretest scores of experimental and control group was not significant. Thus, the null hypothesis of lack of difference between the two groups is rejected.
Discussion and Conclusion: It seems that cognitive-based mindfulness training is able to reduce the depression of patients suffering from cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Depression
  • Cancer