دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1395 (27) 
بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در فیسبوک

صفحه 31-38

10.22070/14.2.31

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی مقدم؛ فضل‌الله حسنوند