بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دلبستگی زوجین

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود سبک دلبستگی زوجین انجام شد.
روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه آماری شامل 50 نفر (25 زوج) بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در گروه‌های آزمایشی (12 زوج) و کنترل (13 زوج) جایگزین شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی کولینز و رید و سلامت عمومی می‌باشند. گروه آزمایشی 9 جلسه زوج درمانی هیجان مدار دریافت نمودند. در پایان داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل گردید.
نتایج: نتایج حاصل از مقایسه پس‌آزمون با کنترل اثر پیش‌آزمون نشان‌دهنده افزایش معنی‌دار در نمرات سبک دلبستگی ایمن و کاهش معنی‌دار در سبک‌های دلبستگی ناایمن - دوسوگراو اجتنابی در گروه آزمایشی بود
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر سودمندی دوره زوج درمانی هیجان مدار در بهبود سبک دلبستگی زوجین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy (EFCT) on Couples' Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Mousavi 1
  • Farnoush Badihi 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the study was to determine the efficacy of emotion-focused couple therapy (EFCT) on couples' attachment styles.
Method: This is a quasi-experimental research based on pretest posttest with the control group. Statistical sample included 50 individuals (25 couples) who were selected by available sampling. They divided into two experimental (12 couples) and control group (12 couples) by simple random method. Measurement tools were Collins and Reid's Attachment Style Questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ). Experimental group received 9 EFCT sessions. Data were analyzed by multivariable analysis of covariance.
Results: The comparison of posttest and pretest control represents a significant increase in the scores of secure attachment style and a significant decrease in ambivalent, avoiding and insecure attachment styles of the experimental group.
Discussion and conclusion: The results show the usefulness of EFCT period in improving the couples' attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFCT
  • Attachment style
  • Collins and Reid's Attachment Style Questionnaire