پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد لامرد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: در دهه اخیر، پژوهش‌های زیادی به بررسی نقش شناختواره‌ها و تنظیم هیجان در نارضایتمندی زناشویی و طلاق پرداخته‌اند؛ اما توجهی به عوامل روان‌شناختی مداخله‌گر در طلاق عاطفی نشده است. هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن می‌باشد.
روش: جامعه پژوهش، کلیه زوجین شهرستان مهر و لامرد بودند. نمونه‌ای 165 نفری به روش نمونه‌گیری در دسترس پس از پر کردن پرسشنامه‌های طلاق عاطفی گاتمن، شاخص بی‌ثباتی ازدواج - احتمال طلاق و رضایت زناشویی انریچ انتخاب شدند. برای سنجش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه از نسخه کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های یانگ و برای سنجش تنظیم هیجان از پرسش‌نامه تنظیم هیجانی گراس و جان استفاده شد. نتایج تحقیق با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج حاکی از این است که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، شرم/ نقص، شکست، خود تحول نایافته/ گرفتاری، اطاعت‌پذیری، ایثار، بازداری هیجانی و مؤلفه سرکوب هیجانی در تنظیم هیجان با طلاق عاطفی رابطه دارند. در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام طرح‌واره «ایثار» بهترین پیش‌بینی کننده طلاق عاطفی زوجین بود و بعد «سرکوب هیجان»، از پیش‌بینی کننده‌های طلاق عاطفی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان به کمک طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان، طلاق عاطفی زوجین را پیش‌بینی کرد و بر پایه این الگوها یک رویکرد پیش‌گیری از سردی روابط زناشویی و درمان زناشویی بر پایه رویکرد طرح‌واره درمانی و مدیریت تنظیم هیجان فراهم نمود و یافته‌های این پژوهش را در محیط‌های بالینی و مشاوره‌ای برای کمک به زوجین مشکل‌دار و در آستانه طلاق به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Couples' Emotional Divorce Based on Early Maladaptive Schemas and Emotion Regulation's Components

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Akbari 1
  • Zeinab Azimi 2
  • Saeedeh Talebi 1
  • Samad Fahimi 3
چکیده [English]

Introduction: In recent decades, many studies have investigated the role of schemas and emotion regulation in marital dissatisfaction and divorce but they have ignored psychological factors of emotional divorce. The purpose of the current study is to predict couples' emotional divorce based on early maladaptive schemas, emotion regulation and its components.
Method: The research population was all the couples of Mehr and Lamard cities. 165 individual were selected by available sampling after completing questionnaires of Gottman's emotional divorce, marital instability index, divorce probability and Enrich marital satisfaction. Young Schemas Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) was used for the measurement of early maladaptive schemas and emotion regulation questionnaire by Gross and John was used for the measurement of emotion regulation. The results were analyzed by Pearson Correlation Method and Stepwise Regression Analysis.
Results: The results indicate that early maladaptive schemas of emotional deprivation, shame/defect, enmeshment, subjugation, self-sacrifice, emotional inhibition and emotional suppression components in emotion regulation are related to emotional divorce. "Self-sacrifice" schema and "emotional suppression" were the best predictors of couples' emotional divorce in stepwise regression analysis, respectively.
Discussion and Conclusion: We can predict couples' emotional divorce by early maladaptive schemas and emotion regulation and also develop an approach based on these patterns to prevent cold marital relationship and treat them based on schema therapy approach and emotion regulation management. We can use the finding of the research in clinical and counseling environment to help the couples in trouble and those who are on the brink of divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • Marital Dissatisfaction
  • Early Maladaptive Schema
  • Emotion Regulation