اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی را می‌توان اختلالی دانست که با ترس از ارزیابی منفی و سطوح بالای اضطراب و اجتناب در موقعیتهای اجتماعی و عملکردی مشخص می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بود.

روش: روش پژوهش از نوع شبه تجربی و شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر از دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه شاهد بودند که از طریق پرسشنامه هراس اجتماعی (کانور و همکاران، 2000)، مصاحبه نیمه ساختاریافته‌ی بالینی (فرست، 1996) و فرم کوتاه ترس از ارزیابی منفی (لیری، 1983) مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تأیید اختلال اضطراب اجتماعی، 20 نفر از این افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت مداخله با برنامه «آموزش تمرکز بر تکلیف» قرار گرفت و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد.

نتایج: یافته‌ها نشان دادند که به‌کارگیری تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» باعث کاهش معنادار ترس از ارزیابی منفی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل (t=2.76, P=0.013) شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین نتایج به‌دست‌آمده در عین اینکه همسو با دیگر نتایج بوده، زمینه‌ای مقدماتی برای استفاده از تکنیک یادشده را در جهت کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی در نمونه‌های ایرانی فراهم ساخته است. هرچند پژوهش‌های بعدی باید سودمندی بیشتر این تکنیک را در ابعاد مختلف نمایان سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of «Task Concentration Training» technique on Reducing Fear of Negative Evaluation in People with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Karim Golmohammadi
  • Mohammadreza Shairi
  • Mohammadali Asgharimoghaddam
  • Shima Zohrabi
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety disorder is characterized by the fear of negative evaluation and high level of anxiety and avoidance of social and functional situations. The purpose of the research is to investigate the effectiveness of task concentration training technique on reducing fear of negative evaluation in people with social anxiety disorder.
Method: This is a quasi-experimental research. The participants were all the students of Shahed University who were analyzed by Social Phobia Questionnaire (Connor et al. 2000), Semi-Structured Clinical Interviews (Frest, 1996) and Brief Fear of Negative Evaluation Scale (Leary, 1983). After confirming the social anxiety disorder, 20 people were selected as experimental and control group randomly. The experimental group received task concentration training but the control group received no intervention.
Results: The findings showed that using task concentration training technique leads to significant decrease in fear of negative evaluation in experimental group in comparison with the control group (t=2.76, p= 0.013).
Discussion and Conclusion: While the obtaining results are consistent with other results, they provide a preliminary context for using the mentioned technique for reducing the social anxiety symptoms in Iranian samples. However, future researches should present suitability of this technique in different dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety disorder
  • Task Concentration Training Technique
  • Fear of Negative Evaluation