دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، شهریور 1396 (28) 
ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد

صفحه 27-38

10.22070/cpap.2017.15.1.27

سامره اسدی مجره؛ فیروزه سپهریان آذر؛ علی عیسی‌زادگان؛ حمید پورشریفی


اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)

صفحه 189-199

10.22070/cpap.2017.15.1.189

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری؛ مهتاب رجبی؛ زهرا سلطانی‌نژاد