بررسی رابطه شخصیت تاریک مادران با اختلالات عاطفی - رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده است که ابعاد شخصیتی مادر در ابتلای فرزندان به اختلالات عاطفی- رفتاری نقش دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شخصیت تاریک مادران با اختلالات عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی شهر اصفهان می‌باشد.

روش: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه مشکلات رفتاری اخنباخ و شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که شخصیت تاریک مادران (ماکیاولیستی، خودشیفتگی و پسیکوپات) می‌تواند اختلالات عاطفی- رفتاری این کودکان را در سطح معناداری (P<0.0001) پیش‌بینی کند.

بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می‌توان گفت، کودکانی که مادران آنها دارای سطوح بالایی از شخصیت تاریک هستند، در معرض ابتلا به اختلالات رفتاری قرار دارند. به عبارتی دیگر اختلالات رفتاری دوران کودکی با صفات شخصیتی والدین ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Maternal Dark Personality and Emotional-Behavioral Disorders of Elementary Students of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maryam Samadi
  • Amir Ghamarani
  • Mohadese Taghinejad
  • Abdolhossein Shamsi
چکیده [English]

Introduction: Studies have shown that mother’s personality dimensions have an important role in emotional behavioral disorders of children. The purpose of the current study is to investigate the relationship between maternal dark personality and emotional-behavioral disorders of elementary students of Isfahan, Iran.
Method: The method used in the study is descriptive of correlation type. 150 elementary students were selected from different educational areas of Isfahan by multi-stage random sampling. Research tools were Achenbach Behavior Problems Inventory and Dark Personality (Johnson and Webster, 20100. Data were analyzed by stepwise multivariate regression.
Results: Results showed that maternity dark personality (Machiavellian, narcissism and psychopathy) can predict emotional-behavioral disorders of children significantly (p≤0.0001).
Discussion and Conclusion: Generally, we can say that children whom their mothers have high levels of dark personality are at risk of behavior disorders. In other words, children’s behavioral disorders are related to patients’ personality traits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark Personality
  • Emotional-Behavioral Disorders
  • Students