نقش ویژگی های شخصیتی و امید به زندگی در پیش بینی سرسختی روانشناختی در بین دانشجویان با توجه به جنسیت

نویسندگان

1 واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 انستیتو تولمن، دانشکده تربیت متخصص روان‌درمانی شناختی - رفتاری

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و امید به زندگی در پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی شکل گرفت.
روش: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه نمونه این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های امید به زندگی اشنایدر، پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، سرسختی اهواز  استفاده شد. سپس داده‌ها از طریق روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی، برون‌گرایی، سازش‌پذیری و با وجدان بودن با سرسختی رابطه مثبت معنی‌دار و بین روان‌رنجورخویی، پذیرا بودن نسبت به تجارب و سرسختی، رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز بیان داشت که متغیرهای امید به زندگی و از بین پنج عامل شخصیتی نئو برون‌گرایی، سازش‌پذیری و با وجدان بودن بالا و روان‌رنجورخویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب پایین سرسختی روان‌شناختی را پیش‌بینی می‌کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و امید به زندگی نقش مهمی در سرسختی روان‌شناختی دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traits and Life Expectancy in Predicting Psychological Hardiness in Students Regarding Sexuality

نویسندگان [English]

  • Negar Fouladi 1
  • Enayatollah Shahidi 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current study was to investigate the role of personality traits and life expectancy in predicting the psychological hardiness.
Method: This is a correlation research in which students of Tehran Payame Noor University were selected by available sampling. Data were analyzed by Snyder’s (AHS-12) Hope Questionnaire, NEO Five Factor Analysis (NEO-FFI) AND Ahwaz Hardiness Inventory (AHI). Data were analyzed by Pearson Correlation Method and Regression Analysis.
Results: Results showed that there’s a significant positive relationship between life expectancy, extroversion, compatibility, and conscientiousness with hardiness and there’s a significant negative relationship between neuroticism and openness to experience with hardiness. Regression analysis indicated that life expectancy, extroversion, compatibility, high conscientiousness, neuroticism and low openness to experience predict hardiness.
Discussion and conclusion: Results showed that personality traits and life expectancy have an important role in students’ hardiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Expectancy
  • Personality traits
  • Hardiness