مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در مبتلایان و غیر مبتلایان به صرع لوب گیجگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: مبتلایان به صرع در معرض خطر قابل توجهی از اختلال شناختی و نابهنجاری‌های رفتاری هستند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی حافظه‌ی رویدادی و معنایی در مبتلایان صرع لوب گیجگاهی و غیر مبتلایان است.
روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی پژوهش مبتلایان صرع انجمن صرع ایران شهر تهران بودند، از این میان 20 نفر از مبتلایان صرع لوب گیجگاهی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با 20 نفر از غیر مبتلایان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیلات همتا شدند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش حافظه رویدادی، آزمون یادآوری آیتم و منبع تصاویر و کلمات و حافظه معنایی، مقوله‌های طبقاتی و سیالی واژگان بود. تحلیل داده‌ها با آزمون تی گروه مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و چندراهه صورت گرفت.
نتایج: آزمون تی و میانگین نمرات حافظه رویدادی و معنایی (x-=271.55, t38=3.61, p<0.01; x-=95.61, t38=6.22, p<0.01) تفاوت معناداری را در کارکرد این دو حافظه در مبتلایان صرع لوب گیجگاهی و غیر مبتلایان نشان دادند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی پژوهش حاضر نشان می‌دهد آسیب هیپوکامپ و نئوکورتکس جانبی مبتلایان صرع لوب گیجگاهی، در بروز اختلال حافظه رویدادی و معنایی نقش اساسی دارد و میزان کارکرد حافظه‌ی رویدادی و معنایی در مبتلایان از غیر مبتلایان کم‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of episodic and semantic memory in patients with and without Temporal Lobe Epilepsy

نویسندگان [English]

  • Pooneh Kermansaravi 1
  • Abolghasem Mehrinejad 1
  • Hossein Delavar Kasmaee 2
چکیده [English]

Introduction: Patients suffering epilepsy are at risk of cognitive disorder and behavioral abnormality. The purpose of the study is to compare episodic and semantic memory in patients with temporal lobe epilepsy and non-patients.
Method: This was a causal-comparative research. The statistical sample was patients with epilepsy of Iranian Epilepsy Center in Tehran from whom 20 patients with epilepsy were selected as the sample and were matched with 20 non-patients in term of demographic variables of age and education. The samples were selected by available sampling. Research tools for episodic memory were recalling the item, images source and word test and for semantic memory were classified categories and fluid words. Data were analyzed by t-test of independent group and multivariate analysis of variance.
Results: T-test and average scores of episodic and semantic memory showed significant difference (p<0.01, t38=6.22, x: 95/61; p<0.01, t38=3.61, x: 271/55) in the function of the two memories in patients with temporal lobe epilepsy and non-patients.
Discussion and conclusion: The results show that hippocampus damage and lateral neocortex in patients suffering temporal lobe epilepsy has a fundamental role in semantic and episodic memory disorder, moreover, the episodic and semantic memory function in patients was lower than non-patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episodic memory
  • Semantic memory
  • Temporal lobe epilepsy
  • Epilepsy
  • Memory