نقش میانجی‌گری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: بر اساس مدل تاب‌آوری در تنیدگی، سازگاری و انطباق خانواده چهار حوزه‌ی مهم در زندگی وجود دارند که تنیدگی در آن‌ها وارد می‌شود و بنابراین حفظ تعادل و هماهنگی در این حوزه‌ها در راستای رسیدن به انطباق بسیار مهم است. یکی از این حوزه‌ها، به زیستی می‌باشد. اگرچه پژوهش‌های بسیاری به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر به زیستی فردی پرداخته‌اند اما یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که متغیرهایی در سطح خانواده می‌توانند تأثیر عمیقی بر به زیستی فردی داشته باشند. الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و نستوهی خانواده متغیرهایی هستند که در این پژوهش به‌عنوان عوامل مؤثر بر به زیستی اعضای خانواده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی این سؤال است که آیا نستوهی خانواده در رابطه‌ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده نقش میانجی‌گری دارد؟
روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که از میان آن‌ها 389 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و از نظر الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله، نستوهی خانواده و به زیستی خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نشان داد که نستوهی خانواده در رابطه‌ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده نقش میانجی‌گری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: بدین ترتیب الگوی ارتباطی حمایتی که الگوی مثبت و مؤثر خانواده در راستای حل مسئله است، یکی از ویژگی‌های خانواده‌ی نستوه است که در نهایت منجر به افزایش سطح به زیستی تجربه شده توسط اعضای خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediation Role of Family Hardiness Regarding Family’s Communication Pattern in line with Family’s wellbeing and Problem Solving

نویسندگان [English]

  • Maria Aguilar-Vafaie
  • Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei
  • Mahya Ebrahimi Jamarani
چکیده [English]

Introduction: According to resilience model of stress, adjustment and adaptation, there are four main domains in life in which stress enters; therefore, keeping balance and harmony in these fields is essential for adaptation. Wellbeing is one of these fields. Although many researches have investigated the effective variables on individual wellbeing, the findings of the current research show that some variables at the family level can influence individual wellbeing. Communication pattern of the family along with problem solving and family hardiness are variables which are investigated as effective factors on family members’ wellbeing. Thus, the purpose of the study is to investigate the question: is family hardiness has a mediation role regarding communication pattern in line with family’s wellbeing and problem solving?
Method: This is a correlation method. The statistical sample included B.A students of Tehran’s public universities. 389 students were selected by multi-stage random sampling and evaluated in term of family’s communication pattern in line with family’s wellbeing and problem solving. Data were analyzed by correlation coefficient and hierarchical regression analysis.
Results: Results showed that family’s hardiness has a mediation role in relationship between family’s communication pattern in line with problem solving and family’s wellbeing.
Discussion and Conclusion: Thus supportive communication pattern which is the positive and effective pattern of the family regarding problem solving is one of the features of the hardiness of the family which finally increase the experienced wellbeing level of the family members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family’s Communication Pattern Regarding Problem Solving
  • Family Hardiness
  • Family Wellbeing