مقایسه سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

مقدمه: در این پژوهش سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه شد.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی (علّی - مقایسه‌ای) است. تعداد 300 نفر (150 ورزشکار و 150 غیر ورزشکار) به روش نمونه‌گیری در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ تاب‌آوری کونور و دیویدسون، سلامت عمومی گلدبرگ  و سرسختی روانی اهواز استفاده شد. داده‌ها با آزمون تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.
نتایج: بین سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس افراد ورزشکار از سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری برخوردار بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: افراد ورزشکار تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری داشتند و از مشکلات کمتری در زمینه سلامت روانی و در نتیجه سلامت روانی بالاتری برخوردارند. ازاین‌رو با توجه به نقش اساسی ورزش در ارتقای شاخص‌های سلامت روان‌شناختی، برنامه‌ریزی در جهت تشویق افراد به‌خصوص نوجوانان و جوانان برای پرداختن به ورزش، به دستگاه‌های مسئول و نیز خانواده‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Mental Health, Resilience and Hardiness in Athletes and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • Fereydon Ramazani 1
  • Masood Hejazi 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the research was to compare the mental health, resilience and hardiness of the athletes and non-athletes.
Method: The research method is descriptive (causal-comparative). 300 people (150 athletes and 150 non-athletes) were selected as the research sample by available sampling. Data were gathered by Connor-Davidson Resilience Scale, Goldberg’s General Health and Ahwaz’s Hardiness. Data were analyzed by independent t-test and MANOVA.
Results: There’s a significant difference between the two groups of athletes and non-athletes in term of mental health, resilience and hardiness. Thus, mental health, resilience and hardiness of the athletes were higher than those of non-athletes.
Discussion and Conclusion: Athletes have higher resilience and hardiness and fewer mental health problems thus have higher mental health. Therefore, as sport has a fundamental role in promoting mental health, it is recommended that families and responsible organizations encourage people –especially teenagers and young people- to engage in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Resilience
  • Hardiness
  • Sport