ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان برای سنجش ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر است. این پرسشنامه با اقتباس از ابزار غربالگری روند جامعه‌ستیزی ساخته‌شده است و ابعاد بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی را می‌سنجد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان در نمونه‌ی غیر بالینی انجام شده است.
روش: تعداد 300 دانش‌آموز (پسر) با میانگین سنی 16.38 به روش تصادفی چندمرحله‌ای از دبیرستان‌های شهرستان دزفول انتخاب شدند و پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان (فریک، 2003)، پرسشنامه‌ی گرایش به رفتار خرابکارانه (طوابیه و احمد، 2010) بر روی این دانش‌آموزان اجرا شد. اعتبار پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان به سه روش تحلیل عامل تأییدی، اعتبار همگرا و اعتبار ملاک سنجیده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف ارزیابی شد.
نتایج: آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.65 و برای خرده مقیاس‌های بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی به ترتیب برابر با 0.56، 0.61 و 0.55 و ضریب تنصیف برای کل پرسشنامه 0.56 و برای خرده مقیاس‌های نام‌برده به ترتیب برابر 0.51، 0.63 و 0.49 به دست آمد. همبستگی بین پرسشنامه‌ی بی‌رحمی – بی‌احساسی نوجوانان و مقیاس گرایش به رفتار خرابکارانه در سطح p<0.01 معنی‌دار بود (r=32). علاوه بر این نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی (0.05 = RMSEA) گویایی برازندگی نسبتاً خوب ساختار سه عاملی پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی در ایران از پایایی و اعتبار نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Youth's Inventory of Callous Unemotional Traits (ICU-YV) in Male Teenagers

نویسندگان [English]

  • Arezoo Palizian 1
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2
  • Nasrin Arshadi 2
چکیده [English]

Introduction: Youth's inventory of callous-unemotional traits is used to measure the callous and unemotional traits in male teenagers. The questionnaire is made based on sociopathy screening tool and measures the dimensions of callousness, lack of empathy and lack of emotion. The purpose of the study is to investigate the psychometric properties of the Youth's inventory of callous-unemotional traits in a non-clinical sample.
Method: 300 male students with the average age of 16.38 were selected from Dezful high school by multi-stage random sampling. They completed the ICU Questionnaire (Frick, 2003) and Vandalism Questionnaire (VQ) (Thavabieh and Ahmad, 2010). The reliability of the ICU-YV was measured by three methods of confirmatory factor analysis, convergent validity and criterion validity; and the validity of the questionnaire is assessed by Cronbach alpha and split half method.
Results: Cronbach alpha was 0.65 for total scale and for subscales of callousness, lack of empathy and emotion was 0.56, 0.61 and 0.55, respectively. Split-half coefficient for total questionnaire was 0.56 and for mentioned subscales was 0.51, 0.63, and 0.49, respectively. The correlation between youth’ inventory of callous-unemotional traits and Vandalism Scale was significant at the level of p<0.01 (r=32). Moreover, the results of confirmatory factor analysis (RMSEA=0.05) indicated the suitable fitness of three-factor structure of ICU-YV.
Discussion and Conclusion: The results indicate that ICU-YU has a suitable reliability and validity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICU-YV
  • Validity
  • reliability