همبودی اختلال‌های اضطرابی و افسردگی: ظهور درمان فراتشخیصی شناختی رفتاری

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

همبودی اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در اکثر پژوهش‌های همه‌گیرشناسی، بین 40 تا 80 درصد گزارش شده است و این شرایط هزینه‌‌های بسیاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر جوامع تحمیل می‌کند. استفاده از پروتکل‌های درمانی شناختی رفتاری اختصاصی با توجه به چالش‌های برخاسته از مسئله همبودی، از ابعاد مختلف مقرون‌به‌صرفه نیست. توجه به مسئله همبودی اختلال‌های اضطرابی و افسردگی و پاسخ به چالش‌های ناشی از آن میسر نبود، مگر از طریق تدوین راهکارهایی که توجه به موضوع و اهمیت همبودی را هم در سطح نظری و هم در سطح کاربردی مدنظر داشته باشند، درمان‌های فراتشخیصی پیش‌قراول این نگاه تازه به تدوین پروتکل درمانی محسوب می‌شوند. رویکرد فراتشخیصی در تلاش‌اند تا چالش‌ها و معضلات درمانی ناشی از همبودی را با پرداختن به ماهیت نظری همبودی و لحاظ کردن ابعاد مشترک اختلال‌های هیجانی به‌ویژه اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در تدوین پروتکل درمانی واحد برطرف کنند. تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه به طراحی پروتکل‌های فراتشخیصی متعددی منجر شد که تفاوت‌های آن‌ها در انتخاب تکنیک‌های تأییدشده و رایج درمان‌های اختصاصی شناختی رفتاری بود. اگرچه پژوهش کارآزمایی انجام‌شده در این زمینه از اثربخشی متوسط این پروتکل‌های فراتشخیصی غیرنظری و عمل‌گرا حمایت می‌کرد ولی نقطه عطفی برای ارتقا سطح اثربخشی رویکرد فراتشخیصی شکل گرفته شده بودند. پژوهشگران این زمینه سعی کردند که با منطبق کردن این پروتکل‌ها بر پایه‌های نظری و آسیب‌شناسی از سد این مشکل بگذرند. نقطه عطف این تلاش‌ها و جهت‌گیری‌ها در پروتکل فراتشخیصی بارلو و همکاران (2011) نمایان است که با تکیه بر عامل «تنظیم هیجانی» و نظریه‌های مرتبط با آن، اولین گام را در طراحی پروتکل‌های فراتشخیصی نظریه‌گرا برداشتند. علیرغم پیشرفت در توسعه و غنی‌سازی پروتکل‌های فراتشخیصی مبتنی بر نظریه، مناقشات علمی اخیر در این زمینه معطوف به انتخاب فرآیند یا فرآیندهای بنیادین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comorbidity of Depression and Anxiety Disorders: the Emergence of Transdiagnostic Cognitive-Behavioral Therapy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Akbari 1
  • Rasool Roshan Chesli 2
چکیده [English]

Comorbidity of depression and anxiety disorders has been reported 40 to 80 percent in most of the epidemiology researches and these conditions impose a lot of direct and indirect cost on society. Using specialized cognitive-behavioral therapeutic protocols based on the challenges of comorbidity may not be affordable. Pay attention to the comorbidity of depression and anxiety disorders and response to its challenges is not possible except through the formulation of the solutions which consider the issue theoretically and practically. Transdiagnostic treatments are prerogative of this new perspective on the development of a therapeutic protocol. Transdiagnostic approach tries to resolve the therapeutic challenges and concerns of comorbidity by addressing the theoretical nature of comorbidity and also addressing the common dimensions of emotional disorders especially depression and anxiety disorders in formulating a unified therapeutic protocol. Efforts done in this field resulted in the design of several transdiagnostic protocols which differed in the selection of approved and common techniques of specialized cognitive-behavioral treatments. Although trial research which has done in this field supported the moderate effectiveness of these untheoretical and pragmatic transdiagnostic protocols, it was a turning point for improving the effectiveness level of transdiagnostic approach. Researches in this field tried to overcome this problem by matching these protocols on the theoretical and pathological ground. The milestone of the attempts and orientations was in transdiagnostic protocol of Barlow et al. (2011), they took the first step in designing the theoretical transdiagnostic protocols by using the factor of emotion regulation and its related theories. Despite progress in developing and enriching theoretical transdiagnostic protocols, recent scientific controversies in this field focus on the selection of process or fundamental processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transdiagnostic Therapy
  • comorbidity
  • anxiety
  • Depression