اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودارزشیابی مرکزی، بهزیستی روان‌شناختی و امیدواری بیماران مبتلا به صرع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: توجه به حالات روان‌شناختی بیماران مبتلا به صرع به دلیل تأثیر نیرومند بر سیر و پیش‌آگهی و درمان بیماری بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودارزشیابی مرکزی، بهزیستی روان‌شناختی و امیدواری بیماران مبتلا به صرع انجام شد.
روش: پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و دوره پیگیری (1 ماه) و گروه گواه بود که از آبان تا بهمن 1394 انجام شد. در این پژوهش 30 نفر از بیماران مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به مراکز سلامت شهرستان شیراز به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه جمعیت‌شناختی، مقیاس بهزیستی روان‌شناختی فرم کوتاه (پی. دبلیو. بی.)، مقیاس امیدواری میلر (1988) و مقیاس خودارزشیابی مرکزی (سی. اس. ای. اس.) مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. سپس گروه (ام. بی. سی. تی.) به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پس‌آزمون قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس. – 21» و روش تحلیل واریانس مکرر چندمتغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اجرای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمره خودارزشیابی مرکزی، بهزیستی روان‌شناختی و امیدواری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (p <0.001).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش بهزیستی روان‌شناختی، امیدواری و خودارزشیابی مرکزی بیماران مبتلا به صرع مؤثر می‌باشد، می‌توان پیشنهاد داد که به منظور بهبود حالات روان‌شناختی مثبت این بیماران غربالگری روان‌شناختی انجام گردد و در صورت نیاز کارآزمایی‌های بالینی و مدل‌های مداخله مناسب مورد توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness-based cognitive therapy on the psychological well- being, hope, core self evaluations among epileptic patients

نویسندگان [English]

  • samaneh Mohamadpour 1
  • Marjan Shahi 2
  • Fakhri Tajikzadeh 3
چکیده [English]

Attending to psychological state in patients with epilepsy because of strong influence on Incidence, progression and prognosis and Treatment of this disease is very important. The aim of present study was investigating the Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on core self-evaluations, psychological well- being and hope in patients with epilepsy. This research was semi-experimental with pretest-posttest and follow-up (1 Month) from October to February in 2016. In this study 30 Patients with epilepsy who attended to Shiraz health centers were selected by convenience sampling method and randomly were assigned in 2 experimental group and control group and Demographic Questionnaire, psychological well- being scale (PWBS), The Miller Hope Scale, Core Self Evaluations Scale (CSES) were administrated as pretest. The MBCT group received 8 sessions of mindfulness based cognitive therapy and the control group received no intervention. At the end, post-test was administrated on two groups and, repeated measure multi-variable was used for data analysis by spss-21 software. The results of the present study indicated that there were significant differences between the experimental groups and control group after administrated MBCT. So that, the mean of core self- evaluations, psychological well-being and hope of experimental group increased (p < 0.001). Considering the result of study that showed mindfulness-based cognitive therapy is effective in increases psychological well- being, hope, core self-evaluations in patients with epilepsy Therefore, In order to improve the positive psychological state in this patients psychological screening be performed and if needed clinical trials and appropriate intervention be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness-based cognitive therapy
  • psychological well- being
  • hope
  • core self evaluations
  • Epilepsy