دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، اسفند 1396 (29) 
ارتباط تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد

صفحه 75-84

10.22070/cpap.2020.2818

فاطمه قربانی؛ بابک پرافکند؛ اسحاق حیدری؛ سجاد علمردانی صومعه؛ حدیث حیدری‌راد


ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

صفحه 193-204

10.22070/cpap.2020.2828

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

صفحه 205-214

10.22070/cpap.2020.2829

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی