نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش‌بینی مولفه‌های خیانت زناشویی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده‌ی دیگر، آسیب‌ها و آفت‌های خاص خود را دارد و یکی از آسیب‌های عمده‌ی زندگی مشترک، مسئله‌ی خیانت زوجین است. خیانت زناشویی در تعهد زناشویی آسیب‌زننده‌ترین مشکلی است که تمامی رابطه زناشویی را متاثر از خود می‌سازد پیش زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش‌بینی مولفه‌های خیانت زناشویی می‌باشد.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94-93 می‌باشد. که 400 نفر به طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه خیانت زناشویی (آی.ان،اف، کیو) و پرسشنامه صفات بنیادی شخصیت(ان، ای، اُ- اف، اف، آی) جمع آوری شدند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تجزیه و تحلیل شده است.

نتایج: نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد، که مولفه روان رنجوری و باوجدان بودن بیشترین نقش را در پیش‌بینی مؤلفه‌های خیانت زناشویی داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: در تبیین یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که صفات بنیادی شخصیت با مولفه‌های خیاتت زناشویی مرتبط هستند. بنابراین می‌توان  گفت که  مسئله‌ی خیانت زوجین  پیوند تنگاتنگی با مفهوم شخصیت دارد و از مسائل مهم و پیچیده‌ای است که باید موردتوجه قرار بگیرد. در واقع ریشه خیانت افراد را می‌شود در ویژگی‌های شخصیتی آنها جست‌وجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personality traits in Prediction components marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Sara Karimi
  • Rahim Yusefi
  • Mehran Soleymani
چکیده [English]

Introduction: Common life is also like any other phenomenon, damage or pest damage of its own and one of the major common life, the issue of infidelity couples. Infidelity in a marriage commitment is the most damaging form that relationship affects all of them. Background & Aims: This study was an attempt to determine the role of personality traits in predicting beliefs about marital infidelity. Materials& Methods: The study is descriptive  correlation. The population comprised all the students of AzarbaijanShahidMadani University, Iran, in the academic year 2014-2015. Considering the size of the population, 400 students were selected as sample through stratified random sampling. Data were collected using infidelity questionnaire (INFQ), and Neo Five Factor Inventory questionnaire (NEO-FFI). Pearson’s correlation coefficient and multiple regressions analysis were used in data analysis. Results: The results of the regression model, the components of neurosis and conscientiousness had the most important role in predicting marital infidelity components . Conclusions: In explaining the findings of the study it can be concluded that the basic personality traits associated with marital  Infidelity components. So can say that the issue of Infidelity couples are closely linked to the concept of personality, And the important and complex issues that must be considered, In fact, Infidelity the people in their personality probed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital relationship
  • Marital infidelity
  • Personality traits