گرایش به تفکر انتقادی، عزت نفس، ابراز وجود، اضطراب اجتماعی و نگرانی در دانشجویان: ارائه یک مدل علیّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز

2 دانشگاه پیام نور، واحد گتوند

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه: تفکر انتقادی عنصری کلیدی در سلامت روان است. هدف این مطالعه بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی، عزت نفس، ابراز وجود، اضطراب اجتماعی و نگرانی در قالب یک مدل علیّ بود.

روش: مطالعه حاضر، طرحی توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور آبدانان بود. تعداد 290 دانشجو  با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و نتایج با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تفسیر شد. در این پژوهش از پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا (1992)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، نسخه‌ی ساده مقیاس ابراز وجود راتوس (1984)، مقیاس فوبی اجتماعی (2000)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (1990) استفاده شد.

نتایج: گرایش به تفکر انتقادی به ترتیب با ضرایب 0.14-  و 0.11-  اثر کاهشی بر اضطراب اجتماعی  و نگرانی داشت، درحالیکه با عزت نفس (0.24) و ابراز وجود (0.21) اثر مثبتی نشان داد. همچنین، بین عزت نفس با اضطراب اجتماعی (0.29-) و نگرانی (0.30-) و بین ابراز وجود با  اضطراب اجتماعی (0.31-) و نگرانی (0.15-) رابطه منفی مشاهده شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که گرایش به تفکر انتقادی به واسطه‌ی عزت نفس و ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی (0.22-) و نگرانی (0.28-) اثر غیر مستقیم معنادار دارد.  

بحث و نتیجه‌گیری: گرایش به تفکر انتقادی به دلیل تأثیر مثبتی که بر عزت نفس و ابراز وجود دارد، می‌تواند منجر به کاهش اضطراب و نگرانی شود. این مدل به طور بالقوه در چهارچوب روش درمان شناختی رفتاری  ، می‌تواند پیامدهای درمانی برای بیماران مبتلا به اختلالات روانی، از جمله افسردگی و اختلالات اضطرابی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disposition toward Critical Thinking, Self-Esteem, Assertiveness, Social Anxiety and Worry in Students: A causal model

نویسندگان [English]

  • omid soliemanifar 1
  • farzaneh shaabani 2
  • Zahra Rezaei 3
  • najmeh nikoubakht 4
چکیده [English]

Introduction: Critical thinking is a key element of mental health. The aim of this study was to investigate the relationship critical thinking disposition, self-esteem, assertiveness, Social anxiety and worry within the framework a causal model.  

    Methods: The Present study was a descriptive correlational design of a type path analysis. The study population included all students of the Abdanan Payame Noor University. 290 students selected by multistage random sampling method and results were interpreted using Pearson correlation and path analysis. In this study, the California Critical Thinking Disposition Inventory (1992), Rosenberg self-esteem (1965), simplified version of Rathus Assertiveness Schedule (1985), Social Phobia Inventory (2000), Penn State Worry Questionnaire (1990) were used.   

     Results: critical thinking disposition had a decreasing effect on Social anxiety and worry with coefficients -0.14 and -0.11 respectively, whereas demonstrated a positive correlation with self-esteem (0.24) and assertiveness (0.21). Also, a negative correlation between self-esteem with Social anxiety (-0.29) and worry (-0.30) and assertiveness with Social anxiety (-0.31) and worry (-0.15) were observed. Path analysis results indicated that Critical thinking Disposition have a significant indirect effect on Social anxiety (-0.22) and worry (-0.28) by the mediation of self-esteem and assertiveness.            

    Conclusion:  critical thinking disposition اhave a positive impact on self-esteem and assertiveness may lead to reduction of Social anxiety and worry. This model is potentially within the framework of CBT, it could be have therapeutic implications for patients with mental disorders, including depression and anxiety disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking disposition
  • Self-esteem
  • assertiveness
  • Social anxiety
  • Worry
  • A causal model