بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد دهدشت

2 دانشگاه زنجان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی مقابله‌ای (چسنی، نیلاند، چامبرز، تایلر و فولکمن 2006) در بین دانشجویان ایرانی  بود.
روش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های توصیفی محسوب می‌گردد، گروه نمونه در این پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت در سال تحصیلی 94-1393 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی همگرا، آزمون t برای گروه‌های مستقل و همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج: در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل استخراج گردید که 61.84 درصد از واریانس مشترک نمرات را تبیین می‌کند. تحلیل عامل تأییدی نیز از ساختار سه عاملی مقیاس خودکارآمدی مقابله‌ای در نمونه به کار گرفته شده حمایت می‌کند. این مقیاس با مقیاس خودکارآمدی عمومی نیز همبستگی مثبت نشان داد. همچنین، ضرایب پایایی عوامل مقیاس به روش آلفای کرونباخ و تنصیف (اسپیرمن-براون و گاتمن) بین 0.63 تا 0.91 به دست آمده است.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این مقیاس در نمونه دانشجویان ایرانی، از ساختار سه عاملی و روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین، می‌توان از مقیاس خودکارآمدی مقابله‌ای در نمونه‌های ایرانی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability, validity, and factorial analysis of coping self-efficacy scale

نویسنده [English]

  • hakimeh bahramiyan 1
چکیده [English]

Introduction: The objective of this study investigated factorial structure for the coping self-efficacy scale (CSE) among Iranian students.

Method: This study was Descriptive research. The sample was consisted of 250 graduate student  of payam noor university, who were selected through selected randomly sampling. For data analysis, exploratory and confirmatory factor analysis, convergent validity, t-test for independent groups and Pearson correlation was used.

Results: The exploratory factor analysis, three factors were extracted by 61/84 of the common variance explained scores. Confirmatory factor analysis of the three-factor structure of coping self-efficacy scale used in the sample gives support. The scale also showed a positive correlation with general self-efficacy scale. the Cronbach alpha as 0.63-0.91 of CSE factors was estimated and it was acceptable.

Conclusion:  The results showed that the scale of Iranian students, the three-factor structure and has good reliability and validity. So, coping self-efficacy scale can be used in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The coping self-efficace
  • factorial structure
  • exploratory factor analysis
  • Reliability and Validity