اثربخشی آموزش خود - دلسوزی بر نگرش‌های ناکارآمد و تحریف‌های شناختی در زنان مطلقه بی‌بضاعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: طلاق از آسیب‌زاترین فقدان‌ها می‌باشد و به‌عنوان یک عامل خطر، منجر به اختلالات روانی و صدمات روحی در خانواده و همچنین عامل به خطر انداختن سلامت روانی جامعه می‌شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش خود - دلسوزی بر نگرش‌های ناکارآمد و تحریف‌های شناختی زنان مطلقه بی‌بضاعت بود.
روش: این پژوهش یک مطالعه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه شامل تمام زنانی بود که در نیمۀ دوم سال 1395 به دلیل مواجه‌شدن با رویداد آسیب‌زای طلاق و نداشتن توان مالی برای اداره زندگی خود، تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گیلان غرب بودند (62=N). تعداد 40 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه 20 نفری به‌تصادف جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش متمرکز بر دلسوزی به مدت 8 جلسه و هر جلسه یک ساعت و برای گروه کنترل، هیچ‌گونه آموزشی ارائه نگردید. برای هر دو گروه قبل از اعمال مداخله پیش‌آزمون و بعد از اعمال مداخله پس‌آزمون اجرا شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، نگرش‌های ناکارآمد و تحریفات شناختی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بعد از تعدیل نمرات پیش‌آزمون، میزان میانگین نمرات نگرش‌های ناکارآمد و تحریفات شناختی در گروه آموزش متمرکز بر دلسوزی به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه کنترل است (0.001>p) و میزان میانگین گروه آموزش متمرکز بر دلسوزی در طرد بین فردی، توقع غیرواقع‌بینانه از روابط، سوءبرداشت بین فردی از زیرمؤلفه‌های تحریفات شناختی به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه کنترل بود (0.01>p).
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش خود - دلسوزی در بهبود نگرش‌های ناکارآمد و تحریفات شناختی در زنان مطلقه بی‌بضاعت مؤثراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects training of Self-Compassion on dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the divorcees poor.

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shafiei 1
  • Masoud Sadeghi 1
  • Gelavizh Mohammadi 2
چکیده [English]

Introduction: Divorce is one of the most traumatic losses, and as a risk factor, leading to psychological disorders and Mental damage in the family and also to jeopardize the mental health of the society.The aim of this study was the effects of cognitive training Self-Compassion on dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the divorcees poor., destitute.

Method: The research method was experimental with pre-test and post-test experimental and control groups. The population includes all women in the second half of 1395 because of exposure to traumatic events divorce and lack the financial ability to manage their lives, sponsored by Committee of of relief city of Gilan West (62 = N). 40 subjects were selected by simple random sampling method in two groups of 20 subjects (Department focused on compassion and the control group) were randomly assigned to. The first group, focused on compassion training for 8 sessions of one hour for the second group, which was considered as a control group. To collect information, a questionnaire for demographic information, Dysfunctional Attitudes and cognitive distortions were used. The collected data were analyzed by using analysis of covariance.

Results :The average score of dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the group tutorials focused on caring significantly lower than the control group (P>0/001) and average education group focused on caring interpersonal rejection, unrealistic expectations of relationships , misunderstanding between the individual components of cognitive distortions significantly lower than the control group (P>0/01).

Conclusion:  group therapy training to improve their compassion to the the destitute dysfunctional attitudes and cognitive distortions in the divorcees had an impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion training
  • dysfunctional attitudes
  • Cognitive distortions
  • destitute divorced women