دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 31، اسفند 1397 (31) 
ساخت و اعتبار‌یابی و رواسازی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های زوجی زن با علائم شخصیت نمایشی

صفحه 211-223

10.22070/cpap.2020.2872

میناسادات علوی حجازی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عذری اعتمادی


اعتباریابی و رواسازی آزمون حساسیت گوارشی

صفحه 239-246

10.22070/cpap.2020.2874

سارا پورتوکلی؛ کبری حاجیعلیزاده؛ عبدالوهاب سماوی


طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده