اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. را بررسی می‌کند.
روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی 24 بیمار مبتلا به بیماری ام. اس. که دارای ملاک‌های ورد بودند، با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (12نفر) و گروه کنترل (12نفر) گماشته شدند. پرسشنامه‌های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. و پرسشنامه شدت خستگی توسط شرکت‌کنندگان، در سه مرحله پیش، پس از درمان و پیگیری (2 ماه) تکمیل شد. گروه آزمایش، طی 8 جلسه 2.5 ساعتی تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه  به صورت گروهی قرار گرفتند. گروه کنترل در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات برخی از زیر مقیاس‌های کیفیت زندگی نقش شامل عملکرد جسمی، وضعیت جسمی و روانی، انرژی، بهزیستی روانی، تهدیدات سلامتی، درک از سلامتی، رضایت از عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و شدت خستگی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده شده است. به جز مولفه ایفای نقش که تفاوت معناداری دیده نشده است (p <0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به صورت گروهی بر کاهش شدت خستگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس. موثر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of group mindfulness- based stress reduction program and conscious yoga on the quality of life and fatigue in patients with multiple Sclerosis

نویسنده [English]

  • soheila rahmani
چکیده [English]

Objective: Multiple sclerosis (MS) is the most common chronic disease of the central nervous system. Its chronic nature, no cure and onset at a young age can have a devastating effect on quality of life and fatigue .This research is The effect of group mindfulness- based stress reduction program and conscious yoga on the quality of life and fatigue in patients with multiple Sclerosis .Methods: A quasi-experimental study with experimental and control groups, respectively. The sampling method initially public call between members of the MS Society in Tehran were held and 24 patients with a diagnosis of MS and having the criteria for inclusion of the applicants were randomly assigned to the experimental group (n = 12) and control group ( n = 12) were assigned. MS patients' quality of life questionnaires (MSQOL-54) and the Fatigue Severity Scale (FSS), the participants before and after treatment was completed. The experimental group in 8 sessions of mindfulness-based stress reduction program 2 hours under treatment and yoga sober for groups. Data were analyzed using covariance single variable. Results: The results showed that the mean scores of some subscales of the quality of life including physical functioning, role in relation to physical and mental energy, mental well-being, health threats, perceived health, satisfaction with sexual function, quality of life and fatigue test and control groups was significant difference (P <0/05).Therefore, using this method of protection, can be used as an effective method to improve the quality of life and fatigue resulting from multiple sclerosis and enabling them to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Fatigue
  • Quality of Life
  • mindfulness-based stress reduction program