تاثیر تصویرسازی ارتباطی بر دیدگاه‌ فهمی و بخشش در زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

مقدمه: بی‌وفایی زناشویی واقعه‌ای دردناک برای زنان است که نظام خانواده را تهدید می‌کند. برخی متغیرهای مرتبط با بی‌وفایی زناشویی شامل دیدگاه فهمی و بخشش می‌باشند. بر این اساس پژوهش حاضر تاثیر ارتباط‌درمانی بر دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی را مورد مطالعه قرار داده است.
روش: این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در سال 1395 شهر اهواز، 30 زن با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (هر گروه 15 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش با روش ارتباط درمانی (8 جلسه 90 دقیقه‌ای) آموزش دید و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از پرسشنامه‌های دیدگاه فهمی لانگ و پرسشنامه بخشش پولارد و همکاران به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از کوواریانس تک‌متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در دیدگاه فهمی و بخشش تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر ارتباط درمانی به طور معنی‌داری باعث افزایش دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب‌دیده بی‌وفایی زناشویی شد (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان پیشنهاد داد که مشاوران و درمانگران از ارتباط‌درمانی می‌توانند به عنوان مداخله‌ای جهت کاهش مشکلات زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity

نویسنده [English]

  • Sahar Moosavi
چکیده [English]

Introduction: Marital infidelity is a painful event for women that threaten the family system. The most important variables associated with marital infidelity are included perspective taking and forgiveness. So present research aimed to investigation the effectiveness of imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity.
Methods: This quasi-experimental study was done with a pre-test and post-test by a control group. Statistical population included all women damaged by marital infidelity that referred to counseling centers of Ahvaz city in 2016 year. Totally 30 women were selected by available sampling method and randomly assigned to two equal group (each group 15 person). The experimental group training (8 sessions of 90 minutes) by imago therapy method and the control group didn’t receive any treatment. Both groups were evaluated using the questionnaires of Longs’ perspective taking and Pollard & Colleagues’ forgiveness as a pre-test and post-test. Data were analyzed by one-variable covariance method and with assistance SPSS-22 software.
Results: The results of the findings showed that there is significant difference between the experimental and control groups on perspective taking and forgiveness. In other words, imago therapy led to significant increase on perspective taking and forgiveness in women damaged by marital infidelity (p < 0/05).
Conclusion: According to the results, it can be suggested that counselors and therapists use therapeutic communication as an intervention to reduce the problems of women affected by marital infidelity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imago relationship therapy
  • empathy
  • forgiveness
  • women affected
  • infidelity