همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه :هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت‌های جنسیت در مورد حسادت میان مردان و زنان می‌باشد. فرض شده است که مردان بیشتر از بی‌وفایی جنسی، و زنان از بی‌وفایی عاطفی بیشتر آشفته می‌شوند.
روش: به منظور وارسی سئوال‌های تحقیق، نمونه‌هایی از دانشجویان و فرهنگیان استان گلستان برگزیده شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر، در برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متأهلی بود که در شهرستان گرگان در فاصله سنی 19 تا 30 سال قرار داشتند. نمونه پژوهش این تحقیق شامل دو گروه بود: مردان و زنانی که از بین دانشجویان مجرد دانشگاه گرگان و مردان و زنانی که از بین کارکنان متأهل آموزش و پرورش که متناسب با سن و جنس افراد مجرد به صورت خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق تعداد 200 شرکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 104 مرد(56 نفر مجرد و 48 نفر متأهل) و96 زن (33 نفر مجرد و 63 نفر متأهل) بوده‌اند. ابزارهای تحقیق حاضر شامل دو قسمت است: 1) پرسش‌نامه محقق ساخته در مورد ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌ها شامل: متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل و تجرد، طول مدت آن، میزان تحصیلات، مکان زندگی، مشخصات همسر 2) سناریوها، که منطبق با تحقیقات خارجی و سؤال‌های مرتبط با آنها ارائه شده است. برای انطباق آن با شرایط جامعه ایران و رعایت جنبه‌های فرهنگی، با رجوع به مردان و زنان در دادگاههای خانواده و محیط عمومی، موارد مورد نظر بی‌وفایی عاطفی و جنسی در شرایط فرهنگ ایران تدقیق و ترمیم شده است.
نتایج: پس از اجرای ابزارهای یاد شده در مورد شرکت‌کننده‌ها، داده‌های تحقیق بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. خلاصه نتایج به دست آمده نشان داده است که در بخشی از سناریوها، مردان بیشتر از بی‌وفایی جنسی و زنان بیشتر از بی‌وفایی عاطفی رنج می‌برده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: در رابطه با بی‌وفایی جنسی و عاطفی، تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual similarities and differences in jealousy: Comparing men and women in response to infidelity

نویسندگان [English]

  • Zeinab Arab Ameri
  • Mohammad Reza Shairi
  • Mohammad Ali Asghari Moghadam
  • Soheila Ghomian
  • Zahra Saleh Zadeh
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study is to determine the gender differences in Jealousy between men and women. It is assumed that men are disturbed more than sexual infidelity and women more than emotional Infidelity. Method: In order to investigate the research questions, samples were selected from students and educators in Golestan province. The statistical population of the present study included all single and married women and men (19 to 30 years old ) in Gorgan. The research sample included two groups: The men and women who were selected by Clustering method among single students of Gorgan University, and male and female employees of married education, which their age and gender were matched to single individuals. In this research, 200 subjects were studied that included 104 men (56 single and 48 married) and 96 women (33 single and 63 married). The current research tools included two parts: 1) Researcher-made questionnaire on demographic characteristics of samples that included variables such as age, gender, marital status and duration, educational level, place of residence, spouse's profile.  2) scenarios, which were presented in accordance with external research and related questions. In order to adapt it to the conditions of the Iranian society and respect cultural aspects, referring to men and women in the family courts and the public environment, the cases of emotional and sexual  infidelity were amended in accordance with the cultural conditions of Iran. Result: After implementation of the mentioned tools, the research data were analyzed based on multiple variance analysis. A summary of the results showed that in part of the scenarios, men suffered more than sexual infidelity and women more than emotional infidelity. Conclusion: In terms of sexual and emotional infidelity, there are gender differences between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jealousy
  • sexual infidelity
  • emotional infidelity