احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی در شخصیت‌های برونگرا و درونگرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

مقدمه: ویژگی‌های شخصیتی ازجمله عوامل موثر در تفاوت‌های فردی اشخاص است که می‌تواند نقش مهمی درجلب حمایت از دیگران و یا احساس تنها بودن آنها ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی در شخصیت‌های برونگرا و درونگرا باتوجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک‌شده بود.
روش: تحقیق حاضر به روش روش علّی – مقایسه‌ای برروی دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. تعداد 200 دانشجو به صورت هدفمند و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه شخصیتی آیزنک آزمون شدند. 89 نفر انتهای  پیوستار درونگرایی - برونگرایی (45 زن و 44 مرد) انتخاب و پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و احساس تنهایی اجتماعی - عاطفی را تکمیل کردند.
نتایج: تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد برونگرایان حمایت اجتماعی ادراک‌شده بیشتر و تنهایی اجتماعی - عاطفی کمتری را گزارش کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها در احساس تنهایی عاطفی متغیرهای پیش‌بین دو گروه متفاوت بود. حمایت اجتماعی ادراک‌شده از اشخاص مهم در برونگرایان و حمایت اجتماعی ادراک‌شده دوستان در درونگرایان پیش‌بین‌های معنادار احساس تنهایی عاطفی بودند. در خرده‌مقیاس‌های احساس تنهایی اجتماعی و خانوادگی در هر دو گروه به ترتیب حمایت اجتماعی ادراک‌شده دوستان و خانواده نقش معناداری داشتند. 
بحث و نتیجه‌گیری: ارتباط با خانواده، دوستان و دیگر اشخاص مهم برای احساس سلامت افراد ضروری است و فقدان یا کمبود حمایت‌های اجتماعی، منجر به احساس تنهایی خواهد شد. همه انسان‌ها در شرایط مختلف ممکن است احساس تنهایی را تجربه کنند اما به سبب تفاوت در نوع و میزان تعاملات، شدت و نوع آن در درونگرایان و برونگرایان متفاوت است. از این رو توصیه می‌شود هم افراد درونگرا و هم افراد برونگرا روش‌های مناسب برقراری رابطه و جلب حمایت اجتماعی را متناسب با ویژگی‌های شخصیتی‌شان آموزش ببینند تا از احساس تنهایی آن‌ها جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social- emotional loneliness in extroverts and introverts with due attention to the role of perceived social support

نویسندگان [English]

  • Tahereh Elahi
  • Mohammad Bamdadi Sibani
  • Fatemeh Shirmohammadi
Zanjan University
چکیده [English]

Introduction: personality characteristics are one of the effective factors on individual differences that can be have important role on gathering other ҆s support or loneliness. Aim of present research was study of social- emotional loneliness in extrovert and introvert personalities with due attention to the role of kinds of perceived social support.

Method: Research was done in scientific- comparing research method. At first, 200 students of university of Zanjan selected in convenient method and replied Eysenk Personality Inventory (EPI). Students with far-out scores on introversion- extroversion continuum were identified and fulfilled perceived social support and social- emotional loneliness questionnaires (MSPSS and SELSA_S).

Results: analyzing results by using MANOVA indicated extroverts have been reported less loneliness and more levels of social support perception. The results of regression analysis in introverts indicated friends ҆ and family ҆s supports are significant predictors of social and family loneliness, respectively. The same analysis in extroverts showed perceived social support from important people, friends and family are significant predictors of emotional, social and family loneliness, respectively.

 Conclusion: The results argued relations with family, friends and the other meaningful people are essential for people ҆s health and lack of received supports of each of them can lead loneliness. So, suitable techniques for communicating and fascinating should be thought based on each person characteristics in order to prevent them from loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived social support
  • social-emotional loneliness
  • introversion
  • Extroversion
1- فتحی آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه. (1392). آزمون های روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت. تهران: نشر بعثت.
2-  فیست، جس و فیست، گریگوری جی. (1393). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشرروان.
3- خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم. (1393). بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مؤلفه­های آن در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت، سال 21، شماره 11، صص 24-11.
4- قاصدی مرکیه، سالومه؛ طالع پسند، سیاوش و رحیمیان بوگر، اسحاق .(1394). نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیسبوک. روانشناسی بالینی و شخصیت، سال 13، شماره 2، صص 114-105.
5-  سالاری، هادی و بصیری مقدم،کوکب.(1384). بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 12، شماره 2 ، صص 47 ـ 42.
6- عبدلی، بهروز. (1373). بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار نخبه. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
7- راس، آلن. (1382). روانشناسی شخصیت (نظریه ها و فرآیندها). ترجمه سیاوش جمالفر، تهران: نشر روان.
8-Khalil, R. (2016). Influence of extroversion and introversion on decision making ability.International. Journal of Research in Medical Sciences.vol:4. pp. 1534-1538.
9- اسدی، حسن؛ باقرزاده، فضل­الله و سیدعلیزاده زحمتکش، سیدمحمدباقر. (1382). درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران .فصلنامه حرکت،  سال16، شماره 1، صص 177-159.
 10- Ward, C. C., & Tracey, T. J. G. (2004). Relation of Shyness with Aspects of Online Relationship Involvement. Journal of Social and Personal Relationship. Vol.: 21 pp.611-623.
11- Seidman, G.(2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivations. Personality and Individual Differences. Vol.: 54. pp. 402–407.
12- کی نیا، مهدی.(1388) .روانشناسی جنایی. تهران: نشر رشد.
13-Moynihan, L. M., & Peterson, R. S. (2001). A contingent configuration approach to understanding the role of personality in organizational groups. Research in Organizational Behavior. Vol.: 23. pp. 327-378.
14- قاسمی پور، مریم و جهانبخش گنجه، سحر.(1389). رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان شهرستان خرم­آباد (درسال 1388). فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال12، شماره1 صص64-57.
15- بخشی­پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد.(1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال7 ، شماره28، صص152- 145.
16- Gulact, F. (2010).The effect of perceived social support on subjective well-being.  Procedia- social and behavioral sciences. Vol: 2. pp. 44- 49.
17- Cukrowicz, K. C., Franzese, A. T., Thorp, S.R., Cheavens, J. S., & Lynch, T.R. (2008). Personality traits and perceived social support among depressed older adults. Aging Mental Health. Vol: 12 pp. 662-669.
18- Pentina, I., & Zhang, L. (2016). Effects of social support and personality on emotional disclosure on Facebook and in real life, Behaviour & Information Technology.Vol:35, pp.1-9.
19- Onyishi, I. E., Okongwu, O. E., & Ugwu, F. O. (2012). Personality and social support as predictors of life satisfaction of Nigerian prisons officers. European Scientific Journal. Vol: 8. pp. 110-125.
20- Theeke, L. A. (2009). Predictors of loneliness in U. S. adults over age sixty-five. Archives of Psychiatric Nursing. Vol: 23. pp. 387-396.
21- Schmaker, J. F., Shea, J. D., Monfries, M. M., & Groth- Marnat, G. (1993). Loneliness and life satisfactin in Japan and Australia. The Journal of Psychology, Vol: 12.pp. 65-71.
22-  Routasalo,P. E., Savikko, N., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkala, K. H. (2006). Social contacts and Their Relationship to Loneliness among people –Apopulation- Based study. Gerontology. Vol: 52.pp. 181-187.
23- Merz, E.M., Jak, S., 2013. The long reach of childhood. Childhood experiences influence close relationships and loneliness across life. Advances in Life Course Research. Vol: 18.pp. 212–222.
24- بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه. (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی. دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال 3 ، شماره 6، صص 121- 109.
25- Kapıkıran, S. (2013). Loneliness and life satisfaction in Turkish early adolescents: the mediating role of self esteem and social support. Social Indicators Research.Vol: 111. pp. 617–632.
26- Bandura, A. (2002). Growing primacy of human agency in adaptation and change in the electronic era. European Psychologist. Vol: 7. pp. 2-16.
27- Zhang, Y. (2015). Personality, social support, and loneliness among centenarians: a comparison between self- and proxy reports. (Mo). Iowa State University.
28- Eysenck, H.J., Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire (adult and junior).London. Hodder, Stoughton, editors.
29- کاویانی، حسین؛ پورناصح، مهرانگیز و موسوی، اشرف السادات.(1384). هنجاریابی و اعتبارسنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی آیزنگ در جمعیت ایرانی. فصلنامه اندیشه ورفتار، سال 11 ،شماره 3، صص311-304.
30- شکری، امید؛ فراهانی، محمد تقی؛ کرمی نوری، رضا؛  ومرادی، علیرضا .(1391).حمایت اجتماعی ادراک شده وتنیدگی تحصیلی:نقش تفاوتهای جنسی و فرهنگی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روان شناسان ایرانی،سال9، شماره34، صص 156-143.
31- جوکار، بهرام و سلیمی، عظیمه.(1390).ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان .مجله علوم رفتاری،سال5،شماره 4،311 صص317- 311.
32-Swickert, R. J., Rosentreter, C. J.,  Hittner, J. B., & Mushrush J. E.(2002). Extraversion, social support processes, and stress. Personality and Individual Differences vol: 32. pp. 877–891.
33- Stoeckli, G. (2010). The role of individual and social factors in Classroom Loneliness .The journal of educational research, vol: 103. pp. 28-39.
34- Kelly, L., Keaten, J., Finch, C., Duarte, I., Hoffman, P., & Michels, M. (2002).Family Communication Patterns and the Development of Reticence. Communication Education. Vol: 51.pp. 202-209.
35- Ledbetter, A. M., & Schrodt, P. (2008). Family Communication Patterns and Cognitive Processing: Conversation and Conformity Orientations as Predictors of Informational Reception Apprehension. Communication Studies. Vol: 59.pp. 388-401.
36- Gudykunst, W.B., & Nishida, T. (2001).Anxiety, uncertainty, and perceived effectiveness of communication across relationships and cultures. International Journal of Intercultural Relations.vol: 25. pp. 55-71.
37- رحیمی، داود؛ طالبیان، محمد حسن ؛ روح الهی، حسین و نقدی نسب، لیلا .(1391). ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. سومین همایش ملی مشاوره، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
38- ذﺑﯿﺤﯽدان، ﺳﺤﺮ.(1389). راﺑﻄﻪ ی اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺧﻮد ﻧﻘﺪی و ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، شیراز: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.
39- Pamukçu, B., & Meydan, B. (2010).The role of empathic tendency and perceived social support in predicting loneliness levels of college students. Social and Behavioral Sciences.vol: 5.pp. 905–909.
40-Tikainnen, P., & Heikkinen, R.L. (2005). Association between loneliness, depressive symptom and perceived togetherness in older people. Aging Mental Health.Vol:9. pp. 526–534.
41-Takakura, M. & Sakihara, S. (2001). Psychological correlates of depressive symptoms among Japanese high school. Journal of adolescent health.Vol: 28.pp 82-89.
42-کلانتری، عبدالحسین و حسینی زاده آرانی،سید سعید.(1394). دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی( مورد مطالعه: شهروندان تهرانی). فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 26، شماره4، صص44 – 25.
 43- رحیم زاده،سوسن؛ بیات، مریم و اناری، آسیه.(1388). احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان.روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی،سال 6، شماره 22، صص96 – 87.
44-سلیمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام و نیک پور، روشنک.(1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. فصلنامه مطالعات روانشناختی، سال5، شماره 3، صص102 -81.
45- Utz, R. L., Swenson, K.L., Caserta, M., Lund, D., & deVries, B. (2014). Feeling lonely versus being alone: loneliness and social support among recently bereaved persons. The Journal of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. Vol: 69. pp. 85-94.
46-ریو. (1394). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشرویرایش.