مقایسه سیستم‌های مغزی / رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه پیام نور، واحد مرکزی اردبیل

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه سیستم‌های مغزی / رفتاری و دشواری در تنطیم هیجان در افراد با و بدون اختلال اضطراب اجتماعی بود.
روش: روش پژوهش حاضر علّی – مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های اردبیل در سال تحصیلی 95-1394بودند. از بین این دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 190 نفر (95 نفر با و 95 نفر بدون نشانگان بالینی) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های سیستم‌های فعال‌سازی بازداری رفتاری کارور و وایت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر، و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده شد.
نتایج: افراد دارای نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی در سیستم بازداری رفتاری (0.001 > P) و افراد بهنجار در خرده‌مقیاس‌های سائق (0.024 > P) و پاسخ‌دهی به پاداش (0.001 > P) نمرات بالاتری کسب کرده بودند. اما در سیستم فعال‌ساز رفتاری و جستجوی سرگرمی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05 < P). همچنین در دشواری در تنظیم هیجان و همه مولفه‌های آن، به جز فقدان آگاهی هیجانی، گروه دارای اختلال اضطراب اجتماعی نمرات بیشتری نسبت به گروه بهنجار کسب کرده بودند (0.001 > P). در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی، سیستم بازداری رفتاری و سائق با علایم فیزیولوژیک اختلال اضطراب اجتماعی (0.01 > P) و همچنین بازداری رفتاری با هراس اجتماعی کل (0.01 > P) و دشواری در تنظیم هیجان (0.01 > P) رابطه مثبت داشت. سیستم فعال‌ساز نیز با ترس و اجتناب و نمرۀ کل اضطراب اجتماعی رابطۀ منفی داشت (0.01 > P).
بحث و نتیجه‌گیری: سیستم‌های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان مولفه‌های مهمی در آسیب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی می‌باشند که می‌توان از آن‌ها در راستای شناخت بیشتر ویژگی‌های شخصیتی، انگیزشی و هیجانی درگیر در اختلال اضطراب اجتماعی و همچنین درمان این اختلال سود جست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Brain/Behavioral Systems and Emotion Regulation Difficulties in Students with and Without Social Anxiety Disorder Clinical Syndromes

نویسندگان [English]

  • Hadi Majdi 1
  • Akbar Atadokht 1
  • Shiva Hazrati 2
  • Naser Sobhi Gharamaleki 1
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Payame Noor University, Ardabil Central Branch
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare of brain/behavioral systems and emotional regulation difficulties in individuals with and without social anxiety disorder and their relationship with each other. Materials and Methods: Current study was a causal – comparative study that its statistical population was the bachelor and master Ardabil’s university students in 1394-95. The sample of this study was 95 students with social anxiety disorders clinical Syndromes and 95 normal students. To collect data, we used carver and whites Activation system/Behavioral inhibition scale (BAS/BIS), difficulties in emotion regulation (DERS), and social inventory (SPIN). Results: people with the social anxiety disorders clinical Syndromes in the behavioral Inhibition System (P < 0/001
), and normal people in the drive (P < 0/023) and reward responsiveness (P < 0/001) scales had upper scores; but there was no significant difference between groups in the , behavioral Activation System and fun seeking scales (P > 0/05). Also in the emotion regulation difficulties (ERD) and its all components, except of the lack of emotional awareness, the group with the social anxiety disorder earned more scores than the normal group (P < 0/001). In the people with the social anxiety, the Behavioral Inhibition System and drive scales had a positive relationship with the physiological symptoms of the social anxiety disorder (P < 0/01), and also behavioral Inhibition System with the emotion regulation difficulties (P < 0/01); and the behavioral Activation System had a negative relationship with the fear and avoidance and the total score of the social anxiety (P < 0/01). Conclusion: brain/behavior systems and emotion regulation difficulties in the pathology of social anxiety disorder are an important component that we can use them to more identify personality, emotional and motivational propertys involved in the social anxiety disorder, and also that’s treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety disorder
  • Emotion Regulation Difficulties
  • Behavioral Activation and Inhibition System
  • Brain/Behavioral Systems
1- Burkland L J, Craske M G, Taylor S E, & Lieberman M.D (2015). Altered emotion regulation capacity in social phobia as a function of comorbidity. SCAN; 10: pp. 199-208.
2- لیهی، رابرت؛ هولاند، استفان؛ و مک گین، لاتا (1394). تکنیک­های شناختی-رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی. ترجمه: سمیرا معصومیان و هادی غضنفری. تهران: انتشارات ابن سینا.
3- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Ed. New York:American Psychiatric Publishing.
4- Kimbrel N A (2008). A model of development and maintenance of generalized social phobia. Clinical Psychology Revio; 28 (4): pp. 592-612.
5- Johnson S L, Turner R J, & Iwata N. (2003). BIS/BAS Levels and psychiatric disorder: an epidemiological study. Journal of psychopathology and behavioral assessment; 25(1): pp. 25-36.
6- Bijttebier P, Beck I, Claes L, & Vandereycken W (2009). Grays Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Journal of clinical psychology; 29(4): pp. 21-30.
7- Vervoort L, Wolters L H, Hogendoorn S M, Haan E D, Boer F, & Prins, P.J.M (2010). Sensitivity of grays behavioral inhibition system in clinically anxious and non-anxious children and adolescents. Personality and Individual Differences; 48(5): pp. 629-33.
8- Gray J A, Mcnaughton N (2000). The psychology of Anxiety an enquiry into the function of the step-hippocampus system. 2edNew York: Oxford university press.
9- Harnett PH, Loxton NJ, Jackson CJ (2013). Revised Reinforcement Sensitivity Theory: Implications for psychopathology and psychological health. Personality and Individual Differences; 54(3): pp. 432-7.
10- بشر پور، سجاد (1394). صفات شخصیت، نظریه و آزمون. تهران: نشر ساوالان.
11- Hundt N E, Nelson-Gray R O, Kimbrel N A, Mitchell J T, & Kwapil T R (2007). The interaction of   reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Personality and Individual Differences; 43: pp. 1001–12.
12- Corr P J, & Mcnaughton N (2008). Reinforcement Sensitivity Theory and personality. Cambridge: Cambridge University Press; pp. 155-87.
13- علی مهدی، منصور؛ رحیم خانلی، معصومه؛ فهیمی، صمد؛ مجتبایی، مینا؛ سادات کاظمی، آمنه و رامش خواه، ذبیح الله (1392). تبیین علایم بالینی روان­شناختی نوجوانان براساس الگوی زیست شخصیتی گری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 23، ویژه نامه 1 اسفند 1392، صص. 211-204.
14- سلطان محمدلو، سپیده؛ غرایی، بنفشه؛ فتحعلی لواسانی، فهیمه و گوهری، محمود رضا (1392). بررسی ارتباط بین سیستم­های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجان و فراشناخت با نگرانی. مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال سوم، شماره 2، پیاپی (5)، صص. 100-85.
15- نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره و ابوالقاسمی، عباس (1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه­های اختلال شخصیت وسواسی – جبری و پارانویید و بهنجار. مجله روان‌شناسی بالینی، سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 18)، صص. 65-55.
16- پورکرد، مهدی و ابوالقاسمی، عباس (1392). بررسی ارتباط تکانشوری، سیستم­های بازداری و فعال سازی رفتاری با گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی سلامت، سال دوم، شماره 2، صص. 17-5.
17- Reddy L F, green M F, Rizzo S, Sugar C A, Blanchard j j, Gur R E, Kring A M, & Horan, W P. Bihavioral approach and avoidance in schizophrenia: An evaluation of motivational profiles. Schizophrenia Research 2014; 159: pp. 164-70.
18- Pinto M A, Caseras X, Soler J, Puigdemont D, Perez V, & Torrubia R (2006). Bihavioral inhibition and behavioral activation system in current and recoverd major depression participants. Journal of personality and Individual Differences; 40(2): pp. 215-26.
19- Mellick V, Sharp C, & Alfano C. (2014). The role of BIS/BAS in the vulnerability for depression in adolescent girls. Personality and Individual Differences; pp. 69: 17-21.
20- Busch F N, & Milard B (2004). Psychodynamic theory and treatment of social anxiety. In: Bandelow B, Stein DJ, editors. Social anxiety Disorder: More than Shyness. New York: Marcel Dekker.
21- Marshal P J, Stevenson-Hinde J. (2005). Behavior inhibition: psychological correlates. In: crozier WR, Alden LE, editors. The essential handbook of social anxiety for clinicians. Chichester (West Sussex): John wiley and sons.
22- حسنوند عموزاده، مهدی و روشنی چسلی، رسول (1392). رابطه بین سیستم­های مغزی–رفتاری و جنس با اضطراب اجتماعی. مجله­ی پژوهنده، سال هجدهم، شماره 3، پی در پی (93)، صص. 121-114.
23- Amstadter A (2008). Emotion regulation and anxiety disordersAnxiety Disorders; 22: pp. 211-21.
24- Gross J (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press.
25- Vimz B, & Pina W (2010). The assessment of emotion regulation: improving cinstruct validly in research on psychopathology in youth. Journal of psychological behavior assessment; 10(1): pp. 169-78.
26- بیرامی، منصور؛ اکبری، ابراهیم؛ قاسم پور، عبدالله و عظیمی، زینب (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مولفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، سال دوم، شماره 8، صص. 69-43.
27- D’Avanzato C, Joormann J, Siemer M, & Gotlib I H. Emotion Regulation in Depression and Anxiety: Examining Diagnostic Specificity and Stability of Strategy UseCogn Ther Res 2013; 37:968–980.
28- Surveg C, & Zeman J (2004). Emotion regulation in children with anxiety disorders. Journal of clinical child and adolescent psychology; 33(4): pp. 750-9.
29- Mennin D S, Heimberg RG, Turk C L, & Fresco, D M (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorderBehaviour Research and Therapy; 43, (10): pp. 1281-310.
30- Salters-Pedneault K, Roemer L, Tull M, Rucker L, & Mennin D (2006). Evidence of broad deficit in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorderCognitive Therapy and Research; 30(4): pp. 469-80.
31- Eisenberg N, Damon W, Lerner W (2001). Handbook of child psychology: Wolume three Social, Emotional and Personality Development. Wiley.
32- Werner K H, Goldin P R, Ball T M, Heimberg R G, & Gross J J (2011). Assessing Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder: The Emotion Regulation Interview. J Psychopathol Behav Assess; 33: pp. 346–54.
33- Pickett S M, Lodis C S, Parkhill M R, & Orcutt H K. Personality and experiential avoidance: a model of anxiety sensitivity. Personality and Individual Differences 2012; 53: pp. 246–50.
34- Pickett S M, Bardeen J R, & Orcutt H K (2011). Experiential avoidance as a moderator of the relationship between behavioral inhibition system sensitivity and posttraumatic stress symptoms. Journal of Anxiety Disorders; 25: pp. 1038–45.
35- Gratz K L, & Roemer, L (2004). Multidimentional assessment of emotion regulation and dysregulation development, factor structure, and intial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment; 26(1): pp. 41-54.
36- سپهریان آذر، فیروزه؛ اسدی مجره، سامره (1394). آزمون مدل ارتباطی محیط هیجانی خانواده با استرس ادراک شده: نقش میانجی دشواری­های تنظیم هیجان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 12، صص. 100-89.
37- خزایی، فاطمه؛ شعیری، محمدرضا؛ عطری فرد، مهدیه؛ جلالی، محمدرضا؛ حیدری­نسب، لیلا (1394). پرسشنامه هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 12، صص. 132-121.
38- Dumitrescu A, Toma C, & Lascu.V (2010). Evaluation of inter-relationships between behavioral inhibition, behavioral activation, avoidance, daily stressors and oral health. J Inter Med; 48(3): pp. 281-90.
39- Turk C L, Heimberg R G, Luterek J A, Mennin D S, & Fresco, D. M (2005). Emotion dysregulation in general anxiety disorder: A comparison with social anxiety disorderCognitive therapy and research; 29: pp. 89-106.
40- هوفمان، استفان و اتو، میشایل (1391). درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی. ترجمه: مسعود چینی‌فروشان و منصور آگشته. تهران: انتشارات کتاب ارجمند.
41- Tull M T, Gratz K L, Latzman R D, Kimbrel N A, & Lejuez C W (2010). Reinforcement sensitivity theory and emotion regulation difficulties: a multimodal investigation. Personality and Individual Differences; 49: pp. 989–94.