بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (BMSLSS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف وارسی برخی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان در نمونه دانش‌آموزان ایرانی اجرا شد.
روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران تشکیل ‌می‌دادند که از بین جامعه آماری فوق تعداد 736 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش‌آموزان (پی. دبلیو. آی. – اس. سی.)، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 استفاده شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (0.71)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (0.71) دارای اعتبار مناسبی بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع مقیاس از یک عامل داشته است و ضرایب همبستگی بدست آمده حاکی از روایی همگرای مقیاس یادشده با مقیاس پی. دبلیو. آی. – اس. سی.، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (بی. ام. اس. ال. اس. اس.)، دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی با توجه به محدودیت‌های روش‌شناسی مطالعه کنونی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study Reliability and Validity for Brief Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Naeinian 1
  • Samaneh Khatibi 2
  • Fatemehsadat Adabdoost 1
1 Shahed University
2 University of Science and Culture
چکیده [English]

The present research was aimed to investigate the reliability and validity for Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) in Iranian students. All the high school girls and boys in 8th and 15th Tehran regions were selected as statistical population from which 736 students were selected as a sample to study, by using cluster sampling method. Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS), Personal Well-Being Index (PWI-SC), and 21–item version of the Depression Anxiety and Stress scales (DASS-21)   were administered and following results were obtained. An  Alpha coefficient of  0/71 obtained for the total scale, and the test–retest correlation of  0/71 was obtained which indicated a suitable reliability for the scale. Exploratory factorial analysis for the scale showed one factor loading, and correlation coefficients obtained, suggested acceptable convergent validity for Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) with Personal Well-Being Index (PWI-SC), and with depression and anxiety scales of 21–item version of the Depression Anxiety and Stress scales (DASS-21). Overally, Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) has good psychometric properties with respect to methodological limitation of present study, to be used for high school Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMSLSS
  • Quality of Life
  • reliability
  • Validity
1- Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology, 3–9. New York: Oxford University Press.
 2- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being three   decades of progress. Psychological Bulletin, 125.pp. 276-302. 276–302.
 3- Frisch, M. B. (2000). Improving mental and physical health care through quality of life therapy and assessment. In E. Diener. And D. R. Rathz (Eds), Advances in Quality of Life Theory and Research, Kluwer Academic Publishers, Great Britain, 207-241.
 4- Greenspoon, P. J. &Saklofski, D.H. (2001). Toward an integration of subjective well-being and psychopathology, social indicator research 54.pp. 81-108.
 5- Bender, T. A. (1997). Assessment of subjective well-being during childhood and adolescence. In G. Phye (ed), Handbook of classroom assessment: Learning, Achievement, and Adjustment, Academic press, San Diego.
 6- Steinberg, L., (1993). Adolescence. New York: McGraw Hill.
 7- Greenberger, E., & Chen, C. (1996). Perceived family relationships and depressed mood in early and late adolescence: A comparison of European and Asian Americans. Developmental Psychology, 32.pp. 707-716.
 8- Susan, E. J., Dorn, L.D., &chrousos, C.P. (1991). Negative affect and Hormone Levels in Young adolescents: Concurrent and predictive perspectives. Journal of Youth and adolescence, 20.pp. 167-190.
 9- Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., &Sandvik, E. (1991). Further validation of the satisfaction with life scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57.pp. 149–161.
 10- Proctor, C. L., Linley, P. A., &Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: A review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10.pp. 583–630.
 11- Suldo, S. M., Riley, K., & Shaffer, E. S. (2006). Academic correlates of children and adolescents’ life satisfaction. School Psychology International, 27.pp. 567–582.
 12-  Lewis, A. D., Huebner, E. S., Malone, P. S., & Valois, R. F. (2011). Life satisfaction and student engagement in adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 40.pp. 249–262.
 13- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125.pp. 276–302.
  14- Greenspoon, P. J., &Saklofske, D. H. (2001). Toward an integration of subjective wellbeing and psychopathology. Social Indicators Research, 54.pp. 81–108.
 15- Suldo, S. M., & Shaffer, E. J. (2008). Looking beyond psychopathology: The dual-factor model of mental health in youth. School Psychology Review, 37.pp. 52–68.
 16- Andrews, F. M. & Robinson, J. P. (1991). Measures of subjective well-being. In J.P. Robinson, P. R. Shaver and L.S. Wrighsman (Eds), measurers of personality and social psychology attitude. New York: Academic Press.
 17- Cummins, R.A. (1997). Comprehensive quality of life Scale- Adolescent Manual (5thed). School of Psychology, Deakin University. Melbourne.
 18- Hubener, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6.pp. 149-158.
 19- Adelman, H. S., L. Taylor L. &. Nelson, P. (1989). Minor’s dissatisfaction with their life circumstances. Child psychiatry and Human Development, 20,135-147.
 20- Hubener, E. S. (1991). Initial Development of the Students life Satisfaction Scale. School Psychology international, 12.pp 231-240.
 21- Keith, K. D. & R. L. Schalock (1995). Quality of student Life Questionnaire, IDS, Worthington, OH.
 22- Hubener, E. S., Valois, R. F., Suldo, S. M., Smith, L. C., McKnight, C. L., Seligson, J. A. &Zullig, K (2004). Perceived Quality of Life: A neglected component of adolescent health assessment and integration. Journal of Adolescent Health, 34.pp. 270- 278.
 23- Seligson, J., Huebner, E. S., & Valois, R. F. (2003). Preliminary validation of the brief multidimensional students’ life satisfaction scale (BMSLSS). Social Indicators Research, 61.pp. 121–145.
 24- روشنک خدابخش، مرضیه مهاجر بادکوبه، امیر نیک آذین (1392). ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت های جنسیتی و سنی. مطالعات روانشناختی، دوره 9، شماره 1.
 25- محمد علی زکی (1386). اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره1، صص. 57- 49.
 26- مهرداد مظاهری، مرضیه مهاجر بادکوبه (1390). ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان MSLSS.  مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ، شماره 14، ص 81.
 27- Casas, F., Tiliouine, H., Figuer C. (2014).  The Subjective Well-being of Adolescents from Two Different Cultures: Applying Three Versions of the PWI in Algeria and Spain. Social Indicators Research, 115 (2).pp. 637–651.
 28- Molly R. Matthews-Ewald M. R., Keith, J. &Zullig, K.J. (2013). Evaluating the Performance of a Short Loneliness Scale among College Students. Journal of College Student Development, .pp. 105-109.
 29- Zullig K. J. (2016).  The association between deliberate self-harm and college student subjective quality of life. American journal of health behavior, 40 (2).pp. 231-239.
 30- Ye, M. L Li, L. Li, Y.  Shen, R. Wen, S. & Zhang, J. (2014).  Life satisfaction of adolescents in Hunan, China: Reliability and validity of Chinese Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale (BMSLSS). - Soc Indic Res, 118 (2).pp. 515-522.
 31- Weber M, Ruch W, Hubener, E.S (2015). Adaptation and Initial Validation of the German Version of the Students’ Life Satisfaction Scale (German SLSS). European Journal of Psychological Assessment, 29.pp. 105-112.
 32- Tian, L, Zhang J,  Huebner, E. S. (2015).Preliminary Validation of the Brief Multidimensional Students ’ Life Satisfaction Scale (BMSLSS) Among Chinese Elementary School Students. Child Indicators Research. 8 (4).pp. 907–923.
 33- Hubener, E. S., Seligson, J. A., Valois, R. F. &Suldo, S. M.(2005). A Review of the multidimensional Students life satisfaction scale. Social Indicators Research, 79.pp. 474-484.
 34- Cummins, R.A. & Lau, A.L.D. (2004). Personal Wellbeing Index - School Children. 2nd Edition (PWI-SC).
 35- نائینیان، محمد‌رضا؛ گوهری، زکیه؛ مطلبی نژاد، سکینه؛ بلوچان، منصوره (1392). بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش‌آموزان  (PWI-SC). روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). دوره 2, شماره 9، ص. 128- 119.
 36- نائینیان، محمد رضا؛نیکآذین، امیر؛ شعیری، محمد رضا (1393). ساختارعاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه (GHQ- 28) در نوجوانان ایرانی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). دوره 2, شماره 10، صص. 172-159.
 37- Antony, MM, Bieling, pj, Cox, Bj, Enns, MW. &Swinson RP. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21 –item versions of the Depression Anciety and Stress scales in clinical groups and community sample. Psychological Assessment, 10.pp. 179-181.
 38- SazaboMThe short version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) (2010). Factor structure in a young adolescent sample. Journal of Adolescence, 33.pp.1-8.
 39- نیک آذین، امیر؛ نائینیان، محمد‌رضا(1392). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس  (DASS-21)  در نمونهای از دانش‌آموزان ایرانی. ششمین همایش بین المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان، 28-26 شهریورماه، انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز.
 40- Tabachnick, B. C. &Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. 3rded.New York. Harper Collins.
 41- هومن، حیدر علی (1380). تحلیل داده های چند متغیره در پژوهش رفتاری. تهران، نشر پارسا. 
 42- Funk, B., Huebner, E., Valois, R. (2006). Reliability and validity of a brief life satisfaction scale with a high school sample. Journal of Happiness Studies. 7 (1).pp. 41–54.
 43- Seligson, J. L., Huebner, E. S. & Valois, R. F. (2005). Validation of a brief life satisfaction scale with elementary school students. Social Indicators Research, 73.pp. 355-374.
 44- Zullig, K. J., Valois, R. F., Hubener, E. S. &Drane, W. J. (2005). The relationship between healths related quality of life and life satisfaction in adolescents. Quality of life Research, 14.pp. 1573-1584.
 45- Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: perceptions, evaluations and satisfactions. NewYork: Russell Sage.
 46- Hays, R. D., H. Hahn and G. Marshall (2002). _Use of the SF-36 and other healthrelated quality of life measures to assess persons with disabilities’, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83 (12, 2).pp. S4–S9.
 47- Hatch, Alin L. (2002). Clinical significance of the outcome questionnaire (QO-45.2) as compared to the symptom checklist 90 –Revised (SCL-90-R) and the quality of life Inventory (QOLI). Ph.D. desertation, Young University.
 48- Frisch, B. M. (1999). Quality of life assessment /intervention and the quality of life Inventory (QOLI). In M. E. Maruish (Ed), the use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment (2nd ed., pp.1277-1331). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 49- Bergland, A. &Wyller T. B. (2006). Construct and criterion validity of Norwegian instrument for health related quality of life among elderly women living at home .Social Indicators Research, 77.pp. 479–497.