اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس را بر کاهش استرس کارکنان سازمان آتش‌نشانی مورد مطالعه قرار داده‌است.
روش: روش مطالعه از نوع نیمه‌تجربی و به صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. برای انجام این پژوهش از بین کارکنان داوطلب سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 36 جلسه 60 دقیقه‌ای (12 هفته و هر هفته سه روز) در برنامه تمرین هوازی فزاینده، و شش جلسه چهار ساعته در کارگاه آموزش مهارت مقابله با استرس شرکت کردند، ولی گروه کنترل چنین مداخلاتی نداشتند. داده‌ها قبل از شروع و بعد از اتمام مداخله از طریق پرسشنامه استرس شغلی  (موسسه سلامت و ایمنی انگلستان) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون آماری کوواریانس (آنکوا) تحلیل شدند.
نتایج: ورزش هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس به صورت معناداری، موجب کاهش استرس شغلی افراد گروه آزمایش در سطح (خطای کمتر از 5 درصد) در مقایسه با گروه کنترل شد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پزوهش نشان می‌دهد که با فعالیت ورزشی هوازی و آموزش مهارت مقابله با استرس می‌توان موجبات کاهش استرس شغلی و درنتیجه تعدیل فشارهای روانی و ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان آتش‌نشانی را فراهم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Aerobic Exercise Interventions and Stress Coping skills Training on the Reduction of Job Stress among Employees of the Organization

نویسنده [English]

  • Nahid Talebi
Shahed University
چکیده [English]

Objectives: The present study investigates the effectiveness of aerobic training interventions and training coping skills to reduce stress among firefighting staff.


Method: The study was a semi-experimental and pre-test-post-test with control group. Sixty individuals were selected from among the volunteer firefighting staff in Tehran. They were randomly assigned to two experimental groups (30) and control (30 people). The experimental group consisted of 36 sessions of 60 minutes (12 weeks and 3 days a week) in an increasing aerobic exercise program, and three 4-hour sessions at the stress coping training workshop, but the control group did not have such interventions. The data were analyzed before and after the intervention by health and safety stress (HSE) questionnaire and analyzed by ANCOVA test.


Results: Aerobic exercise and stress coping training significantly reduce job stress in the experimental group at the level (error less than 5%) compared to the control group.


Conclusion :The study shows that aerobic exercise and stress coping training can reduce the stress of work and, as a result, reduce mental stress and enhance the performance of the fire department staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Job stress
  • Stress Coping skills Training
  • Firefighting
1- راس، رندال. آلتمایر. الیزابت (1377). استرس شغلی، ترجمه غلامرضا خواجه پور. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
2- خیر.محمد.سیف، دیبا (1383). بررسی رابطه­ مهارتهای مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی از عوامل جمعیت شناختی. دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال 11، شماره 4، صص 34-25.
3- ساعتچی، محمود ( 1378). بهداشت روانی در محیط کار، تهران : انتشارات ویرایش، چاپ سوم، صص 87-20 .
4- Coleman, J.C. (2005). Abnormal psychology and Modern, Sixth Edition. Scott Foreman Company.
5- جلالی، امید (1394).  تاثیر فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی و میزان آسیب های ناشی از کار در ماموران مبارزه با مواد مخدر . فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، سال 7، شماره 25 و 24 .
6- جعفری، صدیقه.یزدی، منوره و حسینیان، سیمین (1388). قابلیت پیش بینی فرهنگ سازمانی و فشار روانی شغل. مجله علوم رفتاری وزارت علوم، دوره 3، شماره 4. صص 338-331.
7- مهرابی زاده هنرمند، مهناز. آتش افروز، عسکر و همکاران ( 1392). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی. روان شناسی بالینی و شخصیت ( دانشور رفتار سابق) ، سال 20، شماره 9، صص 64-53.
8- آزادمرزآبادی،اسفندیار. نیک نفس، سعید (1394). فعالیت بدنی، رضایت از زندگی و نقش آن ها در استرس شغلی کارکنان نظامی .دو ماهنامه سلامت کار و ایران، دوره 12، شماره 4.
9- جهانگیری، مهدی. صفاییان آزاده و همکاران (1396). بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان سازمان آتش‌نشانی شهر شیراز در سال 1395. مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت ، سال اول، شماره 3.
10- Todd D. Smith, Kevin Hughers, David M Dojy, Mari- Amanda Dvai.(2018) Assessment of Relationships between Work Stress, Work- family Conflict, Burnout and Fire fighter Safety Behavior Outcomes. Safety Science 103.pp 287-292.
11- درویشی، ابراهیم. صادقی،فاطمه. ساعد پناه، کیوان (1394).  بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی در پرسنل آتش‌نشانی. مجله تحقیقات نظام سلامت، دوره 11، شماره 1.
12- وثوقی نیری ، عبدالله. روح اللهی، احمد. محمد حسین،حمید (1395).  بررسی تاثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز. دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 13، شماره 1، صص 57-47.
13- سلطانیان، محمد علی.امین بیدختی،علی اکبر(1388). بررسی نقش ورزش  بر فرسودگی شغلی کارمندان . مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دوره 10، شماره 4. صص 286-281.
14- C Schmidt, a Mckune. (2012). Association between Physical fitness and job Performance in Fire fighters. Ergonomics SA, 24(2) ISSN, Number. 27-28.
15- Fabrizio Perroni, Laura Guidentti, Lamberto Cignitti, and Carlo Baldari. (2014). Psychophysiological Responses of Firefighters to Emergencies: A Review. The open sports sciences journal. 7, (supple 1-1 M3). pp. 8-15.
16- Durand G, Tsismenakis A. J., Jahnke SA, Baur DN, Christopi, kales SN (2011). Firefighters physical Activity: relation to fitness and cardiovascular disease risk. Med Sic sports Exercise, 43(9):1752- 9.
17- Sara A, Jahnke, MellisaL. Hyde, Christopherk. Haddock, Nattinee Jitnarin, R. SueDay, Walker S.C. (2015).” High- intensity Fitness Training among a National Sample of Male Career Firefighter”. Safety and Health at work, vol. b is 1.pp. 74-71
18- فیروزه، مرجان. صارمی،مهنار.ملکی، اعظم. کاوسی،امیر (1394). بررسی حداکثرظرفیت هوازی و عوامل مرتبط با آن در آتش نشانان. دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 12،شماره3، صص 26-15.
19- حسینی، سیدمجتبی، نصیری پور، اشکان و پورنجف،آزاده (1395). بررسی تاثیر آموزش مهارت با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان شهرستان ایلام در سال 1393. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره24، شماره3.
20- Chung I, Lee M, Jung S, Nam C. (2015). Minnesota multiphasic personality inventory as related factor for post-traumatic stress disorder symptoms according to job stress level in experienced firefighters: 5-year study. Ann Occupy Environ Med 27: 1-8.
21- An S, Chung Y, Kim B, Kwak K, Son J, Koo J, et al.( 2015).” The effect of organizational system on self-related depression in a panel of male municipal firefighters”. Annals of Occupational Medicine; 27(1): 1-7.
22- Luthans. (2002). Organizational Behavior New York: McGraw – Hill.
23- Nieoff Bo, Moorman Rh, Blackly G, Fuller J. (2001).”The influence of empowerment and enrichment of employee loyalty in a downsizing environment”. Group Organ Manage; 26:93-112.
24- مهرابیان، فردین.کسمایی،پریسا. عطرکار روشن، زهرا.حیدری،محمود.خلیلی راد، نغمه (1395). تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس آتش نشانان شهر رشت. دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 13، شماره 6، صص 86-79.
25- مقدم، مرضیه. رشید زاده، ثریا. شمس علیزاده، نرگس. فلاحی،بدیعه (1393). تاثیر آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و سبک مقابله با آن در دانشجویان پزشکی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جلد 19. شماره 3.صص 60-52.
26- Chinaveh, M., Ishak, M.N, & Salleh, M.A. (2010). Improving mental health and academic performance through multiple stress management intervention: Implication for divorce learner. Procedia- Social and Behavioral Science, 7, 311-316.
27- آزاد مرزآبادی، اسفندیار. غلامی فشارکی، محمد( 1389). بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی HSE . مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره 4.