دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مهر 1398 (33) 
بیمار خبره: رویکردی جدید در خود - مدیریتی دیابت نوع 2 بر مبنای آموزش دانش دیابت و شناخت جسم‌آگین

صفحه 47-61

10.22070/cpap.2020.2907

نرگس کرم‌قدیری؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ رامین مجتبائی؛ محمد حاتمی؛ امیرکامران نیکوسخن؛ علی پاشا میثمی