بررسی رابطه اضطراب مرگ و سلامت عمومی با سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان در شهر شیراز 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

2 موسسه آموزش عالی زند

چکیده

مقدمه: سرطان یک بیماری فلج‌کننده و سخت درمان در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیر واقعی از مرگ و کاهش انرژی اجتماعی می‌گردد، بطوریکه ضرورت بستری مکرر و نگرانی‌های مداوم برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها، فرد را به سمت و سوی اختلالات روانی می‌کشاند.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب مرگ، سلامت عمومی با سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان شهر شیراز در سال 1394 انجام شد. در این پژوهش150 بیمار مبتلا به انواع سرطان بصورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری توسط نرم‌افزارآماری «اس. پی. اس. اس.» انجام گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب مرگ و سلامت معنوی، ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین اضطراب مرگ و سلامت عمومی، ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بین سلامت عمومی و سلامت معنوی نیز، ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود دارد و در خصوص ماتریس‌های همبستگی پیرسون، بین تمامی خرده‌مقیاس‌های سلامت معنوی، سلامت عمومی و اضطراب مرگ رابطه معکوس و معنی‌دار وجود دارد. نتایج دیگر نیز نشان داد که هرچه سلامت معنوی افزایش یابد اضطراب مرگ و ابعاد منفی سلامت عمومی کاهش می‌یابد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت معنوی، می‌تواند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کند. سلامت معنوی بر اضطراب مرگ تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش اضطراب مرگ می‌شود. ابعاد منفی سلامت عمومی، می‌تواند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کند. افزایش ابعاد منفی سلامت عمومی بر اضطراب مرگ تاثیر منفی دارد و باعث افزایش اضطراب مرگ می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، طراحی و تدوین یک برنامه جامع آموزشی و حمایتی با رویکرد معنوی در کنار بقیه ابعاد حمایتی و مراقبتی (جسمی، روانی و اجتماعی) برای بیماران مبتلا به سرطان ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Relation between Death Anxiety and General Health with Spiritual Well-being in Patients with Cancer in Shiraz City, 2015

نویسندگان [English]

  • Hossein Madadi Ardekani 1
  • Ali Kamkar 2
1 Islamic Azad University, Yasouj Branch
2 Zand Institute of Higher Education
چکیده [English]

Cancer is considered in the society as a debilitating and hard-to-cure disease and when it is diagnosed the affected person is exposed to the stress and anxiety and the reduced social energy from the unreal fear of death. Therefore, the requirement for frequent hospitalizations and constant worries among patients and their families will expose the affected person to mental disorders. The objective of the present study was to determine the relation between death anxiety and general health with spiritual well-being in patients with cancer that was conducted in Shiraz in 2015. It was a Descriptive-Correlation study and 150 patients who suffered from cancers participated in this study by Convenience Sampling Method. In order to collect data, Templer Death Anxiety Scale (TDAS), General Health Questionnaire (GHQ-28) and Spiritual Well-being Scale Palutzian &Ellison (SWBS) were used. Data analysis was performed by the descriptive statistics tests and Pearson Correlation Coefficient and Multiple regression via Statistical Software (SPSS). The results indicated that there was a significant and reverse relation between death anxiety and spiritual well-being. There was a significant and direct relation between death anxiety and general health .There was a significant and reverse relation between general health and spiritual well-being. Also, the matrixes of Pearson correlation coefficient indicated that there was a significant and reverse relation between all subscales of spiritual well-being, general health and death anxiety. In another word, as the spiritual well-being is raised, the death anxiety and negative aspects of general health decreases. Results of regression analysis showed Spiritual Well-being could predict death anxiety. Spiritual Well-being has a positive effect on death anxiety and reduces death anxiety. Increasing the negative aspects of general health could predict death anxiety. Increasing the negative aspects of general health has a negative effect and increase death anxiety. Given the findings of the present study, developing a comprehensive training and supportive program with a spiritual approach seems essential alongside the other (physical, mental, and social) supportive and protective issues for patients suffering from cancer.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Anxiety
  • General health
  • Spiritual well-being
  • Cancer
1- فتوکیان، زهرا؛ غفاری، فاطمه؛ کیهانیان، شهربانو(1387). ارتباط عوامل استرس زای زندگی با بروز سرطان در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام سجاد(ع)رامسر. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، دوره 16، شماره 1. صص. 11-21.
2- Ministry of Health and Medical Education. (2012). Center for disease control & prevention, Noncommunicable disease unit, Cancer office. Iranian annual of national cancer registration report 2008-2009. Tehran: Tandis.
3- World Health Organization. Breast cancer: prevention and control. Retrieved May 7, 2013, from: http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/
4- Shain MT, Kevin RB, Huihua l, Eng Choon LL, Krishna LK. (2014). Depression and Anxiety in cancer patients in a Tertiary general hospital in Singapore. Asia J Psychiatr 8, pp. 33-37.
5- Mitchell AJ, Ferguson DW, Gill J, Paul J, Symonds P. (2013). Depression and anxiety in Long-term cancer survivors compared with spouses and healthy controls: a systematic review And meta-analysis. Lancet Oncol. 14, pp. 721-32.
6- Naderi F, Roushani Kh. (2012). Relationship of spiritual intelligence and social intelligence with death anxiety in old women. J Women and Culture. 2(6), pp. 55-67.
7- Craven, RF., & Hirnle, CJ. (2003). Fundamental of nursing: human health and Function. 4th Edition, Lippincott & Williams & Wilkins Company: Philadelphia.
8- Nelson, C.J., Rosenfeld, B., Breitbart, W., Galietta, M. (2002). Spirituality, Religion, and depression in the terminally ill. Psychosomatics, 43(3), pp. 213-20.
9- Lucchetti, G; Lucchetti, A. L. G; Bassi, R. M.; Vera, A. V. D. & Peres, M. F. P. (2012). Integrating Spirituality into Primary Care, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights. Publisher: InTech, Chapters published April 27,2012 under CC BY 3.0 license.
10- جانی، ستاره. ؛ مولایی، مهری؛ جنگی قوجه بیگلو، شهلا؛ پوراسماعیلی، اصغر (1393). اثربخشی شناخت  درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران  مبتلا به سرطان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 22، شماره 5. صص. 94-103.
11- بهرامی، نسیم؛ مرادی، محمد؛ سلیمانی، محمد علی؛ کلانتری، زهرا؛ حسینی، فاطمه (1391). اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان. نشریه پرستاری ایران، دوره 26، شماره 82. صص. 51-61.
12- Woo YW, Kim KH, Kim KS. (2013) Death anxiety and terminal care stress among nurses and the relationship to terminal care performance. Korean Journal of Hospice and Palliative Care.16(1), pp. 33-41.
13- Hong E, Jun M, Park ES, Ryu E. (2013) Death perceptions, death anxiety, and attitudes to death in oncology nurses. Asian Oncology Nursing. 13(4), pp. 265-72.
14- Gonen, G. Kaymak, S. Cankurtaran, E. Karslioglu, E. Ozalp, E. & Soygur, H. (2012). The Factors Contributing to Death Anxiety in Cancer Patients. Journal of Psychosocial Oncology, 30(3), pp.  347-358.
15- Anvari M, Javadpour A, Mohammad Zadeh S. (2012). Assessing Death Anxiety and its Correlates among Severe Medically Ill in- Patients. Shiraz E-Med J. 13 (3). pp. 122-127.
16- Shukla, P. & Rishi, P. (2014). A Corelational Study of Psychosocial & Spiritual Well Being and Death Anxiety among Advanced Stage Cancer Patients. American Journal of Applied Psychology, 2(3), pp. 59-65.
17- Laurel L. Hourani, Jason Williams, Valerie Forman-Hoffman, Marian E. Lane, Belinda Weimer, and Robert M. Bray. (2012). Influence of Spirituality on Depression, Posttraumatic Stress Disorder, and Suicidality in Active Duty Military Personnel. Depression Research and Treatment,(10), pp. 1-9.
18- اسکندری، مهدی؛ بهمنی، بهمن؛ حسنی، فریبا؛ عسگری، علی (1394). اثر بخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر سلامت معنوی و تصور از خدا در والدین فرزندان مبتلا به سرطان. دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت ، دوره2 شماره 12. صص 14-3.
19- اسکندری، مهدی؛ بهمنی، بهمن؛ حسنی، فریبا؛ دادخواه، علی اصغر؛ نقییایی، مائده (1393). اثر بخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان. دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت ، دوره 2 شماره 10. صص 50-41.
20- Kelly, M.N., & Corriveau, D. (1995). The Corriveau-Kelly Death Anxiety Scale.  Journal of Death and Dying, 31(4), pp. 311-315.
21- رجبی، غلامرضا؛ بحرانی، محمود (1380). تحلیل عاملی سؤال های مقیاس اضطراب مرگ. فصلنامه  روانشناسی،دوره 5، شماره 4. صص. 331-344.
22- Goldberg, DP. Gater, R. Saratorius, N. (1997). The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of Mental illness in general health care.
23- Banks, MH. (1983). Validation of General Health Questionnaire in a young Sample. Psychological Medicine, 13, pp. 349-353.
24- کاویانی، حسین؛ موسوی، اشرف السادات؛ محیط، احمد (1380). مصاحبه و آزمون های روانی. تهران: انتشارات سنا.
25- تقوی، سید محمد رضا (1380).  بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی. فصلنامه روانشناسی،دوره 5، شماره 4. صص. 381-398.
26- Ellison, C.W., & Smith, J. (1991). Toward an integrative measure of health and Well-being. Journal of Psychology and Theology, 19(1), pp.  35-48.
27- عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه؛ مهری، آدریانی مریم (1388). رابطه اعتقادات مذهبی و خوش بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز. فصلنامه (روانشناسی  اجتماعی) یافته های نو در روانشناسی، دوره 4، شماره 10. صص. 27-39.
28- Al-Sabwah, MN. & Abdel-Khalek, AM. (2006). Religiosity and death distress in Arabic college students. Death Stud. 30(4), pp. 365-375.
29- Suhail, K. & Akram, S. (2002). Correlates of death anxiety in Pakistan. Death Stud.  26(1), pp: 39-50.
30- Azaiza F, Ron P, Shoham M, Gigini I. Death and dying anxiety among elderly Arab Muslims in Israel. Death Stud. 2010; 34(4), pp. 351-364.