نقش افکار تکرارشونده منفی به‌عنوان عامل فراتشخیصی در پیش‌بینی شدت علائم اختلالات هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: اختلالات هیجانی که تا حد زیادی در نتیجۀ انحراف هیجان‌ها از مسیر بهنجارشان بروز می‌کنند می‌توانند تحت تأثیر عوامل فراتشخیصی‌ای همچون، کمال‌گرایی، بدتنظیمی هیجانی، نشخوار فکری، بی‌خوابی و همچنین افکار تکرارشونده منفی بروز و توسعه یابند. از این رو مطالعه حاضر در نظر داشت تا سهم افکار تکرار شونده منفی را در پیش‌بینی طیفی از اختلالات هیجانی مورد ارزیابی قرار دهد.
روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش مبنی بر وجود همبستگی میان افکار تکرارشونده منفی و شدت علائم اختلالات هیجانی (با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان) نمونه‌ای 385 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به‌وسیله دو پرسشنامه افکار تکرارشونده منفی (مک اوی و همکاران، 2010) و پرسشنامه علائم اضطراب و افسردگی (واتسون و همکاران، 2007) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست‌آمده از گروه نمونه با روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل و ارزیابی شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین خرده مقیاس‌های دو عامل افکار تکرارشونده منفی و علائم اختلالات اضطراب افسردگی بوده است، همچنین مشخص شد که افکار تکرارشونده منفی غیر از شاخص افزایش وزن، قادرند سهم معناداری در پیش‌بینی سایر علائم اختلالات هیجانی داشته باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط مثبت و معنادار میان افکار تکرار شونده منفی و علائم مختلف اختلالات هیجانی به نظر می‌رسد که بهتر باشد تا افکار تکرار شونده منفی به عنوان عامل پیش بینی کننده اختلالات هیجانی بیشتر در روند پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات و علائم اختلالات هیجانی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of repetitive negative thinking as a transdiagnostic factor in predicting the severity of emotional disorders symptoms

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Joorbonyan 1
  • Reza Abdi 2
  • Gholamreza Chalabianloo 2
1 University of Tabriz
2 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Introduction: Emotional disorders which are to a great extent the result of the deviation of emotions from their normal course can grow and develop under the influence of transdiagnostic factors such as perfectionism, insomnia, emotional disregulation, rumination, and repetitive negative thoughts. The present study aimed to evaluate the contribution of Repetitive negative thinking to predict a range of emotional disturbances.
Method: The present study is descriptive and correlational. To investigate the hypothesis of the research on the correlation between Repetitive negative thinking  and severity of symptoms of emotional disturbances (using Morgan sample size table), a sample of 385 students of Azad University of Shahid Beheshti University was evaluated by Repetitive negative thinking (McEvoy et al., 2010)  and anxiety and depression symptoms questionnaire (Watson et al., 2001) Were placed. The findings were analyzed and evaluated using Pearson correlation and linear regression methods.
Results: The results of the data analysis indicated that there was a positive and significant relationship between the subscales of two factors of Repetitive negative thinking and symptoms of depression anxiety disorders. Also, it was revealed that Repetitive negative thinking, other than weight gain index, could significantly contribute to the prediction of other symptoms of emotional disturbances Have.
Finding: Regarding the existence of a positive and significant association between Repetitive negative thinking and various symptoms of emotional disturbances, it seems better to have negative repetitive thoughts as a factor overlapping with other emotional disorders in the prevention, diagnosis and treatment of disorders and symptoms of disorders Emotion to be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • repetitive negative thinking
  • Emotional disorder symptoms
1- Power, M., & Dalgleish, t. (2008). Cognition and Emotion. New York. Psychology Press
2- حسنی، جعفر؛ آزادفلاح، پرویز؛ رسول­زاده طباطبایی، سیدکاظم و عشایری، حسن. (1388). تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی بر ناقرینگی EEG  پیشانی مغز براساس ابعاد نورزگرایی و برون‌گردی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی. 13 (4): صص 37-71
3- McRae, K., Ochsner, K. N., Mauss, I. B., Gabrieli, J. J., & Gross, J. J. (2008). Gender differences in emotion regulation: An fMRI study of cognitive reappraisal. Group processes & intergroup relations: vol11: PP. 143-162.
4- Harvey, A. G. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment: Oxford University Press.
5- Ehring, T., Zetsche, U., Weidacker, K., Wahl, K., Schönfeld, S., & Ehlers, A. (2011). The Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ): Validation of a content-independent measure of repetitive negative thinking. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.:vol42: PP. 225-232.
6- Barlow, D. H. (2004). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic: Guilford press.
7- Allen, L. B., McHugh, R. K., & Barlow, D. H. (2009). Emotional Disorder. Clinical Handbook of Psychological Disorder. The Guilford Press.
8- Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry.:vol62: PP. 617-627.
9- Mennin, D. S., & Fresco, D. M. (2014). Emotion regulation therapy. Handbook of emotion regulation. Vol 2. PP. 469-490.
10- Norton, P. J. (2012). A randomized clinical trial of transdiagnostic cognitve-behavioral treatments for anxiety disorder by comparison to relaxation training.Behavior Therapy. vol43: PP.  506-517.
11- Raes, F. (2012). Repetitive negative thinking predicts depressed mood at 3-year follow-up in students. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, vol34: PP. 497-501.
12- McEvoy, P. M., Mahoney, A. E., & Moulds, M. L. (2010). Are worry, rumination, and post-event processing one and the same? Development of the repetitive thinking questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, vol24: PP. 509-519.
13- Hiller, R. M., Lovato, N., Gradisar, M., Oliver, M., & Slater, A. (2014). Trying to fall asleep while catastrophising: what sleep-disordered adolescents think and feel. Sleep Medicine, vol15: PP. 96-103.
14- Morrison, R., & O'Connor, R. C. (2008). A systematic review of the relationship between rumination and suicidality. Suicide Life Threat Behav: vol 38: PP. 523-538.
15- Rawal, A., Park, R. J., & Williams, J. M. G. (2010). Rumination, experiential avoidance, and dysfunctional thinking in eating disorders. Behaviour Research and Therapy: vol48: PP.851-859.
16- Mills, A. C., Grant, D. M., Lechner, W. V., & Judah, M. R. (2014). Relationship between trait repetitive negative thinking styles and symptoms of psychopathology. Personality and Individual Differences: vol71: PP. 19-24.
17- منصوری، احمد؛ منصوری، محمود و منصوری، نسیبه (1393). رابطه بین اسکیزوتایپی و علائم اقسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری، روانشناسی بالینی و شخصیت ، 11. صص99-108
18- نظامی­پور، الهام،. ضزغام حاجبی، مجید و عبدالمناقی، عاطفه (1394) نقش تعدیل کننده شیوه­های حل مسئله در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 12، صص 15-24.
19- McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2011). Rumination as a transdiagnostic factor in depression and anxiety. Behaviour Research and Therapy: vol49: PP.186-193.
20- thought and emotional distress Segerstrom, S. C., Tsao, J. C., Alden, L. E., & Craske, M. G. (2000). Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood. Cognitive Therapy and Research: vol24: PP. 671-688.
21- Calmes, C. A., & Roberts, J. E. (2007). Repetitive thought and emotional distress: Rumination and worry as prospective predictors of depressive and anxious symptomatology. Cognitive Therapy and Research: vol31: PP. 343-356.
22- Thomsen, D. K., Mehlsen, M. Y., Christensen, S., & Zachariae, R. (2003). Rumination—relationship with negative mood and sleep quality. Personality and Individual Differences: vol34: PP. 1293-1301.
23- Roelofs, J., Huibers, M., Peeters, F., Arntz, A., & van Os, J. (2008). Rumination and worrying as possible mediators in the relation between neuroticism and symptoms of depression and anxiety in clinically depressed individuals. Behaviour Research and Therapy: vol 46: PP. 1283-1289.
24- Watson, D., O'hara, M. W., Simms, L. J., Kotov, R., Chmielewski, M., McDade-Montez, E. A. & Stuart, S. (2007). Development and validation of the Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS). Psychological assessment: vol19: PP. 253.
25- Abdi, R., Chalabianloo, G., & Joorbonyan, A. (2015). The Role of Perfectionism as a Transdiagnostic Factor in the Prediction of Emotional Disorders Symptoms Severity. Practice in Clinical Psychology: vol3: PP. 227-234.
26- Khaleghi, S; Khaleghi, R; Shahriary, M & Ganjdanesh, Y. (2011). The Repetitive Thinking Questionnaire: Psychometric properties in Iraninan Students, and Relationship with depression, Anxiety and Social Anxiety. Recent Researches in Modern Medicine: PP. 132-136
27- Kuehner, C., & Huffziger, S. (2010). The role of rumination as a cognitive vulnerability trait for depression. Journal of Affective Disorders, 122, S13-S14.
28- Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology: vol100: PP. 569-582.
29- Lavender, A., & Watkins, E. (2004). Rumination and future thinking in depression. British Journal of Clinical Psychology: vol43: PP. 129-142.
30- Just, N., & Alloy, L. B. (1997). The response styles theory of depression: tests and an extension of the theory. Journal of abnormal psychology: vol106: PP. 221.
31- Kofta, M., & Sedek, G. (1998). Uncontrollability as a source of cognitive exhaustion Personal Control in Action (pp. 391-418): Springer.
32- Legerstee, J. S., Garnefski, N., Verhulst, F. C., & Utens, E. M. (2011). Cognitive coping in anxiety-disordered adolescents. Journal of Adolescence: vol34: PP. 319-326.
33- Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-and-mouth crisis. Personality and Individual Differences: vol38: PP. 1317-1327.
34- Harlow, B. L., Cohen, L. S., Otto, M. W., Liberman, R. F., Spiegelman, D., & Cramer, D. W. (2002). Demographic, family, and occupational characteristics associated with major depression: the Harvard study of moods and cycles. Acta Psychiatrica Scandinavica: vol105: PP. 209-217.
35- Neziroglu, F., Hickey, M., & McKay, D. (2010). Psychophysiological and self-report components of disgust in body dysmorphic disorder: the effects of repeated exposure. International Journal of Cognitive Therapy: vol3: PP. 40-51.
36- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology: vol69: pp. 719-727.
37- Davis, R. N., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Research: vol24: PP 699-711.
38- Hadian Fard, H., Rahimi, Ch., Mohammadi, N., & Kianrad, N." Personality & Individual Differences, (2015): vol6: PP. 73-91.