بررسی اثربخشی برنامه آموزش مادران و نوجوانان برکاهش مشکلات رفتاری و اجتماعی دختران نوجوان در دوره بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: توجه به مشکلات رفتاری و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان و آموزش آن‌ها و والدین در دوره بلوع حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش مادران و نوجوانان بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های اجتماعی دختران نوجوان در دوره بلوغ است.
روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون باگروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری، تمام دانش‌آموزان دختر در شهر یزد را شامل می‌شد که در سال تحصیلی 97 – 1396 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای 30 دختر نوجوان انتخاب گردیدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها، مادران آزمودنی‌ها به سوالات پرسشنامه سیستم ارزیابی رفتار کودکان (ویرایش سوم) و سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی پاسخ دادند. جلسات مداخله برای گروه آزمایش 30 جلسه را شامل می‌شد که بطور جداگانه در جهت آموزش مادران و نوجوانان برگزار شد. لازم به ذکر است که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس. – 24» و  شاخص‌های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
نتایج: یافته‌های پزوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از ارائه برنامه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و برنامه آموزشی موجب کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت اجتماعی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (p <0.001).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان داد دریافت آموزش می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های اجتماعی در دوره بلوغ داشته باشد می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش والدین و نوجوانان و افزایش میزان آگاهی آن‌ها در دوره بلوغ حائز اهمیت است و در جهت این هدف، بهتر است برنامه‌ها و مدل‌های مداخله مناسب در دوره بلوغ و قبل از آن مورد توجه قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Education Program for Mothers and Adolescents on Reducing Behavioral Problems and Increase the Social Skills of Adolescent’s Girls in During Puberty

نویسندگان [English]

  • Leila Akrami
  • Mokhtar Malekpuor
  • Salar Faramarzi
  • Ahmad Abedi
University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: It is important pay attention to behavioral problems and social skills of adolescents and educate them and parents in the puberty. The purpose of this study the effect of education program for mothers and adolescents on reducing behavioral problems and increase the social skills of adolescent’s girls in during puberty.
Method: The present study was a semi-experimental, pre-test and post-test with control and follow-up group. The statistical population included all girl students in Yazd, who were studying in public schools during the academic year of 1396-97. A randomized cluster sampling, 30 adolescent girls was selected which were randomly assigned to both experimental and control groups. The mothers of the subjects responded to the questions of the BASC-3 and SSIS questionnaire to collect data. The intervention sessions included 30 sessions for the experimental group, held separately for the education of mothers and adolescents. It should be noted that the control group did not receive any training. The data were analyzed using SPSS-23 software, descriptive statistics, standard deviation, and multivariate covariance analysis.
Results: The findings of this study revealed that there is a significant difference between the two experimental and control groups after presentation of the educational program, and the educational program reduced the behavioral problems and increased the social skills in the experimental group compared to the control group (P <0.001).
Discussion and Conclusion: According to the results of this study, education could play an important role in reducing behavioral problems and increasing social skills during puberty it can be concluded that the education of parents and adolescents and their level of awareness during puberty is important and it can be suggested that appropriate interventions and interventions models should be considered at the puberty and prior to that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • Behavioral problems
  • Social skills
  • adolescents and puberty
1- Herting, M.M., &Sowell, E.R. (2017). Puberty and structural brain development in humans,Vol 44, PP.122–137. DOI: 10.1016/j.yfrne.2016.12.003.
2- Berenbaum, S.A., Beltz, AM., & Corley, R. (2015). The importance of puberty for adolescent development:conceptualization and measurement. Adv Child Dev Behav, Vol 48,PP. 53–92
3- Recabarren, S.E., Recabarren, M., Sandoval, D., Carrasco, A., Padmanabhan, V., Rey, R., Richter, H.G., Perez-Marin, C.C., Sir-Petermann, T., Rojas-Garcia, P.P. (2017). Puberty arises with testicular alterations and defective AMH expression in rams prenatally exposed to testosterone. Domest Anim Endocrinol. Vol 23, 61, PP.100-107. DOI: 10.1016/j.domaniend.
4- Braams, BR., van Duijvenvoorde, AC., Peper, J.S., Crone, EA. (2015). Longitudinal changes in adolescent risktaking: a comprehensive study of neural responses to rewards, pubertal development, and risktaking behavior, J Neurosci. Vol 35, 18, PP. 7226–7238.
5- Ladouceur, CD. (2012). neural systems supporting cognitive-affective interactions in adolescence: the role of puberty and implications for affective disorders. Front Integr Neurosci, 6, 65
6- Mrug, S., Elliott, M.N., Davies, S., Tortolero, S.R., Cuccaro, P., & Schuster, M.A. (2014). Early Puberty, Negative Peer Influence, and Problem Behaviors in Adolescent Girls. The American Academy of Pediatrics, 0031-4005, PP. 1098-4275
7- Vannest K, R.C.K.R., and Intervention Guide for Behavioral and Emotional Issues (BASC-2). . (2008). Published by Pearson.
8- Lipsey, M.W., et al., Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs: A New Perspective on Evidence-based Practice. (2011). Georgetown University, Center for Juvenile Justice Reform.
9- Hosie, J., Gilbert, F., Simpson, K., Daffern, M. (2014). An examination of the relationship between personality and aggression using the general aggression and five factor models. Aggressive Behavior, Vol 40, PP. 189–196.
10- Hernandez, M., Marangoni, C., Grant, M.C., Estrada, J., Faedda, GL. (2017). Parental Reports of Prodromal Psychopathology in Pediatric Bipolar Disorder. Curr Neuropharmacol. Vol 15, 3, PP. 380-385. DOI:10.2174/1570159X14666160801162046
11- Bettencourt, B.A., Talley, A., Benjamin, A.J., Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, Vol 132, PP. 751–777.
12- Samuelsson, M., Holsti, A., Adamsson, M., Serenius, F., Hägglöf, B., Farooqi, A. (2017). Behavioral Patterns in Adolescents Born at 23 to 25 Weeks of Gestation. Journal of Pediatrics, Vol 22. DOI: 10.1542/peds.2017-0199.
13- آهنگرزاده رضایی،سهیلا. خلیل زاده، حمیده (1390). ارتقاء توانمندی نوجوانان و مادران آنان در مقابله با بحران بلوغ در دختران مدارس راهنمایی تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی ارومیه. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. سال 9، شماره 3، صص 423-417
14-Mrug, S., Elliott, M.N., Davies, S., Tortolero, S.R., Cuccaro, P & Schuster, M.A. (2014). Early Puberty, Negative Peer Influence, and Problem Behaviors in Adolescent Girls. Pediatrics, doi:10.1542/peds.2013-0628, Vol 133, PP. 7-14
15- Jalling, C. (2017). Prevention and Prediction ofAdolescent Problem Behavior. Published by Karolinska Institutet. ISBN 978-91-7676-905-8
16- Nilsen, W., Karevold, E. B., Kaasboll, J., & Kjeldsen, A. (2018). Nuancing the role of social skills– a longitudinal study of early maternal psychological distress and adolescent depressive symptoms. BMC Pediatrics, Vol 18, PP.133
17- Doyle, P. Quayle, E. Newman, E. (2017). Social climate in forensic mental health settings: A systematic review of qualitative studies. Aggression and Violent Behavior.
18- Deighton, J., Croudace, T., Fonagy, P., Brown, J., Patalay, P., & Wolpert, M. (2014). Measuring mental health and wellbeing outcomes for children and adolescents to inform practice and policy: a review of child self-report measures. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, Vol 8, PP 14-20
19- Musuva, R., Shen, Y., Wei, X., Binder, S., Ivy, J. A., Secor, W.E., Montgomery, S. P., King, C. H, Mwinzi. (2017). Change in children’s school behavior after mass administration of praziquantel for Schistosoma mansoni infection in endemic areas of western Kenya: A pilot study using the Behavioral Assessment System for Children (BASC-2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181975
20- Ladouceur CD, Peper JS, Crone EA, Dahl RE. White matter development in adolescence: the
influence of puberty and implications for affective disorders. Dev Cogn Neurosci. 2012; Vol 2, 1 PP 36–54
21- Jones, R.M. Somerville, L.H.  Ruberry, J.J. Powers, A. Mehta, N. Casey, B. J. (2014). Adolescent-specific patterns of behavior and neural activity during social reinforcement learning, Cogn. Affect. Behav. Neurosci. PP 1-15
22- March J, Silva S, Petrycki S, Curry J, Wells K, Fairbank J, Burns B, Domino M, McNulty S, Vitiello B, Severe J. (2004).  Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) team. Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression: Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, Vol 292, 7, PP 807-820
23- Reynolds, C., R. Kamphaus, and K. Vannest, Behavior Assessment System for Children (BASC). (2011). PP 366-371.
24- Crosby, J. (2011). Test Review: F. M. Gresham & S. N. Elliott Social Skills Improvement System Rating Scales. Minneapolis, MN: NCS Pearson, 2008. Journal of Psychoeducational Assessment, Vol 29, 3, PP 292-296 
25- Gresham, F. M, Elliott, S.N., Vance, M.J., Cook, C. R. (2011). Comparability of the Social Skills Rating System to the Social Skills Improvement System: Content and Psychometric Comparisons across Elementary and Secondary Age Levels. American Psychological Association 26, 1, 27–44
    26- Eliott S.N., Gresham F.M. (2008). Social skills improvement system (SSIS): Intervention Guide. Pearson clinical assessment.
27- حاجی زاده، ابراهیم و اصغری، محمد (1394). روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم
28- Stein, DS. Munir, KM. Karweck, AJ. Davidson, EJ. Stein, MT. (2017). Developmental Regression, Depression, and Psychosocial Stress in an Adolescent with Down syndrome. J Dev Behav Pediatr. Vol 38, 1, PP 26-S28
29- Euling, S.Y., Selevan, S.G., Pescovitz, O.H., Skakkebaek, N.E. (2008). Role of environmental factors in the timing of puberty. Pediatrics. Vol 121, PP 167–171.
30- Varcarolis, Elizabeth. (2013). Essentials of psychiatric mental health nursing. St. Louis: Elsevier. PP 439–442.
31- Purper-Ouakil D. Didillon A. (2016). Psychopathology related to women pubertal precocity. Encephale, Vol 42, 5, PP 453-457
32- Haggerty, K.P., McGlynn-Wright, B.A., and Klima, T. (2014). Promising Parenting Programs for Reducing Adolescent Problem Behaviors. J Child Serv. Vol 8, 4, PP 10.1108/JCS-04-2013-0016.
33-Sukhodolsky, D.G., McCauley, S.E., Ibrahim, K and Piasecka, J. B. (2016). Behavioral Interventions for Anger, Irritability, and Aggression in Children and Adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol. Vol 26, 1, PP 58–64
34- یوسفی، فریده (1386). ارتباط سبک فرزند پروری والدین با مهارت های اجتماعی و جنبه های از خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت. سال 4، شماره 22، صص 46-37
35- کجباف، محمد باقر، عریضی،حمیدرضا، امیری، شعله، کهنوجی، رخساره(1390).اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق. فصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت. سال 3، شماره 4، صص 8-1