ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: سازگاری با شرایط بحرانی و ضربه‌های روان‎شناختی یکی از مفاهیمی است که پژوهش‌های فراوانی را به خود جلب کرده است. برخورداری از مقیاسی روا و معتبر برای پژوهش‌هایی که در داخل کشور به این حوزه می‌پردازند، ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است. در این پژوهش آماده‎سازی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‎شناختی و ارزیابی ویژگی‎های روان‏سنجی آن مورد نظر قرار گرفته است.
روش: نمونه پژوهش حاضر را 233 نفر از والدین دارای کودک مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم که ساکن تهران بودند تشکیل داده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند. نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی پس از طی مراحل ترجمه - بازترجمه، تنظیم و همراه با پرسشنامه‌های تاب‌آوری و افسردگی، اضطراب و تنیدگی اجرا گردید. برای بررسی روایی مقیاس، به بررسی روایی سازه با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه همبستگی پیرسون پرداخته شد و برای بررسی اعتبار آن از روش محاسبه‌ی آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی و اعتبار مرکب استفاده شد.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود سه عامل آزمودگی، ژرفانگری و یکپارچگی اجتماعی بود و نتایج تحلیل عاملی تأییدی دلالت بر نیکویی برازش و مطلوب بودن مدل به‌دست‌آمده داشتند. همبستگی‌های معنادار بین عوامل به‌دست‌آمده با مقیاس‌های تاب‌آوری و افسردگی، اضطراب و تنیدگی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی را تأیید می‌کنند. اعتبار مقیاس با استفاده از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.95 و عامل‌های آن در دامنه 0.86 تا 0.94، اعتبار مرکب عوامل در دامنه 0.87 تا 0.93 و تتای ترتیبی کل مقیاس برابر با 0.94 به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان گفت نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی ساختاری سه عاملی داشته و از روایی و اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی با نمونه ایرانی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the Psychological Adaptation Scale

نویسندگان [English]

  • Fateme Chiniforoushan
  • Parviz Azadfallah
  • Hojjatollah Farahani
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Introduction: Adaptation to critical situations and psychological trauma is considered as one of the issues which has attracted a lot of attention. Thus, designing a reliable and valid scale for the studies conducted in Iran is inevitable. The present study aimed to design the Persian version of the Psychological Adaptation Scale and evaluate its psychometric feature.
Method: The sample included 233 parents having children with Autism Spectrum Disorders in Tehran who were selected based on convenience sampling method. The Persian version of the Psychological Adaptation Scale was performed after translating, back-translating and revising, and was given to the subjects along with the Resilience and Depression, Anxiety, Stress questionnaires. The construct validity of the scale was investigated through exploratory and confirmatory factor analysis, and convergent and divergent validity were evaluated by using Pearson correlation. Regarding the reliability, Cronbach's alpha, composite reliability and coefficient theta were used.
Results: The results of exploratory factor analysis indicated three factors of experience, deliberation and social integration and the results of confirmatory factor analysis indicated good fitness of the model. In addition, significant correlations were observed between the obtained factors and the Resilience and Depression, Anxiety, Stress scales, which confirm the convergent and divergent validity of the Psychological Adaption Scale. The reliability of the scale was calculated by using the Cronbach's alpha coefficient was 0.95 for the whole scale, and 0.86-0.94 for its factors. Further, it ranged 0.87 to 0.93 for the composite reliability of the factors and 0.94 for coefficient theta for the whole scale.
Conclusion: In general, the results of this study indicated that the Persian version of Psychological Adaptation Scale includes three factors, which has appropriate reliability and validity for application in psychological studies conducted for Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Adaptation Scale
  • Validity
  • reliability
  • Factor structure
1- Briere, J.N., & Scott, C. (2014). Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation, and treatment (DSM5 update). Sage Publications.
2- Lazarus, R.S. (1961). Adjustment and personality. New York: McGraw-Hill.
3- Siman-Tov, A. & Kaniel, S. (2011). Stress and personal resource as predictors of the adjustment of parents to autsitic children: a multivariate model. Journal of autism and developmental disorders: Vol 41(7): pp.879-890.
4- Tunali, B. & Power, T.G. (2002). Coping by redefinition: cognitive appraisals in mothers of children with autism and children without autism. Journal of autism and developmental disorders: Vol 32(1): pp.25-34.
5- Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York City: Springer.
6- Taylor, S.E. (1983). Adjustment to threatening life events: a theory of cognitive adaptation. Am. Psychol. Vol 38: pp.1161–1173.
7- Obradovi´c, J., Shaffer, A., & Masten, A. S. (2012). Risk and adversity in developmental psychopathology: Progress and future directions. In L. C. Mayes & M. Lewis (Eds.), The Cambridge handbook of environment in human development. New York, NY: Cambridge University Press, pp.35–57.
8- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed.). Washington, DC.
9- McStay, R.L., Trembath, D., & Dissanayake, C. (2014). Stress and family quality of life in parents of children with autism spectrum disorder: Parent gender and the double ABCX Model. Journal of Autism and Developmental Disorders: Vol 44(12): pp.3101–3118.
10- Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford.
11- Hair, J.F. (2006). Multivariate data analysis. Upper Saddle River. New York: NJ Pearson Prentice Hall.
12-Kline, P. (1979). Psychometrics and psychology.London: Acaderric Press.
13- Bryant, F.B., & Yarnold, P.R. (1995). Principal components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis. In L. G. Grimm & R. Yarnold (Eds.), Reading and understanding multivariale statistics (pp. 99-136). Washington, DC: American Psychological Association.
14- Gorsuch, R.L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
15- Biesecker, B.B., Erby, L.H., Woolford, S., Young Adcock, J., Cohen, J.S., Lamb, A., Lewis, K.V., Truitt, M., Turriff, A. & Reeve, B.B. (2013). Development and validation of the Psychological Adaptation Scale (PAS): Use in six studies of adaptation to a health condition or risk. Patient Education and Counseling: Vol 93: PP.248–254.
16- Connor, K.M., Davidson, J.R.T. (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety: Vol 18: pp.76- 82.
17- محمدی، مسعود، جزایری، علی‎رضا، رفیعی، امیرحسین، جوکار، بهرام و پورشهباز، عباس (1385). بررسی عوامل تاب‎آور در افراد در معرض خطر سوء‎مصرف مواد مخدر. فصلنامه‎ی علمی-پژوهشی روان‎شناسی دانشگاه تبریز، سال 1، شماره‎ 2 و 3، صص193-214.
18- Lovibond, S.H. & Lovibond, P. F. (1995). Manualfor the Depression Anxiety Stress Scales. Sydney. The Psychology Foundation of Australian Inc.
19- اصغری مقدم، محمدعلی، ساعد، فؤاد، دیباج‌نیا، پروین و زنگنه، جعفر (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‎های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، سال 15، شماره 31، صص 23-38.
20- صاحبی، علی، اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه‎سادات (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. فصلنامه‎ی روانشناسان ایرانی، سال1، شماره‎4، صص 299-312.
21- Gjersing, L., Caplehorn, J.R.M., & Clausen, T. (2010). Cross-cultural adaptation of research instruments: Language, setting, time and statistical considerations. Medical Research Methodology: Vol 10 (13): PP. 1-10.
22- Ravindran, N., & Myers, B.J. (2011). Cultural influences on perceptions of health, illness, and disability: A review and focus on autism. Journal of Child and Family Studies: Vol 21(2): pp.311–319.
23- Tsai, H-W.J., Cebula, K. & Fletcher-Watson, S. (2016). Influences on the psychosocial adjustment of siblings of children with autism spectrum disorder in Taiwan and the United Kingdom. Research in Autism Spectrum Disorders: vol 32: pp115-129.
24- Nunnally, J. Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
25- Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. 6th edition. Pearson education Inc.
26- Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personality and Individual Differences: Vol 42 (5): pp.815-24.
27- Alexopoulos, D.S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck personality Questionnaire, short scale in Greece. Personality and Individual Differences: vol 37: pp.1205-1220.
28- Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D.F. & Summers, G. (1977). Assessing reliability and stability in panel models. Sociological Methodology: Vol 8 (1): pp.84-136.
29- Hu, L. Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analyses: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modelling: vol 6(1): pp.1–55.
30- Hair, J.F., Bkack, W.C., Balin, B.J. & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. International Editions: Maxwell Macmillan.
31- Helms, J.E., Henze, K.T., Sass, T.L., Mifsud, V.A. (2006). Treating Cronbach’s alpha reliability coefficients as data in counseling research. The Counseling Psychologist: Vol 34(5): pp.630-660.
32- Raykov, T. & Marcoulides, G.A. (2008). An Introduction to Applied Multivariate Analysis. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
33- Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological inquiry: Vol 15 (1): pp.1-18.
34- Shakespeare-Finch, J., & Barrington, A. J. (2012). Behavioral changes add validity to the construct of posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress: Vol 25 (4): pp.433–439.
35- Joseph, S., & Linley, P.A. (2008). Psychological assessment of growth following adversity: A review. Trauma, recovery, and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress: pp.21-38.
36- Frankl, V.E. (2011). Man's search for ultimate meaning. London: Rider.
37- Samios. C., Pakenham, K., & Sofronoff, K. (2008). The nature of sense making in parenting a child with asperger syndrome need for research to explore the potential dimensions. Research in Autism Spectrum Disorders: Vol 2(3):pp.516-532.
38- Kaye, J., & Raghavan, S. K. (2002). Spirituality in disability and illness. Journal of Religion and Health: Vol 41: pp.231–242.
39- Ekas, N., Whitman, T., Shivers, C. (2009) Religiosity, Spirituality, and Socioemotional Functioning in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. Autism developmental disorder: Vol 39: pp.706–719.
40- Heidary, A., Hosseini Shahidi, l., & Mohammadpour, A. (2015). Spiritual Journey in Mothers' Lived Experiences of Caring for Children With Autism Spectrum Disorders. Global Journal of Health Science: Vol. 7(6): pp.79-87.
41- Ekas, N.V., Lickenbrock, D.M., & Whitman, T.L. (2010). Optimism, Social Support, and Well-Being in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders: Vol 40: pp.1274-1284.
42- Ekas, N., Ghilain, CH., Pruitt, M., Celimli, S., Gutierrez, A., & Alessandri, M. (2016). The role of family cohesion in the psychological adjustment of non-Hispanic Withe and Hispanic mothers of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders: Vol 21: pp.10-24.
43- مرادی، اعظم، رضایی دهنوی، صدیقه (1391).  بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش­های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی، حرکتی اصفهان. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی، سال 2، شماره 5، صص 65-97.
44- موسی زاده، توکل، سلطان مرادی، ابوالفضل و شاه محمدی، سلمان (1392). تبیین نقش اثربخشی آموزش مهارت­های مقابله­ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش­آموزان پسر پایه­ی اول دوره­ی متوسطه. مجله روان­شناسی مدرسه، دوره 3 شماره 2، صص 226-239.
45- Lelorain, S., Bonnaud-Antignac, A., & Florin, A. (2010). Long term posttraumatic growth after breast cancer: prevalence, predictors and relationships with psychological health. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings: Vol 17 (1):pp.14-22.
46- Garnefski, N., Kraaij, V., Schroevers, M.J., & Somsen, G.A. (2008). Posttraumatic growth after a myocardial infarction: a matter of personality, psychological health, or cognitive coping. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings: Vol 15 (4): pp.270-277.
47- Masten, A.S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child Development: Vol 85(1): pp 6–20.
48- De Ridder, D., Geenen, R., Kuijer, R., & van Middendorp, H. (2008). Psychological adjustment to chronic disease. Lancet: Vol 372: pp 246-254.
49- اصغری مقدم، محمدعلی، گلک، ناصر (1384). نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد: دانشور رفتار. سال 12، شماره 10، صص 1-23.
50- Gallagher, S., Phillips, A., Lee, H., & Carroll, D. (2015). The association between spirituality and depression in parents caring for children with developmental disabilities: Social support and/or last resort. Journal of Religious Health: Vol 54: pp.358–370