مقایسه تاب‌آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان با و بدون رفتارهای خودآسیب زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان با و بدون رفتارهای خودآسیب زنی انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی، با طرح علی-مقایسه­ای  انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می­دهند. شرکت کنندگان پژوهش 115 نفر با و 130 نفر بدون رفتارهای خودآسیب زنی  بودند که از میان دانشجویان از طریق  پرسشنامه خودآسیب زنی سانسون و همکاران]1[( با نمره برش 5) شناسایی و انتخاب شدند.سایر داده­های پژوهش با استفاده از فرم کوتاه مقیاس تاب آوری واگنیلد]2[، فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود ریس و همکاران ]3[، مقیاس آزاردیدگی اولیه کرمی و همکاران ]4[ و فرم کوتاه پرسشنامه نشانه­های روانی دورا و همکاران]5[ جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
نتایج: براساس نتایج به دست آمده دانشجویان با و بدون رفتارهای خود آسیب زنی  در متغیرهای تاب آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه با هم تفاوت معنی­دار دارند. به بیان دیگر، در پژوهش حاضر دانشجویان با رفتارهای خودآسیب زنی  دارای تاب آوری و شفقت به خود کمتر و تجربیات آزاردیدگی اولیه بیشتری هستند. افراد خودآسیب زن دارای مدیریت خود، معناداری زندگی، خودمهربانی، تجارب مشترک انسانی، ذهن آگاهی کمتر و قضاوت خود، همانندسازی افراطی، انزوا، تجربیات آزار جسمی و کلامی و غفلت بیش­تری نسبت به افراد غیر خودآسیب زن هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­های پژوهش و سطوح پایین تاب آوری و شفقت به خود در دانشجویان دارای سابقه خودآسیب زنی، پیشنهاد می­گردد که در مراکز مشاوره دانشگاه­ ها  برنامه­ ها و کارگاه ­های آموزشی جهت آموزش روش­های مدیریت خود، افزایش تاب آوری و همچنین افزایش شفقت به خود افراد برگزار شود تا از بروز رفتارهای خودآسیب زنی پیشگیری شود. یافته­های پژوهش نشان دهنده وجود تعداد بیشتر تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان دارای خودآسیب زنی است، براین اساس پیشنهاد می­گردد اقداماتی جهت بررسی پرونده سلامت روان دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به افراد دارای تجربیات آزاردیدگی اولیه صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of resilience, self-compassion and experiences of early abuse in students with and without self-harming behaviors

نویسندگان [English]

  • Kiana Sabet Dizkuhi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Mosa Kafie 3
1 . Master of General Psychology, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introductoin: This study aimed to compare resilience, self-compassion, and experiences of early abuse in students with and without self-harm behaviors.
Method: This descriptive study was performed with a causal-comparative design. The statistical population of this study consists of all undergraduate students studying at the University of Guilan in the academic year 2021-2021. The study participants were 115 students with, and 130 students without self-harm behaviors who were identified and selected among the students through the self-harm questionnaire of Sanson et al. (With a score of 5). Research data using the self-harm questionnaire of Sanson et al. (1998), Wagnild's (2009) short form of resilience scale, Raes et al.'s (2010) short form of self-compassion scale, Karami et al.'s (2019) short form of Dura et al.'s (2006) Psychiatric Symptoms questionnaire was collected. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.
Results: Based on the results, students have significant differences in the variables of resilience, self-compassion, and experiences of early abuse (P <0.05). In the other words, in this research, students with self-harm behaviors have less resilience and self-compassion and experiences of early abuse. Self-harmer people have self-management, meaning in life, self-kindness, common human experiences, less mindfulness and self-judgment, over-identification, isolation, experiences of physical and verbal abuse, and more neglect than non-self-harmer people.
Discussion and Conclusion: Considering the research findings and low levels of resilience and self-compassion in students with a history of self-harm, it is suggested that programs and workshops in university counseling centers teach the method of Self-management, increase resilience, and increase self-compassion to prevent self-harm behaviors. Findings indicate that there are more experiences of early abuse in students with self-harm, therefore, it is suggested that measures be taken to review the mental health record of students and provide medical services to people with experiences of early abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiences of early abuse
  • Resilience
  • Self-harm
  • Self-compassion
  • university students
 1-Sansone RA, Wiederman MW, Sansone L. The Self-Harm Inventory (SHI): Development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality disorder. J Clin Psychol.1998;54(7):973-83.
2-Wagnild G. A Review of the Resilience Scale. J Psychosom Res. 20091;7(2):105-13.
3-Raes F, Pommier E, Neff KD, Van Gucht D. Construction and factorial validation of a Short Form of the Self-compassion Scale. Clin Psychol Psychother. 2011;18(3):250-5.
4- بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ کرمی، جهانگیر؛ مومنی، خدامراد؛ عادله، الهی. « نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنشپذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار» اندیشه و رفتار، دوره 14 شماره 53، پاییز 1398: 89-77.
5- Dura AE, Andreua Y, Galdona JM, Ferrandoa M, Murguib S, Povedac R, Jimenez Y. Psychological assessment of patients with temporomandibular disorders: Confirmatory analysis of the Brief Symptoms Inventory. J Psychosom Res. 2006;18(60):365-370.
6-Vidourek AR. Non-suicidal self-injury and associated factors among college students. JBH. 2018;7(4):168–76.
7-nami.org [homepage on the Internet].  Arlington: The National Alliance on Mental Illness. inc; c1979-2021 [updated 2020 Dec 22; cited 2020 May 1]. Available from: https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Common-with-Mental-Illness/Self-harm
8- Nock MK. Self-injury. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6:339-63.
9- پورآقا رودبرده، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ رضائی، سجاد. « ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه‌وارد» مجله روان‌شناسی بالینی و شخصیت، دوره 10 شماره 1 بهار و تابستان 1391: 36-27.
10- Labouliere CD. The spectrum of self-harm in college undergraduates: The intersection of maladaptive coping and emotion dysregulation [Thesis]. South Florida USA: univ. South Florida;2009.
11- Taliaferro AL, Muehlenkamp J. Risk Factors Associated with Self-injurys Behavior Among a National Sample of Undergraduate College Students. J Am Coll Health. 2015;63(1):40-48.
12- Gholamrezaei M, Heath N, Panaghi, L. Non-suicidal self-injury in a sample of university students in Tehran, Iran: prevalence, characteristics and risk factors. Int J Educ Cult.2016;10:136- 49.
 
13- Nobakht NH, Yngvar KD. The prevalence of deliberate self-harm and its relationships to trauma and dissociation among Iranian young adults.  Journal of Trauma & Dissociation. 2017;18(4):610-23.
14- Masten AS. Global perspectives on resilience in children and youth. Child development. 2014;85(1):6-20.
15- Richardson GE, Neiger  BL, Jensen  S, Kumpfer  KL. The Resiliency Model. Health Education. 1990;21(6):33-39.
16-Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety. 2003;18(2):76-82.
17-Ran H, Le C, He X, Jiang L, Wang T, Yang R, et al. Resilience mediates the association between school bullying victimization and self-harm in Chinese adolescent. J Affect Disord. 2020;277:115-20.
18-Pickering L. What is the Role of Schools and Colleges in Supporting Adolescents who Self-Harm. [Dissertation]. Southampton England: univ. Southampton;2015.
19-Chapmana AL, Gratz LL, Browna ZM. ). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model. Behav Res Ther. 2006;44:371-94.
20-Garisch JA, Wilson MS. Prevalence, correlates, and prospective predictors of non-suicidal self-injury among New Zealand adolescen.. Child Adolesc Psychiatr Ment Health. 2015;9(1):28.
21- Tian X, Yang G, Jiang L, Yang R, Ran H, Xie F, et al. Resilience is inversely associated with self-harm behaviors among Chinese adolescents with childhood maltreatment. PeerJ. 2020;8:e9800.
22- Van der wal  W, George AA. ) Social support-oriented coping and resilience for self-harm protection among adolescents. J Psychol Af. 2018;28(3):237-41.
23- Nrugham L, Holen A, Sund AM. Associations Between Attempted Suicide, Violent Life Events, Depressive Symptoms, and Resilience in Adolescents and Young Adults. J Nerv Ment Dis, 2010;198(2):131-6.
24- Rotolone C, Martin G. Giving up self-injury: a comparison of everyday social and personal resources in past versus current self-injurers. Arch Suicide Res. 2012;16(2):147-58.
25- Huang L, Mossige S. Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychol Res Behavior Manage. 2015:8231–38.
26- Watson C, Tatnell R. Resilience and non-suicidal self-injury in LGBTQIA+ people. Curr Psychol. 2019:1-8.
27- اسفندیار، یوسف؛ راه نجات، امیر محسن؛ موسوی، مرضیه؛ صبایان، بهنوش. « اثربخشی آموزش تاب آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی سربازان در شهر تهران» مجله طب نظامی، دوره 22  شماره 1 فروردین 1399: 35-27.
28- Huang L, Mossige S. Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychol Res Behavior Manage. 2015:8231–38.
29- Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self Ident. 2003;2(3):223-50.
30- Xavier A, Gouveia JP, Cunha M, editors. Non-suicidal self-injury in adolescence: The role of shame, self-criticism and fear of self-compassion. Child & Youth Care Forum; 2016: Springer.
31-Wiseman JM. Self-compassion and its relation to nonsuicidal self-injury. [Dissertation]. Ohio USA: Wright state university;2017.
32- Tuna E, Gençöz T. Pain perception, distress tolerance and self-compassion in Turkish young adults with and without a history of non-suicidal self-injury. Curr Psychol. 2020:1-13.
33- Gilbert  P, McEwan K, Irons C, Bhundia R, Christie R, Broomhead C, Rockliff H. Self-harm in a mixed clinical population: The roles of self-criticism, shame, and social rank. Br J Clin Psychol. 2010;49:563-76.
34-حسین خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ فلاح مرتضی‌نژاد، سیده زینت؛ سیدنوری، سیده زهرا. « پیشبینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی» مجله روان‌شناسی بالینی و شخصیت، دوره 14 شماره 1 بهار و تابستان 1395: 42-33.
35- Gilbert  P. An introduction to compassion focused therapy in cognitive behavior therapy. J Cognit Psychother.2010;3:97–112.
36- Cleare S, Gumley A, Rory OC. Self-compassion, Self- forgiveness, Suicidal ideation and Self-harm: Systematic review. Clin Psychol Psychother. 2019;26(5):511-30.
37- Jiang Y, Ren Y, Zhu J, You J. Gratitude and hope relate to adolescent nonsuicidal self-injury: Mediation through self-compassion and family and school experiences. Current Psychology. 2020:1-8.
38- Cassels M. Predictors and Correlates of Adolescent Non-Suicidal Self-Injury [dissertation]. England Cambridge: University of Cambridge;2018.
39- Yates TM. The developmental psychopathology of self-injurious behavior: Compensatory regulation in posttraumatic adaptation. Clin Psychol Rev. 2004;24(1):35-74.
40- Demirci A. Non suicidal self-injury, emotional eating and insomnia after child sexual abuse. J Forensic Med Leg Aff. 2018;53:17-21.
41- Kiekens G, Hasking P, Claes L, Boyes M, Mortier P, Auerbach RP, et al. Predicting the incidence of non-suicidal self-injury in college students. Eur Psychiatry. 2019;59:44-51.
42-Swahn HM, Ali B, Bossarte MR, Dulmen VM, Crosby A, Jones CA, Schinka CK. Self-Harm and Suicide Attempts among High-Risk, Urban Youth in the U. Int J Environ Res Publ Health. 2012: 9, 178-91.
43- Wan Y, Chen J, Sun Y, Tao F. Impact of Childhood Abuse on the Risk of Non-Suicidal Self-Injury in Mainland Chinese Adolescents. Plos one. 2015;10(6):e0131239.
44- Cleare S, Wetherall K, Clark A, Ryan C,  Kirtley OJ, Smith M, O’Connor RC. Adverse Childhood Experiences and Hospital-Treated Self-Harm. Int J Environ Res Public Health. 2018: 15(6): 1235.
45- Whitlock J, Eckenrode J, Silverman D. self-injurious behavior in a college population. Pediatrics.2006;117(6):1939-48.
46- Baidena P, Stewart SHL, Fallon B. The role of adverse childhood experiences as determinants of nonsuicidal self-injury among children and adolescents referred to community and inpatient mental health settings. Child Abuse Negl. 2017;69:163–76.
47- McMahon K, Hoertel N, Olfsone M, Wall MM, Wange SH, Blanco C. Childhood maltreatment and impulsivity as predictors of interpersonal violence, self-injury and suicide attempts: A national study. Psychiatr Res J. 2018;269:386-93.
48- Hamza CA, WilloughbyT. Nonsuicidal self-injury and affect regulation: recent findings from experimental and ecological momentary assessment studies and future directions. J Clin Psychol. 2015;71(6):561-74. 
49- Manninen RM. Adverse Childhood Experiences, Psychopathology, and Self-Harming. [Dissertation]. Tampere Finland: University of tampere ;2018.
50-Auerbach RP, Alonso J, Cuijpers P, Ebert DD, Hasking P, Nock MK, et al. Prevalence and Distribution of Mental Disorders. J Abnorm Psychol . 2018;127(7):623–38. 
51- علیوردی‌نیا، اکبر؛ رضایی، احمد؛ پیرو، فریبرز. «تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی» مجله جامعه شناسی کاربردی، دوره 44 شماره 4  زمستان 1390: 18-1.
52- Sansone RA, Sellbom M, Songer DA. Borderline personality disorder and mental health care utilization: The role of self-harm. J Pers Disord. 2018;9(2):188–191.
53- Wilkinson, P. O., Qiu, T., Neufeld, S., Jones, P. B., & Goodyer, I. M. (2018). Sporadic and recurrent nonsuicidal self-injury before age 14 and incident onset of psychiatric disorders by 17 years: prospective cohort study. The British Journal of Psychiatry, 212(4), 222-226.
54- خانی پور، حمید؛ نعمتی، مهسا، محمدی، علی. « مقایسه خودآسیب رسانی و مکانیسمهای دفاعی در افراد با اختلال هویت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت» روانشناسی بالینی، دوره 4 شماره   زمستان 1396: 32-23.
55- هاشمی، سهیلا؛ اکبری، عباسی؛ عباسی اصل، رویا؛ اردشیری آلاشتی، رویا. «ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری ( RS-14)» فصلنامه پژوهش‌های نویت روانشناختی. دوره 13   شماره 51  پاییز 1397: 51-272.
56- Neff KD. Self-compassion: An alternative conceptualization of healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2003:285-101.
57-خانجانی، سجاد؛ فروغی، علی‌اکبر؛ صادقی، خیرالله؛ بحرینیان، سید عبدالمجید. «ویژگی های روانسنجی نسخه ی ایرانی پرسشنامه ی شفقت به خود (فرم کوتاه)» مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 21  دوره 5  آذر و دی 1395: 89-282.
58- مدانلو فاطمه. بررسی ارتباط تاب آوری، روش‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با وضعیت روانی زنان. داغ دیده» پایان نامه کارشناسی ارشد [پایان نامه کارشناسی ارشد]. اردبیل ایران: دانشگاه محقق اردبیلی:1388.
59- خزائلی پارسا، فاطمه. «تاب آوری و نقش آن در ارتقاء سلامت کودکان» ایران پاک، دوره 27 شماره 29 فروردین 1389.
60- نصیری، حبیب الله؛ جوکار، بهرام. «معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان» پژوهش زنان. دوره 6  شماره 2  تابستان 1387: 157-76.
61- Marco JH, Garcia-Alandete J, Pérez S, Guillen V, Jorquera M, Espallargas P, et al. Meaning in life and non-suicidal self-injury. Psychiatr Res J. 2015;230(2):561–6.
62- Gilbert P, McEwan K, Irons C, Bhundia R, Christie R, Broomhead C, Rockliff H. Self-harm in a mixed clinical population: The roles of self-criticism, shame, and social rank. Br J Clin Psychol. 2010;49,563–576.
63- Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27, 226–239.
64- Smith NB, Steele AS, Weitzman ML, Trueba AF, Meuret AE. Investigating the role of self-disgust in nonsuicidal self-injury. Arch Suicide Res. 2015: 19(1), 60-74.
65- Warren R. Emotion regulation in borderline personality disorder: The role of self-criticism, shame, and self-compassion. Pers Ment Health. 2015: 9(1), 84-6.
66- Glassman LH, Weierich MR, Hooley JM, Deliberto TL, Nock MK. Child Maltreatment, Non-Suicidal Self-Injury, and the Mediating Role of Self-Criticism. Behav Res Ther. 2007;45(10):2483-90.
67- Auerbach RP, Kim JC, Chango JM, Spiro WJ, Cha C, Gold J, et al. Adolescent nonsuicidal self-injury: Examining the role of child abuse, comorbidity, and disinhibition. Psychiatry research. 2014;220(1-2):579-84.
68-Zetterqvist M, Perini I, Mayo LM, Gustafsson PA. Nonsuicidal Self-Injury Disorder in Adolescents: Clinical Utility of the Diagnosis Using the Clinical Assessment of Nonsuicidal Self-Injury Disorder Index. Front. Psychiatry. 2020;11(8).
69- Mckenzie K, Gross JJ. Nonsuicidal Self-Injury: An Emotion Regulation Perspective. J Psychopathol Behav Assess. 2013;47(4):1-13.
70- Bellis MA, Hardcastle K, Ford K, Hughes K, Ashton K, Quigg Z, et al. Does continuous trusted adult support in childhood impart life-course resilience against advers childhood experiences – a retrospective study on adult health harming behaviours and mental well-being. BMC Psychiatry. 2017;17(1):110.
71- Masten AS, Coatsworth JD. The development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments: Lessons from research on successful Children. American Psychologist. 1998;53(2):205.