دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 37، اسفند 1400 
روش‌شناسی واکاوی "شکست درمان" در پژوهش‌های روان‌درمانی: راهنمای بالینگران و پژوهشگران

صفحه 173-182

10.22070/cpap.2022.15818.1202

حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح؛ رسول روشن چسلی؛ معصومه پورمحمدرضا- تجریشی؛ فروغ اسرافیلیان؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ فاطمه چینی فروشان