اثر القای شرم و گناه بر عملکرد خودکنترلی در تکلیف در دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر اثر القای شرم و گناه بر عملکرد خودکنترلی در تکلیف بوده است.
روش: پژوهش به روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری، دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی بودند که در نیمسال اول  تحصیلی 99-1398 در دانشگاه شیراز تحصیل می­کردند. نمونه شامل 64 دانشجو (26 پسر و 38 دختر) بود که با استفاده از نمونه­گیری در دسترس و مبتنی بر هدف، و با توجه به معیارهای ورود و خروج از سه کلاس دانشگاه شیراز انتخاب شده و به مقیاس­های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، خودکنترلی (تانگ­نی، 2004)، تمایل برای خودکنترلی (یوزیل و بامیستر، 2017) زیرمقیاس­های آمادگی برای شرم و آمادگی برای گناه مقیاس عاطفه خودآگاه-3 (تانگ­نی، 1989) و پرسشنامه هیجان شرم و گناه پاسخ دادند. سپس شرکت­کنندگان سه کلاس در 3 گروه القای شرم، القای گناه و کنترل، در معرض مداخله آزمایشی قرار گرفتند. در دو گروه آزمایش، از طریق یادآوری و نوشتن جزئی یک اشتباه شخصی، احساس شرم یا گناه القا شد و مجدداً هیجان­های­شان از طریق پرسشنامه سنجش هیجان شرم و گناه اندازه­گیری شد. در نهایت، شرکت­کنندگان هر سه گروه، تکلیف پازل غیرقابل­حل را انجام دادند.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان خودکنترلی در شرکت­کنندگان گروه گناه بیشتر از گروه شرم و کنترل است، اما بین میزان خودکنترلی گروه شرم و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه­گیری: بر طبق نتایج، هیجان­های خودآگاه گناه و شرم می­توانند خودکنترلی و در نتیجه سازگاری و پایداری افراد در موقعیت­های متعارض را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inducing Shame and Guilt on Self-Control Performance in Homework in The Students of Shiraz

نویسندگان [English]

 • Mehdi Reza Sarafraz
 • Mahjoubeh Pourebrahimi
Ph.D., Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introductoin: This study aims to study the effect of inducing shame and guilt on self-control performance in homework.
Method: The research was a semi-experimental design with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population was male and female undergraduate students who were studying at Shiraz University in the first semester of the 2020-2021 academic year. The sample consisted of 64 students (26 male and 38 female) who were selected using the available and goal-based sampling, and according to the entry and exit criteria of the three classes of Shiraz University, and completed the Depression, Anxiety, and Stress Scales (DASS), the Self-Control (Tangney, 2004), the Desire for Self-Control (Uziel & Baumeister, 2017) the Shame-Proneness and Guilt-Proneness subscales of Test of Self-Conscious Affect (Tangney, 1989) and the Shame and Guilt Scale. Then participants of the three classes were exposed to experimental intervention by assignment to three groups sham induction, guilt induction, and control. In both experimental groups, shame or guilt was induced by reminding and writing slightly about an experience of the personal fault and their emotions were measured again by the Scale of Shame and Guilt. Eventually, the participants in each of the three groups performed the unsolved puzzle task.
Results: The results showed that the level of self-control of the participants in the group of guilt was more than the group of shame likewise the control group, but there was no significant difference between the level of self-control of the group of shame and the control group.
Discussion and Conclusion: According to the results, guilt, and shame self-conscious emotions can affect self-control and thus adaptability and persistence of individuals in conflicting situations

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-Control
 • Shame
 • Guilt
 • Self-Conscious Emotion
 1.  Hofmann, W, Baumeister, RF, Forster, G, Vohs, KD. Everyday temptations: An experience sampling study of desire, conflict, and self-control. Journal of Personality and Social Psychology: 2012; 102:1318-35.

  • Baumeister, RF, Vohs, KD, Tice, DM. The strength model of self-control. Current directions in psychological science. 2007;16(6):351-55.
  • Moffitt, TE, Arseneault, L, Belsky, D, Dickson, N, Hancox, RJ, Harrington, H, Caspi, A. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011; 108:2693-98.
  • De Ridder, DT, Lensvelt-Mulders, G, Finkenauer, C, Stok, FM, Baumeister, RF. Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. Personality and Social Psychology Review. 2012; 16:76-99.
  • Hagger, MS, Wood, C, Stiff, C, Chatzisarantis, NL. Ego depletion and the Strength model of self-control: A metaanalysis. Psychological Bulletin. 2010; 136:495-525.
  • Tangney, JP, Baumeister, RF, Boone, AL. High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality. 2004;72(2):271-324.
  • American Psychological Association. What Americans think of willpower: A survey of perceptions of willpower & its role in achieving lifestyle and behavior-change goals. Washington, DC: American Psychiatric Association;
  • Baumeister, RF, Bratslavsky, E, Muraven, M, Tice, DM. Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology. 1998;74(5):1252-65.
  • Muraven, M. Building self-control strength: Practicing self-control leads to improved self-control performance. Journal of Experimental Social Psychology. 2010;46(2):465-8.

   

  • Muraven, M, Baumeister, RF, Tice, DM. Longitudinal improvement of self-regulation through practice: Building self-control strength through repeated exercise. Journal of Social Psycholog. 1999;139(4):446-57.
  • Cochran, JK, Aleksa, V, Chamlin, MB. Self-Restraint: A Study on the Capacity and Desire for Self-Control. Western Criminology Review. 2006;7(3):27–40.
  • Uziel, L, Baumeister, RF. The self-control irony: Desire for self-control limits exertion of self-control in demanding settings. Personality and Social psychology Bulletin. 2017;43(5):693-705.
  • Cherry, MG, Taylor, OJ, Brown, SL, Rigby, JW, Sellwood, W. Guilt, shame and expressed emotion in careers of people with long-term mental health difficulties: A systematic review. Psychiatry Research. 2017;83(3):139–51.
  • Tangney, J, Tracy, J. Self-conscious emotions. New York: Guilford Press; 2012.
  • Tangney, JP, Dearing, RL. Shame and guilt. New York: Guilford Press; 2002.
  • Cavalera, C, Pepe, A. Social emotions and cognition: Shame, guilt and working memory. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;11(2):457–64.
  • Woine, SL, Ernst, AH, Patock-Peckham, JA, Nagoshi, CT. Validation of the TOSCA to measure shame and guilt. Personality and Individual Differences. 2003; 35:313-26.
  • Sangmoon, K, Ryan, R, Randall, SJ. Shame, guilt, and depressive symptoms: A meta-analytic review. Psychological Bulletin. 2011;137(1):68-96.

  20- Fergus, TA, Valentiner, DP, McGrath, PB, Jencius. S. Shame- and guilt-proneness: Relationships with anxiety disorder symptoms in a clinical sample. Journal of Anxiety Disorders. 2010; 24:811-15.

  21- Elison, J. Shame and guilt: A hundred years ofapples and oranges. New Ideas in Psychology. 2005; 23:5-32.

  22- Roos, S, Hodges, E, Salmivalii, CH. Do Guilt- and Shame-Proneness Differentially Predict Prosocial, Aggressive, and Withdrawn Behaviors During Early Adolescence? American Psychological Association. 2013;50(3):941-6.

  23- Orth, U, Robins, RW, Soto, CJ. Tracking the trajectory of shame, guilt, and pride across the life span. Journal of Personality and Social Psychology. 2010;99(6):1061-71.

  24- Boring, B. The Emotion of Guilt as a Motivator: Can Transgressors Overcome Ego-Depletion to Help Their Victims? (Unpublished master̓s thesis): Towson Univ; 2016.

  25- Hofmann, W, Fisher, RR. How guilt and pride shape subsequent self-control. Social Psychological & Personality Science. 2012; 3:682–90.

  26- Baumeister, RF. Transcendence, guilt, and self-control. Behavioral and Brain Sciences. 1995;18(1): 122-23.

  27- صاحبی، علی، اصغری، محمدجواد، سالاری، راضیه­سادات. اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی. 1384؛ 1(4):299-312.

  28- حسین­خانزاده، عباسعلی، همتی­علمدارلو، قربان، آقابابایی، حسین، مرادی، اعظم، رضایی، صدیقه. پیش­بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت­گیری مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری. پژوهشنامه حقوقی. 1390؛2:19-36.

  29-روشن­چسلی، رسول، عطری­فرد، مهدیه، نوری­مقدم، ثنا. بررسی اعتبار و پایایی سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگسالان Tosca-3. فصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1386؛1(25):31-46.

  30- سعیدی، ضحی، قربانی، نیما، سرافراز، مهدی­رضا، شریفیان، محمدحسین. اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. روانشناسی معاصر.  1392؛8(1):91-102.

  31- Uziel, L, Baumeister, RF. The effect of public social context on self-control: Depletion for neuroticism and restoration for impression management. Personality and Social Psychology Bulletin. 2011;38(3):384-96.

  32- پورفرج­عمران، مجید. بررسی رابطه همجوشی فکر-عمل، احساس مسئولیت و گناه با ابعاد مختلف علایم وسواس در دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1388؛1(37):69-82.

  33- جوکار، بهرام، کمالی، فاطمه. بررسی رابطه معنویت و احساس شرم و گناه. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1394؛ 5(1):3-21.

  34-Tracy, JL, Robins, RW. Appraisal antecedents of shame and guilt: Support for a theoretical model. Personality and Social Psychology Bulletin. 2006;32(10):1339-51.

   

  35- Inan, E. The relations between parental attitudes guilt, shame, and selfcompassion and differentiation of guilt prone and shame-prone individual in terms of their responses and expectations: A mixed study. (Unpublished Doctoral Dissertation): Middle East Thechnical Univ; 2016.

  36- Millings, A, Walsh, J, Hepper, E, Brien, M. Good partner, good parent responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style. Personality and Social Psychology Bulletin. 2013;39(2):170-80.

  37- Harrison, TL. Parenting styles and self-forgiveness: Are guilt and shame mediators? (Unpublished Doctoral Dissertation): Trevecca Nazarene Univ; 2012.

  38- اعتماد، جلیل، دباغ، حسین، جوکار، بهرام، حسین­چاری، مسعود. بررسی مفهوم شرم: مقایسه دیدگاه شناختی و دیدگاه روانتحلیلی فرویدی در حوزه روانشناسی با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی تأملات فلسفی دانشگاه زنجان. 1397؛ 8(20):109-43.

  39. Wiher, H. Understanding shame and guilt as a key to cross-cultural Christian ministry. Culture and Science: Bonn; 2003.

  40. Miyamoto, Y, Uchida, Y, Ellsworth, PC. Culture and mixed emotion: co-occurrence of positive and negative emotions in Japan and United States. Emotion. 2010;10(3):404-15.

  1. اعتماد، جلیل، جوکار، بهرام، راهپیما، سمیرا. بررسی خصوصیات روان­سنجی مقیاس شرم در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز. فصلنامه اندازه­گیری­های تربیتی. 1392؛13: 46-68.