وارسی مولفه‌های ذهنی‌سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی: تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه : در عصرحاضر درهم­ آمیختن نقش­های خانوادگی و شغلی  منجر شده است که بسیاری از همسران در برقراری و حفظ رابطه دوستانه و محبت ­آمیز با یک­دیگر دچار مشکل شده­ باشند. هدف از پژوهش حاضر، وارسی مولفه ­های ذهنی ­سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی بود.
روش : مطالعه حاضر درچارچوب مطالعات کیفی از نوع تحلیل محتوا قرار می­گیرد. داده­ها از دانشجویان متاهل ناراضی دانشگاه تربیت مدرس که سطح نارضایتی آنها توسط پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ تعیین شده بود و بااستفاده از مصاحبه باز و عمیق (نیمه ­ساختاریافته) جمع­ آوری گردید. نمونه­ گیری به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع دادها (15مشارکت ­کننده) صورت گرفت.
نتایج : از تجارب مشارکت­ کنندگان 2 درونمایه اصلی کنجکاوی و تنظیم هیجان و13 زیر طبقه اکتشاف ذهن همسر، دیدگاه­های متفاوت باوجود تجربه مشترک ، بی­ارزش کردن ذهن همسر ، واکنش به پیش ­فرض­های قطعی شده در ذهن، دخیل کردن پیش ­فرض­های ذهنی به هنگام گوش دادن به همسر، فعال شدن نظام ترس،فرافکنی احساسات،  عدم درک هیجانات ، پرخاشگری، لجبازی، سرایت هیجانی ، نشخوار فکری ، فاجعه ­سازی و  استخراج گردید.
بحث و نتیجه‏ گیری : باتوجه به تجارب شرکت­ کنندگان، می ­توان آموزش و درمان مبتنی بر ذهنی ­سازی باتوجه به درونمایه اصلی کنجکاوی و تنظیم­ هیجان را برای کاهش میزان تعارضات زناشویی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Components of Mentalization in the Communication Pattern of Iranian Dissatisfied Married People: Content Analysis

نویسندگان [English]

 • Samira Gohari 1
 • Seyed Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei 2
 • Saeed Ghanbari 3
1 1Ph.D. , Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran .
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the integration of family and professional roles has led many spouses to have problems establishing and maintaining a friendly and loving relationship with each other. The aim of the current research was to study the components of metallization in the communication pattern of Iranian dissatisfied married couples.
            Methode: The present study is included in the framework of qualitative studies of the content analysis type. Data were collected from unsatisfied married students of Tarbiat Modares University, whose level of dissatisfaction was determined by the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire and was collected using open and in-depth (semi-structured) interviews. Sampling was done in a purposeful way until the data saturation stage (15 participants).                                                                                                                                          
Result: From the participants' experiences, 2 main themes of curiosity and emotion regulation and 15 subcategories of spouse's mind exploration, different perspectives despite shared experience, devaluation of spouse's mind, reaction to definite presuppositions in mind, Involvement of mental assumptions when listening to the spouse, forcing the spouse to perform the desired reaction, projecting fears, activating the fear system, lack of understanding of emotions, aggression, stubbornness, emotional contagion, rumination, catastrophizing And ignorance was extracted.                                                                                           
Discussion and Conclusion: According to the experiences of the participants, it is possible to suggest training and treatment of metallization according to the main theme of curiosity and emotion regulation to reduce the rate of marital conflict.                                                                                                              

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentoring
 • Communication Patterns
 • Dissatisfied Iranian Married
 • Analysis Content
 1. Parseh  M , Naderi  F, Mehrbasi  Zadeh, M. The effectiveness of the cognitive-behavioral therapy family on conflict and satisfaction in couples visited the psychological centers. Journal of Clinical Psychology Achievments. 2016;5 (1) 1: 125-148. [In Persian].                                                              
 2. Oprisan E,  Cristea  D. A few variables of influence in the concept of marital satisfaction. Procedia-Socia and Behavioral Sciences.2012;7 (3 ): 468-472.                                   
 3. Grechoff N, Jhonson L, halson V. Predicting relationship status and satisfaction after six months among dating couples. Journal of Marriage and the Family. 2008;58(10): 21-23.                      
 4. عباسی لیلی، آزاد فلاح پرویز، فتحی آشتیانی علی، فراهانی حجت الله. ارتباط بین روابط ابعاد موضوعی و رضایت­زناشویی.دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت. 1400؛19(1):81-92.
 5. زارع درخشان، احترام،روشن چسلی، رسول. رابطه بین رضایت­جنسی، خودکارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی:نقش میانجی ناگویی هیجانی . دو فصلنامه روانشناسی­بالینی­وشخصیت.1399؛18(1):1-16.

 6. Perlman D. Further reflections on the present state of loneliness research. In M. Hoja & R. Ctandall(eds.). Loneliness: Theory,Research and Applications. San Rafael, Ca:Select Press.1987;34(3):77-89 .           

 

 1. Luo S, Klohnen E. Assertive mating and marital quality in newlyweds: A couple-centered approach. Journal of Personality and Social Psychology. 201645;(88)304-326.                           

 

 1. Gattis K S, Berns S, Simpson L  E, Christensen  A. Birds of A Feather or Strange Birds? Ties among personality dimensions,similarity and marital quality. Journal of Family Psychology. 2004;9(18): 564-574.                                

 

 1. Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology.1987; 52( 3): 511-524.                  

 

 1. Simpson J, A  Rboles  W S  Nelligam, G. S. G.S. Attachment  theory and close relationships. Newyork: cuilford press. 1988;32(21):32-40

 

 1. Pines, M. A. Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and hove: Routledge. 2005;4(7):1-90.                          
 2. Naaman S, Pappas J, Makinen J, Zuccarini D, Johnson – Douglas  S. Treating attachment Injured couples with emotionally focused therapy : A case study approach. Psychiatry.2005;( 68): 55 – 75.        

 

 1. Bowlby J. Attachment and loss. Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books.1969;32(2): 1-300.
 2. Collins N L, Read S J. Adult Attachment, Working Models, and relationship quality in dating Couples. Journal of Personality and Social Psychology. 1990;58(12): 644 – 66.    

 

14 .Johnson S  M, Makinen  J  A , Millikin, J W. Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy.2001; 27(32): 145 – 155.      

 1. Pratt T A. Relations between adult attachmen representations, affect regulation and affect expression in marital relationships. Gradua Program in Psychology. Unpublished Doctoral Dissertion, The university of Western Ontario.2002;1(7): 1-400.                                          

 

 1. Lopez F,  Gormley  B. Stability and change in adult attachment style over the firstyear college transition :Relations to self - confidence, coping, and distress patterns. Journal of Counseling Psychology. 2002; 49(56): 355 – 364.                                            

 

17 Bateman A, Fonagy P. Psychotherapy for borderline personality disorder: mentalization- based treatment. Oxford, UK: Oxford University Press.2004;1(3): 1-60.

 1. Bateman A, Fonagy P. Mentalization- Based Treatment for Personality Disorders A Practical Guide Oxford, UK: Oxford University Press.2016;1(3): 1-700
 2. Hughes C, Jaffee S R , Happe F, Taylor A, Caspi A, Moffitt, T E. Origins of individual differences in theory of mind: From nature to nurture? Child Development. 2005; 76(6): 356–370.

 

 1. Fonagy P, Target M. Attachment and reflective function: Their role in selforganization. Development and Psychopathology. 1997 9(65): 679–700.

 

 1. Brent B. Mentalization-Based Psychodynamic Psychotherapy for Psychosis JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY: IN SESSION.2009; 65(8): 803—814.

 

 1. Sharff  J  S, Sharff D, Object relation and psychodynamic approaches to couple and family therapy. Newyork : Brunner. 2003;1(2): 1-256.                                                          

 

 1. Allen J G , Fonagy P,  Bateman A W. Mentalizing in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press.2008;3(23): 1-348.                                            

 

 1. Cassidy J R, Shaver P. Handbook of Attachment Theory, Research, Applications, the Guilford Press New York, London.2016;3(15): 1-423.                 
 2. عادل مهربان، م. مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی.1394؛1(6)،26-37.
 3. رامبد، م. مصاحبه: معمول ترین روش جمع آوری داده ها در تحقیق کیفی. مجله علوم پزشکی صدرا،1397؛ 6 (4)، 303-316.

 

 1. Barusch A, Gringeri C, George, M Rigor in qualitative social work research: A review of strategies used in published articles. Social Work Research. 2011; 35 (1): 11-9.      

 

 1. Hammersley M, Atkinson P. Ethnography: Principles in Practice, 2nd ed, London.1998;3(7):55- 89.                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Lincoln Y S, Guba E G. But is that rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. In D. D. Williams (Ed.), Naturalistic evaluation: New directions for program evaluation(pp.1986;4(5) :73-84.
 3. Allen J G, Fonagy  P, Bateman A W. Mentalizing in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press.  2008;12(24): 21-40.                                          

 

 1. Luyten P, Mayes L , Fonagy P, Van Houdenhove, B.. The interpersonal regulation of stress. Unpublished manuscript.2009;3(7):80-95.                                                                                                                      

 

 1. Asen E ,Fonagy P. Mentalization-based Therapeutic Interventions for Families. Journal of Family Therapy.2011; 34(5): 347–370.